آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سوئيس 10051020 دانه ذرت دامي . 2,555,066,144 14,489,560,710,771 Rls. 897,730,100 $
2 1391 سوئيس 10011100 دانه گندم سخت 1,661,634,867 11,356,800,467,417 Rls. 653,172,828 $
3 1391 سوئيس 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 617,272,934 6,880,608,238,683 Rls. 383,116,114 $
4 1391 سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 435,363,486 4,126,299,911,095 Rls. 268,775,438 $
5 1391 سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 371,509 2,782,999,205,864 Rls. 170,983,827 $
6 1391 سوئيس 10039000 جو باستثناي دانه جو 264,008,010 1,794,969,289,447 Rls. 103,187,634 $
7 1391 سوئيس 12011000 دانه لوبياي سويا حتي به صورت خرد شده 109,147,000 1,324,159,827,623 Rls. 75,194,219 $
8 1391 سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 50,284 871,097,543,768 Rls. 47,152,284 $
9 1391 سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 54,000,000 829,269,575,849 Rls. 67,640,259 $
10 1391 سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 87,263,554 743,933,476,006 Rls. 54,200,771 $
11 1391 سوئيس 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 12,254 716,899,042,090 Rls. 49,421,415 $
12 1391 سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,512 594,427,101,517 Rls. 29,387,831 $
13 1391 سوئيس 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 15,211 569,096,102,400 Rls. 30,648,372 $
14 1391 سوئيس 24022000 سيگار حاوي توتون 2,388,940 515,392,835,570 Rls. 42,038,567 $
15 1391 سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 830,420 493,522,405,404 Rls. 40,041,477 $
16 1391 سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 196,946 340,970,793,504 Rls. 23,279,998 $
17 1391 سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 872,745 262,964,241,327 Rls. 14,732,342 $
18 1391 سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 61,649 236,158,500,728 Rls. 17,067,691 $
19 1391 سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 24,178 232,309,243,569 Rls. 14,860,431 $
20 1391 سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 11,252 228,608,721,166 Rls. 15,045,544 $
21 1391 سوئيس 24032000 توتون و تنباكو براي پيپ يا پيچيدن سيگار حتي به هر نسبت داراي بدل توتون و تنباكو باشد. 2,336,331 210,785,246,356 Rls. 17,192,924 $
22 1391 سوئيس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 16,849,098 180,538,285,633 Rls. 11,252,909 $
23 1391 سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,250,573 175,361,066,418 Rls. 12,139,621 $
24 1391 سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 11,037,800 170,688,246,260 Rls. 13,922,369 $
25 1391 سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 29,053 157,260,342,252 Rls. 8,960,177 $
26 1391 سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 164,190 141,225,205,601 Rls. 6,768,378 $
27 1391 سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 13,666 138,205,492,866 Rls. 8,608,714 $
28 1391 سوئيس 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 4,184,550 125,175,653,720 Rls. 9,720,262 $
29 1391 سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 5,195 121,052,328,405 Rls. 9,696,503 $
30 1391 سوئيس 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,225,691 119,885,096,546 Rls. 7,521,260 $
31 1391 سوئيس 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 12,506,960 105,994,698,913 Rls. 8,645,571 $
32 1391 سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 373,172 102,661,695,520 Rls. 6,119,257 $
33 1391 سوئيس 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 82,541 101,713,741,792 Rls. 5,647,733 $
34 1391 سوئيس 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 2,322,614 92,350,203,881 Rls. 5,630,931 $
35 1391 سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 447,670 86,287,437,847 Rls. 3,894,256 $
36 1391 سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 6,578 86,024,633,569 Rls. 5,823,854 $
37 1391 سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 833,062 84,608,431,072 Rls. 6,428,696 $
38 1391 سوئيس 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 15,799,390 83,077,400,289 Rls. 6,776,297 $
39 1391 سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 167,718 81,477,109,203 Rls. 6,645,767 $
40 1391 سوئيس 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 5,066 80,612,932,845 Rls. 4,146,119 $
41 1391 سوئيس 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 2,124 77,628,819,219 Rls. 4,994,710 $
42 1391 سوئيس 10011910 گندم دامي 16,218,589 69,602,269,707 Rls. 5,677,184 $
43 1391 سوئيس 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 126,636 69,394,812,792 Rls. 2,844,807 $
44 1391 سوئيس 30022000 واكسنکها براي پزشكي 16,205 66,800,244,005 Rls. 3,553,828 $
45 1391 سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 6,378 65,887,925,913 Rls. 4,559,107 $
46 1391 سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 3,890 63,589,524,689 Rls. 3,479,272 $
47 1391 سوئيس 29291000 ايزوسياناتکها 1,043,991 62,513,519,451 Rls. 4,034,154 $
48 1391 سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 37,561 62,007,513,360 Rls. 3,135,890 $
49 1391 سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 55,376 59,444,690,715 Rls. 2,910,822 $
50 1391 سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 237,079 54,124,312,342 Rls. 4,414,707 $
51 1391 سوئيس 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 105 53,901,991,519 Rls. 2,912,547 $
52 1391 سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 9,440 53,735,370,662 Rls. 3,713,303 $
53 1391 سوئيس 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 14,305 50,940,965,906 Rls. 2,205,613 $
54 1391 سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 568,250 49,360,795,271 Rls. 2,675,044 $
55 1391 سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 890,764 49,356,314,270 Rls. 3,383,338 $
56 1391 سوئيس 84335980 ماشين برداشت نيشكر 192,530 49,071,527,000 Rls. 4,002,572 $
57 1391 سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 572,252 48,946,215,384 Rls. 3,598,979 $
58 1391 سوئيس 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 4,600 47,557,949,417 Rls. 3,879,115 $
59 1391 سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 412 46,737,393,546 Rls. 2,616,001 $
60 1391 سوئيس 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 4,925,860 46,035,173,456 Rls. 3,754,908 $
61 1391 سوئيس 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 28,213 44,970,445,280 Rls. 1,828,141 $
62 1391 سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,978 44,394,760,204 Rls. 2,603,583 $
63 1391 سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,964 40,032,999,590 Rls. 1,633,394 $
64 1391 سوئيس 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 15,520 39,393,939,593 Rls. 3,213,209 $
65 1391 سوئيس 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,108,994 38,607,815,076 Rls. 3,149,088 $
66 1391 سوئيس 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 62,200 36,679,558,076 Rls. 2,536,193 $
67 1391 سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 9,157 36,536,107,454 Rls. 1,513,436 $
68 1391 سوئيس 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 501,125 36,459,925,398 Rls. 2,290,274 $
69 1391 سوئيس 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 71,381 35,204,109,361 Rls. 1,735,039 $
70 1391 سوئيس 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 10,670 34,358,905,384 Rls. 2,802,521 $
71 1391 سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 19,916 34,240,530,171 Rls. 1,968,576 $
72 1391 سوئيس 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 3,398 33,953,117,121 Rls. 1,839,205 $
73 1391 سوئيس 38123010 آنتي ا کسيدا نها 368,100 30,515,439,731 Rls. 1,963,670 $
74 1391 سوئيس 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 5,886 29,857,573,183 Rls. 2,099,503 $
75 1391 سوئيس 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 2,740 29,617,930,310 Rls. 1,279,792 $
76 1391 سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 71,493 29,123,250,779 Rls. 2,375,469 $
77 1391 سوئيس 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 316,475 28,177,529,209 Rls. 1,420,804 $
78 1391 سوئيس 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 2,241 27,716,592,259 Rls. 1,483,881 $
79 1391 سوئيس 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 129,856 27,621,421,809 Rls. 2,051,323 $
80 1391 سوئيس 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 119,890 27,128,909,137 Rls. 1,983,441 $
81 1391 سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 205,353 26,271,746,264 Rls. 1,849,861 $
82 1391 سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 271,860 26,100,558,873 Rls. 1,922,203 $
83 1391 سوئيس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 35,444 24,009,647,429 Rls. 1,958,373 $
84 1391 سوئيس 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 61,165 20,926,436,609 Rls. 1,706,887 $
85 1391 سوئيس 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 1,035 20,511,823,260 Rls. 1,571,839 $
86 1391 سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,102 20,035,655,019 Rls. 1,634,230 $
87 1391 سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 44,324 19,605,658,854 Rls. 1,305,413 $
88 1391 سوئيس 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 501,266 19,534,201,374 Rls. 1,556,212 $
89 1391 سوئيس 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 3,468 19,156,484,530 Rls. 1,428,624 $
90 1391 سوئيس 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 21,500 18,041,283,848 Rls. 973,156 $
91 1391 سوئيس 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 3,419 17,963,663,004 Rls. 1,210,693 $
92 1391 سوئيس 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 6,188 17,569,819,400 Rls. 1,433,101 $
93 1391 سوئيس 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 5,013 16,731,750,000 Rls. 1,364,743 $
94 1391 سوئيس 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 62,372 16,617,306,201 Rls. 1,086,782 $
95 1391 سوئيس 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 108,006 16,481,041,572 Rls. 1,206,223 $
96 1391 سوئيس 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 291,070 16,328,889,127 Rls. 1,051,147 $
97 1391 سوئيس 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 97,240 15,959,312,833 Rls. 833,930 $
98 1391 سوئيس 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 9,800 15,846,968,441 Rls. 1,292,575 $
99 1391 سوئيس 30012000 عصارهکهاي غدد يا ساير اعضاء يا ترشحات آنها 1,615 15,819,079,956 Rls. 1,290,300 $
100 1391 سوئيس 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 222,230 15,348,755,218 Rls. 1,111,460 $
101 1391 سوئيس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 989,460 15,308,164,267 Rls. 626,332 $
102 1391 سوئيس 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 2,267 15,140,115,756 Rls. 1,234,920 $
103 1391 سوئيس 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 25,400 14,978,880,000 Rls. 1,221,768 $
104 1391 سوئيس 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 147,979 14,859,217,722 Rls. 605,584 $
105 1391 سوئيس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,348 14,684,221,044 Rls. 609,081 $
106 1391 سوئيس 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,236,613 14,218,966,783 Rls. 930,223 $
107 1391 سوئيس 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 113,830 13,996,986,071 Rls. 782,112 $
108 1391 سوئيس 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 169,281 13,390,532,553 Rls. 762,707 $
109 1391 سوئيس 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 191,165 13,376,637,405 Rls. 1,091,080 $
110 1391 سوئيس 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 29,000 13,179,796,238 Rls. 849,398 $
111 1391 سوئيس 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 27,736 12,168,774,506 Rls. 992,559 $
112 1391 سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 78,145 12,051,146,797 Rls. 795,858 $
113 1391 سوئيس 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 310,900 11,828,347,562 Rls. 964,792 $
114 1391 سوئيس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 8,803 11,731,521,711 Rls. 948,473 $
115 1391 سوئيس 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 37,560 11,473,536,208 Rls. 692,978 $
116 1391 سوئيس 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 13,483 11,234,623,770 Rls. 458,163 $
117 1391 سوئيس 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 10,294 11,195,674,476 Rls. 532,522 $
118 1391 سوئيس 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 16,963 11,159,620,784 Rls. 910,246 $
119 1391 سوئيس 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 196,500 11,133,174,534 Rls. 908,089 $
120 1391 سوئيس 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 22,277 10,986,517,744 Rls. 630,400 $
121 1391 سوئيس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 33,884 10,927,087,508 Rls. 563,174 $
122 1391 سوئيس 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 681,381 10,834,095,571 Rls. 440,863 $
123 1391 سوئيس 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 148,375 10,747,786,500 Rls. 876,655 $
124 1391 سوئيس 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 106,990 10,634,255,472 Rls. 621,372 $
125 1391 سوئيس 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 913,725 10,139,532,232 Rls. 733,981 $
126 1391 سوئيس 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 386,855 10,121,472,727 Rls. 412,667 $
127 1391 سوئيس 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 9,200 10,075,906,100 Rls. 410,223 $
128 1391 سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 138,564 9,699,680,775 Rls. 718,557 $
129 1391 سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,970 9,622,549,100 Rls. 784,873 $
130 1391 سوئيس 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 200,000 9,606,373,585 Rls. 542,709 $
131 1391 سوئيس 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 6,890 9,425,397,488 Rls. 768,793 $
132 1391 سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 69,900 9,336,206,834 Rls. 582,424 $
133 1391 سوئيس 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 5,410 9,313,426,723 Rls. 759,660 $
134 1391 سوئيس 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 4,870 9,287,026,694 Rls. 482,008 $
135 1391 سوئيس 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,079 9,246,694,253 Rls. 410,408 $
136 1391 سوئيس 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 127,300 9,229,282,068 Rls. 752,796 $
137 1391 سوئيس 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 96,503 8,696,522,211 Rls. 709,341 $
138 1391 سوئيس 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 16,803 8,661,894,328 Rls. 560,261 $
139 1391 سوئيس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,142 8,435,770,202 Rls. 557,639 $
140 1391 سوئيس 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 522,470 8,336,654,076 Rls. 679,988 $
141 1391 سوئيس 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 11,648 8,244,727,347 Rls. 672,490 $
142 1391 سوئيس 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 72,375 8,157,040,462 Rls. 665,338 $
143 1391 سوئيس 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 106,120 8,121,966,615 Rls. 460,049 $
144 1391 سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 3,913 8,105,481,816 Rls. 528,296 $
145 1391 سوئيس 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 29,950 7,952,270,741 Rls. 648,635 $
146 1391 سوئيس 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 6,445 7,923,855,784 Rls. 511,839 $
147 1391 سوئيس 61089900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام ،لباس خانه و....زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 25,723 7,923,531,900 Rls. 646,291 $
148 1391 سوئيس 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 1,724 7,904,998,194 Rls. 644,780 $
149 1391 سوئيس 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 60,000 7,903,002,000 Rls. 371,241 $
150 1391 سوئيس 90151000 مسافت ياب ها 1,027 7,799,576,095 Rls. 636,181 $
151 1391 سوئيس 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 4,830 7,767,405,622 Rls. 474,192 $
152 1391 سوئيس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 53,924 7,756,882,518 Rls. 546,086 $
153 1391 سوئيس 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,755 7,683,847,554 Rls. 443,000 $
154 1391 سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 495 7,579,555,997 Rls. 399,761 $
155 1391 سوئيس 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 21,161 7,536,881,996 Rls. 614,754 $
156 1391 سوئيس 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 13,231 6,991,993,548 Rls. 559,508 $
157 1391 سوئيس 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,400 6,924,019,603 Rls. 281,544 $
158 1391 سوئيس 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 175,480 6,914,586,490 Rls. 281,304 $
159 1391 سوئيس 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 3,374 6,891,350,000 Rls. 335,169 $
160 1391 سوئيس 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 16,706 6,854,296,665 Rls. 369,519 $
161 1391 سوئيس 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 111,758 6,818,361,777 Rls. 556,147 $
162 1391 سوئيس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,292 6,735,119,643 Rls. 466,035 $
163 1391 سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 18,842 6,711,208,374 Rls. 401,053 $
164 1391 سوئيس 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 495,000 6,584,881,430 Rls. 537,103 $
165 1391 سوئيس 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 6,561,842,318 Rls. 267,118 $
166 1391 سوئيس 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 171,564 6,539,693,950 Rls. 559,300 $
167 1391 سوئيس 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 16,690 6,374,428,119 Rls. 519,937 $
168 1391 سوئيس 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 49,211 6,114,661,784 Rls. 498,749 $
169 1391 سوئيس 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 159,800 6,110,856,484 Rls. 498,439 $
170 1391 سوئيس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 3,967 5,976,475,106 Rls. 487,478 $
171 1391 سوئيس 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 58,267 5,812,964,638 Rls. 474,141 $
172 1391 سوئيس 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 13,295 5,758,354,477 Rls. 234,222 $
173 1391 سوئيس 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 12,568 5,710,000,000 Rls. 465,742 $
174 1391 سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 3,031 5,664,595,784 Rls. 341,385 $
175 1391 سوئيس 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 80,000 5,631,793,082 Rls. 229,130 $
176 1391 سوئيس 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 86,347 5,625,246,598 Rls. 458,829 $
177 1391 سوئيس 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 88,000 5,619,856,824 Rls. 315,716 $
178 1391 سوئيس 85234190 ساير ديسك هاي فشرده ليزري ضبط نشده غير از ديسك يكبار قابل ضبط 1 5,604,432,750 Rls. 508,108 $
179 1391 سوئيس 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,781 5,599,515,879 Rls. 452,188 $
180 1391 سوئيس 90189050 دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 38 5,591,987,527 Rls. 406,356 $
181 1391 سوئيس 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,603 5,497,990,748 Rls. 225,794 $
182 1391 سوئيس 29054500 گليسرول 400,000 5,493,239,571 Rls. 448,062 $
183 1391 سوئيس 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 3,880 5,478,696,441 Rls. 445,267 $
184 1391 سوئيس 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 44,718 5,437,325,253 Rls. 221,452 $
185 1391 سوئيس 25030090 گل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 62,000 5,355,602,578 Rls. 254,493 $
186 1391 سوئيس 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 864 5,286,041,899 Rls. 289,890 $
187 1391 سوئيس 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 346,000 5,232,625,585 Rls. 426,805 $
188 1391 سوئيس 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,472 5,216,577,450 Rls. 228,633 $
189 1391 سوئيس 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 210,000 5,073,300,320 Rls. 413,809 $
190 1391 سوئيس 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 66,300 4,920,600,000 Rls. 401,354 $
191 1391 سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 13,390 4,897,471,138 Rls. 349,080 $
192 1391 سوئيس 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 82,987 4,884,185,483 Rls. 398,384 $
193 1391 سوئيس 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 103,000 4,882,839,023 Rls. 272,501 $
194 1391 سوئيس 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 44,236 4,786,232,861 Rls. 390,394 $
195 1391 سوئيس 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 15,084 4,739,667,767 Rls. 386,596 $
196 1391 سوئيس 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,710 4,674,658,800 Rls. 381,294 $
197 1391 سوئيس 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 10,530 4,344,335,271 Rls. 224,341 $
198 1391 سوئيس 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 36,594 4,338,987,009 Rls. 304,543 $
199 1391 سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 32,845 4,240,396,027 Rls. 239,929 $
200 1391 سوئيس 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 9,745 4,181,624,149 Rls. 341,079 $
مجموع کل
54,868,640,767,588 ريال
مجموع کل
3,359,449,461 دلار