آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,000 155,617,918 Rls. 12,693 $
202 1391 هلند 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 2,700 153,965,500 Rls. 12,558 $
203 1391 هلند 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 54 153,870,194 Rls. 6,858 $
204 1391 هلند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 4,000 153,021,560 Rls. 12,481 $
205 1391 هلند 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 350 152,897,757 Rls. 6,238 $
206 1391 هلند 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 1,625 149,853,769 Rls. 9,394 $
207 1391 هلند 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 8,088 148,274,009 Rls. 12,094 $
208 1391 هلند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 700 147,297,181 Rls. 12,014 $
209 1391 هلند 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 950 144,159,210 Rls. 11,759 $
210 1391 هلند 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 66 141,869,259 Rls. 5,772 $
211 1391 هلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 2,100 140,170,799 Rls. 11,433 $
212 1391 هلند 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 5,786 138,594,952 Rls. 11,305 $
213 1391 هلند 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 1,596 131,770,080 Rls. 10,748 $
214 1391 هلند 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,113 131,585,086 Rls. 7,497 $
215 1391 هلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 266 131,574,027 Rls. 7,329 $
216 1391 هلند 85284190 مانيتور با صفحه نمايش تخت ومعمولي از نوع مورد استفاده با ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير از رديف 85284110 98 130,460,772 Rls. 5,323 $
217 1391 هلند 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 4,175 124,920,856 Rls. 10,189 $
218 1391 هلند 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 2,850 122,405,000 Rls. 5,000 $
219 1391 هلند 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 1,200 122,042,882 Rls. 9,955 $
220 1391 هلند 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 2,780 121,502,598 Rls. 9,910 $
221 1391 هلند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 651 121,314,236 Rls. 9,895 $
222 1391 هلند 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 2,024 119,589,210 Rls. 9,754 $
223 1391 هلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 4 118,965,935 Rls. 9,704 $
224 1391 هلند 28391920 سيليکات سديم مايع 840 117,463,500 Rls. 4,776 $
225 1391 هلند 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 860 116,667,824 Rls. 9,516 $
226 1391 هلند 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 3,397 115,773,800 Rls. 10,639 $
227 1391 هلند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 15,000 114,981,000 Rls. 9,379 $
228 1391 هلند 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 840 114,563,660 Rls. 5,947 $
229 1391 هلند 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 1,241 113,245,608 Rls. 9,237 $
230 1391 هلند 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 559 111,366,073 Rls. 4,849 $
231 1391 هلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 621 110,885,874 Rls. 9,045 $
232 1391 هلند 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 45 110,705,161 Rls. 9,030 $
233 1391 هلند 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 1,437 109,896,639 Rls. 8,964 $
234 1391 هلند 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 31 109,773,436 Rls. 8,954 $
235 1391 هلند 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,200 108,923,005 Rls. 8,884 $
236 1391 هلند 29062100 ا لکل بنزيليک 2,160 107,532,187 Rls. 8,771 $
237 1391 هلند 48059190 سايرکاغذها ومقوا هاقشر نزده و ا ندود نشده غيرمذکور بوزن حدا کثر150gدرمتر مربع 10,800 106,260,518 Rls. 8,667 $
238 1391 هلند 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 19,000 106,073,862 Rls. 8,652 $
239 1391 هلند 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 900 105,587,604 Rls. 8,612 $
240 1391 هلند 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 1,060 102,605,648 Rls. 8,369 $
241 1391 هلند 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 1,520 101,820,543 Rls. 4,146 $
242 1391 هلند 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 6,293 101,105,540 Rls. 8,247 $
243 1391 هلند 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 9 98,853,789 Rls. 8,063 $
244 1391 هلند 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,175 96,403,448 Rls. 7,863 $
245 1391 هلند 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 5,400 95,848,429 Rls. 7,818 $
246 1391 هلند 84805000 قالب برا ي شيشه. 209 94,890,293 Rls. 6,318 $
247 1391 هلند 90101010 دستگاههاي ظاهرکردن فيلم را ديولوژي درا مور پزشکي (پروسسور) 750 94,638,441 Rls. 7,719 $
248 1391 هلند 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 818 94,218,147 Rls. 7,685 $
249 1391 هلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 386 93,540,057 Rls. 5,149 $
250 1391 هلند 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 53 92,705,954 Rls. 5,431 $
251 1391 هلند 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 9 92,483,929 Rls. 7,544 $
252 1391 هلند 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 280 90,823,895 Rls. 7,408 $
253 1391 هلند 84439110 كارتريج ليزري چاپگر 38 89,555,292 Rls. 3,646 $
254 1391 هلند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 77 88,292,062 Rls. 7,202 $
255 1391 هلند 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 656 88,010,813 Rls. 7,179 $
256 1391 هلند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 4 87,839,041 Rls. 7,165 $
257 1391 هلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 5,500 86,852,281 Rls. 7,084 $
258 1391 هلند 84871090 پروانه كشتي يا قايق با قطر بيشتر از 40 سانتي متر 1,130 86,423,857 Rls. 7,049 $
259 1391 هلند 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 8 86,099,000 Rls. 7,023 $
260 1391 هلند 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 462 85,655,005 Rls. 6,987 $
261 1391 هلند 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 75 84,545,650 Rls. 6,896 $
262 1391 هلند 30065000 كيف و جعبهکهاي مخصوص دارو براي كمكکهاي فوري اوليه 642 84,430,000 Rls. 6,887 $
263 1391 هلند 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 193 83,110,690 Rls. 6,779 $
264 1391 هلند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 450 83,022,333 Rls. 6,772 $
265 1391 هلند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 170 81,648,662 Rls. 6,660 $
266 1391 هلند 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 7 81,095,449 Rls. 3,302 $
267 1391 هلند 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 2,230 80,715,821 Rls. 6,584 $
268 1391 هلند 75081010 شابلن دستگاه چاپ روتاري باعرض دومتر وكمتر ازمفتول نيكل 60 78,500,000 Rls. 6,403 $
269 1391 هلند 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 5 78,365,476 Rls. 3,191 $
270 1391 هلند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 50 77,867,319 Rls. 6,351 $
271 1391 هلند 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 60 77,856,948 Rls. 6,350 $
272 1391 هلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 239 74,777,204 Rls. 5,718 $
273 1391 هلند 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 36 71,145,507 Rls. 2,903 $
274 1391 هلند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 29 70,284,964 Rls. 2,866 $
275 1391 هلند 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 45 69,432,655 Rls. 5,663 $
276 1391 هلند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 480 66,416,637 Rls. 5,365 $
277 1391 هلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 437 64,650,557 Rls. 5,273 $
278 1391 هلند 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 962 64,061,132 Rls. 5,225 $
279 1391 هلند 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 348 63,572,750 Rls. 5,185 $
280 1391 هلند 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 1,500 62,443,200 Rls. 5,093 $
281 1391 هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 42 61,004,232 Rls. 4,976 $
282 1391 هلند 85340000 مدا رهاي چاپي 0 60,064,026 Rls. 2,444 $
283 1391 هلند 25293010 نفلين سي ا نيت 4,000 59,793,598 Rls. 4,877 $
284 1391 هلند 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 1,200 59,688,563 Rls. 4,869 $
285 1391 هلند 54079100 ساير پارچه هاي تاروپودباف سفيدشده يانشده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 942 59,400,988 Rls. 4,845 $
286 1391 هلند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 43 59,021,040 Rls. 2,831 $
287 1391 هلند 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 280 58,741,755 Rls. 4,791 $
288 1391 هلند 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 550 58,413,716 Rls. 2,376 $
289 1391 هلند 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 500 58,086,990 Rls. 2,365 $
290 1391 هلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 24 57,904,547 Rls. 4,117 $
291 1391 هلند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 72 57,619,742 Rls. 4,700 $
292 1391 هلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 63 56,490,760 Rls. 3,726 $
293 1391 هلند 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 220 55,625,037 Rls. 4,537 $
294 1391 هلند 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 115 55,387,929 Rls. 4,518 $
295 1391 هلند 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 395 54,019,605 Rls. 2,993 $
296 1391 هلند 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 102 53,715,028 Rls. 2,185 $
297 1391 هلند 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 95 52,781,220 Rls. 4,305 $
298 1391 هلند 54023200 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن بيش ا ز50تکس غيرخرده فروشي 132 51,712,058 Rls. 4,218 $
299 1391 هلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 77 51,477,855 Rls. 2,098 $
300 1391 هلند 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 225 49,437,417 Rls. 2,077 $
301 1391 هلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 70 48,211,330 Rls. 1,963 $
302 1391 هلند 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 1 48,200,805 Rls. 1,961 $
303 1391 هلند 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 90 47,673,662 Rls. 3,889 $
304 1391 هلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 202 47,500,747 Rls. 3,874 $
305 1391 هلند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 135 46,661,345 Rls. 3,806 $
306 1391 هلند 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 200 45,613,069 Rls. 3,720 $
307 1391 هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 319 44,522,553 Rls. 3,632 $
308 1391 هلند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 12 44,044,876 Rls. 3,593 $
309 1391 هلند 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 172 43,907,143 Rls. 3,581 $
310 1391 هلند 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 452 43,244,277 Rls. 3,527 $
311 1391 هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 775 41,740,375 Rls. 3,405 $
312 1391 هلند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 110 41,523,439 Rls. 1,689 $
313 1391 هلند 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 63 41,414,000 Rls. 3,378 $
314 1391 هلند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1 41,315,875 Rls. 3,370 $
315 1391 هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 271 40,112,433 Rls. 3,272 $
316 1391 هلند 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 90 39,842,085 Rls. 1,621 $
317 1391 هلند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 100 39,547,036 Rls. 3,226 $
318 1391 هلند 06031300 گل هاي اركيده (Orchids) 400 39,428,160 Rls. 3,216 $
319 1391 هلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 80 38,200,770 Rls. 1,556 $
320 1391 هلند 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 100 37,953,640 Rls. 3,096 $
321 1391 هلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 568 37,381,920 Rls. 3,049 $
322 1391 هلند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 6,550 36,457,602 Rls. 2,974 $
323 1391 هلند 85030010 ا نوا ع کلکتور 2 35,873,000 Rls. 1,461 $
324 1391 هلند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 60 34,200,293 Rls. 2,790 $
325 1391 هلند 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 130 34,062,566 Rls. 1,389 $
326 1391 هلند 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 40 33,765,516 Rls. 1,373 $
327 1391 هلند 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 216 33,500,473 Rls. 2,733 $
328 1391 هلند 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 141 32,397,957 Rls. 2,643 $
329 1391 هلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 245 30,357,292 Rls. 2,476 $
330 1391 هلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 240 29,389,053 Rls. 2,397 $
331 1391 هلند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 36 28,642,496 Rls. 1,741 $
332 1391 هلند 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 14 28,241,472 Rls. 1,152 $
333 1391 هلند 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 400 26,922,040 Rls. 2,196 $
334 1391 هلند 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 120 26,365,194 Rls. 2,151 $
335 1391 هلند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 50 26,038,337 Rls. 2,124 $
336 1391 هلند 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 108 25,575,542 Rls. 1,040 $
337 1391 هلند 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 80 25,311,698 Rls. 2,065 $
338 1391 هلند 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 50 24,916,108 Rls. 2,032 $
339 1391 هلند 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 68 24,803,715 Rls. 1,008 $
340 1391 هلند 39269010 کيسه کلوست ازموادپلاستيكي 2 23,786,557 Rls. 970 $
341 1391 هلند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 40 23,644,877 Rls. 962 $
342 1391 هلند 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 247 23,476,081 Rls. 1,915 $
343 1391 هلند 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 40 23,240,132 Rls. 1,896 $
344 1391 هلند 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 35 22,113,593 Rls. 899 $
345 1391 هلند 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 70 21,741,680 Rls. 1,773 $
346 1391 هلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 98 20,572,492 Rls. 1,678 $
347 1391 هلند 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 169 20,568,185 Rls. 1,678 $
348 1391 هلند 49119910 نقشه هاي تعليمي. علمي وجغرا فيايي تجسمي وبدون مشخصات توپوگرا في 137 20,522,265 Rls. 1,545 $
349 1391 هلند 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 23 19,737,198 Rls. 1,610 $
350 1391 هلند 58063900 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زسايرموا دنسجي. 230 19,531,572 Rls. 804 $
351 1391 هلند 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 141 19,432,360 Rls. 792 $
352 1391 هلند 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 50 18,646,923 Rls. 1,691 $
353 1391 هلند 28351010 فسفيت سرب 30 18,617,148 Rls. 758 $
354 1391 هلند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 87 17,540,565 Rls. 1,431 $
355 1391 هلند 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 66 17,249,820 Rls. 1,407 $
356 1391 هلند 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 53 17,093,632 Rls. 745 $
357 1391 هلند 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 152 16,029,061 Rls. 1,307 $
358 1391 هلند 70060010 شيشه هاي مشمول 7005 - 7004- 7003 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده ، سوراخ شده يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كار شده ليكن قاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر براي شيشه اپتيکي 80 15,257,879 Rls. 1,245 $
359 1391 هلند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 4 14,312,659 Rls. 1,167 $
360 1391 هلند 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 2,654 14,265,412 Rls. 1,164 $
361 1391 هلند 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 10 14,252,013 Rls. 1,162 $
362 1391 هلند 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 120 13,985,192 Rls. 1,268 $
363 1391 هلند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 85 13,637,091 Rls. 1,112 $
364 1391 هلند 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 5 13,195,069 Rls. 537 $
365 1391 هلند 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 25 13,101,059 Rls. 533 $
366 1391 هلند 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 72 11,963,667 Rls. 976 $
367 1391 هلند 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 30 11,865,037 Rls. 1,076 $
368 1391 هلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 16 11,440,869 Rls. 933 $
369 1391 هلند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 78 11,058,664 Rls. 902 $
370 1391 هلند 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 30 11,009,938 Rls. 898 $
371 1391 هلند 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1 10,886,553 Rls. 888 $
372 1391 هلند 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 82 10,775,125 Rls. 977 $
373 1391 هلند 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 4 10,732,854 Rls. 438 $
374 1391 هلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 128 10,653,082 Rls. 869 $
375 1391 هلند 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 4 10,280,300 Rls. 419 $
376 1391 هلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 47 10,200,694 Rls. 832 $
377 1391 هلند 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 15 10,098,567 Rls. 824 $
378 1391 هلند 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2 9,681,618 Rls. 394 $
379 1391 هلند 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 35 9,528,527 Rls. 777 $
380 1391 هلند 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 17 9,344,902 Rls. 762 $
381 1391 هلند 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2 9,242,163 Rls. 754 $
382 1391 هلند 38123010 آنتي ا کسيدا نها 90 9,023,230 Rls. 736 $
383 1391 هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6 8,687,845 Rls. 709 $
384 1391 هلند 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 219 8,531,143 Rls. 696 $
385 1391 هلند 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 50 8,169,719 Rls. 666 $
386 1391 هلند 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 94 7,983,768 Rls. 651 $
387 1391 هلند 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 35 7,978,997 Rls. 651 $
388 1391 هلند 29291000 ايزوسياناتکها 25 7,394,163 Rls. 603 $
389 1391 هلند 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 10 7,302,298 Rls. 596 $
390 1391 هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 21 7,191,086 Rls. 587 $
391 1391 هلند 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 60 6,517,879 Rls. 532 $
392 1391 هلند 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 21 6,176,981 Rls. 251 $
393 1391 هلند 29072900 ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 15 5,806,039 Rls. 474 $
394 1391 هلند 49119930 بليط,بارنامه برنامه پروا زموردنيازشرکتهايهوا پيماييکشورهايخارجيبه تشخيص وموا فقت قبليا دا ره کل 25 5,502,387 Rls. 255 $
395 1391 هلند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 24 5,421,780 Rls. 220 $
396 1391 هلند 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 115 5,148,263 Rls. 420 $
397 1391 هلند 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 286 4,927,328 Rls. 402 $
398 1391 هلند 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 40 4,707,139 Rls. 384 $
399 1391 هلند 29321300 الكل فورفوريليك و الكل تترا هيدروفورفوريليك 22 3,846,663 Rls. 314 $
400 1391 هلند 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 10 3,765,702 Rls. 307 $
مجموع کل
11,715,672,445 ريال
مجموع کل
836,619 دلار