آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 هنگ کنگ 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 1,690 363,574,257 Rls. 28,856 $
202 1391 هنگ کنگ 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 200 361,810,983 Rls. 14,731 $
203 1391 هنگ کنگ 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 12,359 361,665,415 Rls. 25,811 $
204 1391 هنگ کنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,697 361,507,907 Rls. 27,307 $
205 1391 هنگ کنگ 84824000 رولربيرينگ سوزني. 1,302 357,636,811 Rls. 29,171 $
206 1391 هنگ کنگ 85291020 آنتن مخابرا تي 1,590 352,571,042 Rls. 27,556 $
207 1391 هنگ کنگ 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 598 350,483,651 Rls. 28,588 $
208 1391 هنگ کنگ 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 520 350,139,165 Rls. 14,237 $
209 1391 هنگ کنگ 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 22,850 342,351,854 Rls. 27,924 $
210 1391 هنگ کنگ 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 48,000 338,456,452 Rls. 27,607 $
211 1391 هنگ کنگ 29182310 استيل ساليسيك اسيد پودر 10,000 334,149,699 Rls. 27,255 $
212 1391 هنگ کنگ 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 7,611 330,805,893 Rls. 24,284 $
213 1391 هنگ کنگ 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 689 328,038,946 Rls. 25,933 $
214 1391 هنگ کنگ 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 4,380 324,274,827 Rls. 13,206 $
215 1391 هنگ کنگ 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 15,680 323,473,232 Rls. 26,384 $
216 1391 هنگ کنگ 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن ) 4,700 319,363,875 Rls. 28,643 $
217 1391 هنگ کنگ 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,060 317,834,717 Rls. 21,733 $
218 1391 هنگ کنگ 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 10,193 304,985,502 Rls. 24,876 $
219 1391 هنگ کنگ 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 11,354 300,489,317 Rls. 24,510 $
220 1391 هنگ کنگ 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 286 296,798,288 Rls. 24,209 $
221 1391 هنگ کنگ 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,011 286,924,755 Rls. 23,403 $
222 1391 هنگ کنگ 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 414 285,497,479 Rls. 20,180 $
223 1391 هنگ کنگ 85423200 حافظه ها 57 284,192,022 Rls. 23,180 $
224 1391 هنگ کنگ 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 15,700 282,213,949 Rls. 23,019 $
225 1391 هنگ کنگ 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 55 280,685,769 Rls. 11,413 $
226 1391 هنگ کنگ 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 8,160 277,260,483 Rls. 22,615 $
227 1391 هنگ کنگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 25,000 273,234,454 Rls. 22,287 $
228 1391 هنگ کنگ 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 5,490 272,210,269 Rls. 14,427 $
229 1391 هنگ کنگ 73194000 سنجاق قفلي و ساير سنجاقکها از آهن يا فولاد 10,861 271,435,209 Rls. 18,762 $
230 1391 هنگ کنگ 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 11,630 270,323,161 Rls. 22,049 $
231 1391 هنگ کنگ 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 441 269,643,244 Rls. 21,994 $
232 1391 هنگ کنگ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 634 267,564,179 Rls. 21,824 $
233 1391 هنگ کنگ 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 736 266,078,761 Rls. 19,131 $
234 1391 هنگ کنگ 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 1,418 263,884,526 Rls. 13,152 $
235 1391 هنگ کنگ 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 3,507 263,639,297 Rls. 19,166 $
236 1391 هنگ کنگ 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 250 263,370,661 Rls. 21,482 $
237 1391 هنگ کنگ 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 783 262,546,728 Rls. 13,866 $
238 1391 هنگ کنگ 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 1,100 255,366,103 Rls. 12,149 $
239 1391 هنگ کنگ 40169910 کيسه هاي مالش مورد مصرف درصنايع نساجي (ا زعرض 25سانتيمتربه بالا) ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 733 253,817,873 Rls. 20,703 $
240 1391 هنگ کنگ 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 10,136 253,377,677 Rls. 20,667 $
241 1391 هنگ کنگ 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 19,800 252,866,241 Rls. 20,625 $
242 1391 هنگ کنگ 90153000 ترا زها 90 250,861,668 Rls. 20,462 $
243 1391 هنگ کنگ 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 611 250,157,557 Rls. 20,404 $
244 1391 هنگ کنگ 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 124 248,376,301 Rls. 20,259 $
245 1391 هنگ کنگ 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 350 244,936,081 Rls. 19,978 $
246 1391 هنگ کنگ 85045010 کويل وا لقاکننده به قطر 6.35 ميليمترتا 9.25 ميليمتر موردمصرف در صنايع صوتي وتصويري ومخابراتي 210 243,770,620 Rls. 19,883 $
247 1391 هنگ کنگ 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 110 243,037,642 Rls. 19,824 $
248 1391 هنگ کنگ 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 1,164 240,939,916 Rls. 19,653 $
249 1391 هنگ کنگ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 740 240,900,000 Rls. 9,809 $
250 1391 هنگ کنگ 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,109 237,705,164 Rls. 19,389 $
251 1391 هنگ کنگ 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 1,168 236,059,073 Rls. 9,611 $
252 1391 هنگ کنگ 85331010 مقاومتهاي ا لکتريکي پايه دار کربن فيلم درا ندا زه هاي 0.5 ، 0.25 ، 0.17 ،0.125 وات ا زظرفيت 0.5 الي 2 مگا اهم 310 232,744,579 Rls. 9,476 $
253 1391 هنگ کنگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 30 229,938,904 Rls. 9,465 $
254 1391 هنگ کنگ 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,818 228,250,041 Rls. 18,617 $
255 1391 هنگ کنگ 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 687 225,900,980 Rls. 16,864 $
256 1391 هنگ کنگ 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 1,555 224,937,213 Rls. 18,347 $
257 1391 هنگ کنگ 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 2,008 223,361,237 Rls. 9,090 $
258 1391 هنگ کنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 3,195 221,355,398 Rls. 15,020 $
259 1391 هنگ کنگ 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 124 221,231,700 Rls. 18,045 $
260 1391 هنگ کنگ 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 2,538 219,578,146 Rls. 8,928 $
261 1391 هنگ کنگ 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 567 217,884,837 Rls. 13,535 $
262 1391 هنگ کنگ 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 11,443 217,626,980 Rls. 17,751 $
263 1391 هنگ کنگ 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 534 216,685,446 Rls. 17,674 $
264 1391 هنگ کنگ 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 4,712 216,230,355 Rls. 17,637 $
265 1391 هنگ کنگ 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 1,810 215,700,220 Rls. 17,594 $
266 1391 هنگ کنگ 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 402 212,452,558 Rls. 11,802 $
267 1391 هنگ کنگ 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 5 212,412,623 Rls. 17,326 $
268 1391 هنگ کنگ 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 1,541 211,861,145 Rls. 8,618 $
269 1391 هنگ کنگ 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 244 211,701,722 Rls. 17,268 $
270 1391 هنگ کنگ 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 251 211,212,411 Rls. 9,418 $
271 1391 هنگ کنگ 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 861 210,576,048 Rls. 11,949 $
272 1391 هنگ کنگ 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 10,000 210,000,000 Rls. 17,129 $
273 1391 هنگ کنگ 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 954 208,878,565 Rls. 17,037 $
274 1391 هنگ کنگ 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 8,480 207,956,721 Rls. 16,962 $
275 1391 هنگ کنگ 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 350 206,467,594 Rls. 16,841 $
276 1391 هنگ کنگ 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 9,750 204,246,740 Rls. 16,660 $
277 1391 هنگ کنگ 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 1 203,990,003 Rls. 16,639 $
278 1391 هنگ کنگ 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 4,949 201,422,534 Rls. 16,429 $
279 1391 هنگ کنگ 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 75 201,228,326 Rls. 8,181 $
280 1391 هنگ کنگ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 621 200,659,640 Rls. 9,843 $
281 1391 هنگ کنگ 85171290 سايرتلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غيرازتلفن همراه 204 197,433,100 Rls. 8,028 $
282 1391 هنگ کنگ 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 23,544 197,206,579 Rls. 13,000 $
283 1391 هنگ کنگ 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 700 196,016,606 Rls. 7,973 $
284 1391 هنگ کنگ 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 881 195,802,542 Rls. 7,976 $
285 1391 هنگ کنگ 28041000 هيدروژن 2,750 194,967,186 Rls. 7,935 $
286 1391 هنگ کنگ 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 382 193,951,636 Rls. 14,838 $
287 1391 هنگ کنگ 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 214 192,679,110 Rls. 15,716 $
288 1391 هنگ کنگ 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 216,000 190,560,896 Rls. 15,543 $
289 1391 هنگ کنگ 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 890 190,281,540 Rls. 15,521 $
290 1391 هنگ کنگ 29151100 اسيد فرميك 22,000 188,898,402 Rls. 15,408 $
291 1391 هنگ کنگ 29141100 استن 12,800 188,475,174 Rls. 15,373 $
292 1391 هنگ کنگ 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 4,200 186,305,653 Rls. 7,598 $
293 1391 هنگ کنگ 90065900 ساير دوربين هاي عکاسي غيرمذکور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 371 186,214,189 Rls. 15,189 $
294 1391 هنگ کنگ 90318010 ترا ز بنايي 9,800 184,819,500 Rls. 15,075 $
295 1391 هنگ کنگ 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 425 184,097,721 Rls. 15,016 $
296 1391 هنگ کنگ 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 6,800 183,773,937 Rls. 14,990 $
297 1391 هنگ کنگ 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 170 182,726,301 Rls. 9,245 $
298 1391 هنگ کنگ 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 1,178 181,952,993 Rls. 14,841 $
299 1391 هنگ کنگ 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 5,000 180,140,777 Rls. 14,693 $
300 1391 هنگ کنگ 34021310 الكل چرب اتوكسيله 520 178,906,264 Rls. 14,593 $
301 1391 هنگ کنگ 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 4,000 177,441,324 Rls. 14,473 $
302 1391 هنگ کنگ 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,200 177,426,720 Rls. 14,472 $
303 1391 هنگ کنگ 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,069 175,535,000 Rls. 14,318 $
304 1391 هنگ کنگ 84716010 صفحه کليد(keyboard) 409 171,108,410 Rls. 7,302 $
305 1391 هنگ کنگ 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 93 171,090,895 Rls. 13,955 $
306 1391 هنگ کنگ 90138000 سايروسايل آلات ودستگاهها 65 168,750,725 Rls. 6,946 $
307 1391 هنگ کنگ 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 594 166,580,082 Rls. 9,856 $
308 1391 هنگ کنگ 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 175 166,285,718 Rls. 7,376 $
309 1391 هنگ کنگ 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 215 165,092,371 Rls. 11,211 $
310 1391 هنگ کنگ 84769000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي خودکارفروش کالا. 50 162,474,000 Rls. 13,252 $
311 1391 هنگ کنگ 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 532 159,579,313 Rls. 9,723 $
312 1391 هنگ کنگ 32042000 محصولات آلي سينتتيك از انواعيکكه به عنوان عوامل درخشانکكننده فلورسنت استعمال ميکشوند 2,000 159,540,000 Rls. 13,013 $
313 1391 هنگ کنگ 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 917 159,145,601 Rls. 12,981 $
314 1391 هنگ کنگ 85393230 لامپ هالوژنه فلزي تا 500 وا ت 218 156,655,674 Rls. 8,196 $
315 1391 هنگ کنگ 49119920 فيلم ها ا زموا دپلميري چاپ شده 1,420 155,975,124 Rls. 12,722 $
316 1391 هنگ کنگ 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 428 154,228,664 Rls. 8,570 $
317 1391 هنگ کنگ 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 129 152,540,898 Rls. 11,933 $
318 1391 هنگ کنگ 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 151 151,541,795 Rls. 11,903 $
319 1391 هنگ کنگ 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 1,546 150,242,864 Rls. 8,630 $
320 1391 هنگ کنگ 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 2,480 149,149,344 Rls. 12,166 $
321 1391 هنگ کنگ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 776 148,274,413 Rls. 6,034 $
322 1391 هنگ کنگ 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 746 147,440,535 Rls. 12,026 $
323 1391 هنگ کنگ 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,453 147,092,512 Rls. 7,455 $
324 1391 هنگ کنگ 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 201 145,671,388 Rls. 7,335 $
325 1391 هنگ کنگ 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 500 144,387,725 Rls. 5,891 $
326 1391 هنگ کنگ 90278010 دستگاه PH متر 300 144,009,867 Rls. 11,746 $
327 1391 هنگ کنگ 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,875 142,500,000 Rls. 11,623 $
328 1391 هنگ کنگ 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 3,207 142,218,244 Rls. 5,800 $
329 1391 هنگ کنگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,988 141,030,846 Rls. 11,503 $
330 1391 هنگ کنگ 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 574 140,150,501 Rls. 10,088 $
331 1391 هنگ کنگ 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 450 136,360,000 Rls. 11,122 $
332 1391 هنگ کنگ 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 911 134,509,866 Rls. 10,290 $
333 1391 هنگ کنگ 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 143 133,804,797 Rls. 5,948 $
334 1391 هنگ کنگ 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 540 130,593,498 Rls. 10,652 $
335 1391 هنگ کنگ 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 118 130,480,756 Rls. 5,371 $
336 1391 هنگ کنگ 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 149 130,200,870 Rls. 10,620 $
337 1391 هنگ کنگ 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 151 130,095,240 Rls. 10,611 $
338 1391 هنگ کنگ 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,733 129,600,054 Rls. 10,118 $
339 1391 هنگ کنگ 29333100 پيريدن و املاح آن 400 128,262,000 Rls. 5,229 $
340 1391 هنگ کنگ 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 1,209 128,116,118 Rls. 10,408 $
341 1391 هنگ کنگ 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 420 127,099,526 Rls. 10,367 $
342 1391 هنگ کنگ 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 236 126,941,685 Rls. 9,596 $
343 1391 هنگ کنگ 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 400 125,442,035 Rls. 5,116 $
344 1391 هنگ کنگ 82054000 آچارپيچ گوشتي (Screwdriver) 1,763 125,154,873 Rls. 10,208 $
345 1391 هنگ کنگ 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 10 123,890,029 Rls. 5,037 $
346 1391 هنگ کنگ 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 90 123,373,177 Rls. 10,063 $
347 1391 هنگ کنگ 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 102 122,041,932 Rls. 5,763 $
348 1391 هنگ کنگ 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,649 121,707,225 Rls. 5,957 $
349 1391 هنگ کنگ 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 537 119,657,630 Rls. 9,760 $
350 1391 هنگ کنگ 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 7,900 116,805,924 Rls. 9,527 $
351 1391 هنگ کنگ 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 828 114,671,176 Rls. 9,353 $
352 1391 هنگ کنگ 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 40 113,972,025 Rls. 9,296 $
353 1391 هنگ کنگ 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 262 113,766,423 Rls. 9,279 $
354 1391 هنگ کنگ 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,309 112,132,269 Rls. 4,565 $
355 1391 هنگ کنگ 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 648 110,913,212 Rls. 7,178 $
356 1391 هنگ کنگ 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 1,770 110,111,587 Rls. 8,981 $
357 1391 هنگ کنگ 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 721 108,902,959 Rls. 8,883 $
358 1391 هنگ کنگ 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 750 108,755,060 Rls. 8,871 $
359 1391 هنگ کنگ 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 180 108,499,795 Rls. 6,764 $
360 1391 هنگ کنگ 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 3,079 108,461,277 Rls. 8,549 $
361 1391 هنگ کنگ 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 138 108,371,645 Rls. 6,353 $
362 1391 هنگ کنگ 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 108 107,245,841 Rls. 8,748 $
363 1391 هنگ کنگ 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 897 104,487,140 Rls. 7,699 $
364 1391 هنگ کنگ 73239110 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميز آشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 2,660 104,315,436 Rls. 8,509 $
365 1391 هنگ کنگ 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 245 100,073,436 Rls. 4,695 $
366 1391 هنگ کنگ 29232090 فسفوآمينوليپيدها 2,212 99,736,214 Rls. 8,135 $
367 1391 هنگ کنگ 85431000 شتاب دهنده هاي ذرات . 15 99,617,711 Rls. 8,125 $
368 1391 هنگ کنگ 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 2,810 98,909,235 Rls. 8,068 $
369 1391 هنگ کنگ 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 75 98,829,283 Rls. 8,061 $
370 1391 هنگ کنگ 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 607 98,218,262 Rls. 6,387 $
371 1391 هنگ کنگ 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 16 96,538,420 Rls. 5,026 $
372 1391 هنگ کنگ 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 498 96,250,000 Rls. 7,851 $
373 1391 هنگ کنگ 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 226 94,901,163 Rls. 7,421 $
374 1391 هنگ کنگ 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 65 94,662,230 Rls. 7,721 $
375 1391 هنگ کنگ 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,195 93,582,073 Rls. 7,633 $
376 1391 هنگ کنگ 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 282 93,410,428 Rls. 4,077 $
377 1391 هنگ کنگ 29061100 مانتول (Menthol) 175 92,590,513 Rls. 7,552 $
378 1391 هنگ کنگ 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 1,500 92,586,564 Rls. 7,552 $
379 1391 هنگ کنگ 28273100 کلرورها ازمنيزيم 20,000 92,307,009 Rls. 7,529 $
380 1391 هنگ کنگ 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 4,886 91,374,761 Rls. 7,453 $
381 1391 هنگ کنگ 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 35 90,501,044 Rls. 3,688 $
382 1391 هنگ کنگ 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 66 90,241,175 Rls. 7,361 $
383 1391 هنگ کنگ 62033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 238 89,980,090 Rls. 7,339 $
384 1391 هنگ کنگ 85044070 سلفS.M.D 180 89,781,045 Rls. 7,323 $
385 1391 هنگ کنگ 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 282 88,650,987 Rls. 3,677 $
386 1391 هنگ کنگ 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 500 87,200,000 Rls. 7,113 $
387 1391 هنگ کنگ 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 425 85,992,573 Rls. 7,014 $
388 1391 هنگ کنگ 90085000 پرژكتورها، بزرگ كنندهکها وكوچك كنندهکها 41 85,908,802 Rls. 3,498 $
389 1391 هنگ کنگ 84731000 ا جزا ءقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 8469 100 85,248,531 Rls. 3,474 $
390 1391 هنگ کنگ 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 123 83,608,954 Rls. 3,442 $
391 1391 هنگ کنگ 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 235 83,076,091 Rls. 6,776 $
392 1391 هنگ کنگ 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 185 81,957,917 Rls. 6,685 $
393 1391 هنگ کنگ 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 58 81,682,705 Rls. 6,663 $
394 1391 هنگ کنگ 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 28 81,223,767 Rls. 3,305 $
395 1391 هنگ کنگ 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 2,000 81,148,000 Rls. 6,619 $
396 1391 هنگ کنگ 85176990 سايردستگاهها ي ارسال يادريافت صدا ،تصوير ياساير داده ها ،شامل دستگاه براي برقراري ارتباط دريك شبكه باسيم يابي سيم غير مذكور درجاي ديگر 312 81,141,450 Rls. 3,308 $
397 1391 هنگ کنگ 91069010 زمان سنج عمليات زنگ دا ر 44 79,564,786 Rls. 3,239 $
398 1391 هنگ کنگ 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 263 78,756,082 Rls. 4,951 $
399 1391 هنگ کنگ 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 772 78,626,426 Rls. 6,413 $
400 1391 هنگ کنگ 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 120 76,910,836 Rls. 4,406 $
مجموع کل
36,801,683,663 ريال
مجموع کل
2,573,757 دلار