آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 کانادا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 220 66,178,086 Rls. 2,694 $
102 1391 کانادا 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 6,020 66,158,536 Rls. 6,078 $
103 1391 کانادا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 300 64,000,000 Rls. 5,220 $
104 1391 کانادا 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 20,000 61,828,300 Rls. 5,043 $
105 1391 کانادا 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 87 49,296,716 Rls. 4,021 $
106 1391 کانادا 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 86 48,897,620 Rls. 3,988 $
107 1391 کانادا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 336 46,188,744 Rls. 3,767 $
108 1391 کانادا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 85 44,419,334 Rls. 3,623 $
109 1391 کانادا 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 132 41,387,061 Rls. 3,376 $
110 1391 کانادا 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 61 36,148,229 Rls. 2,948 $
111 1391 کانادا 90322000 مانوستات 28 31,967,914 Rls. 2,608 $
112 1391 کانادا 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 110 31,349,191 Rls. 2,557 $
113 1391 کانادا 71031010 فيروزه طبيعي کارنشده يابه طورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده 46 29,671,387 Rls. 2,420 $
114 1391 کانادا 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 1,786 29,457,985 Rls. 2,403 $
115 1391 کانادا 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 110 27,718,582 Rls. 2,261 $
116 1391 کانادا 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 55 27,700,000 Rls. 2,259 $
117 1391 کانادا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15 23,979,470 Rls. 1,956 $
118 1391 کانادا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 32 23,866,358 Rls. 1,947 $
119 1391 کانادا 70171010 لوله ا زمايش , لام ولامل ا زمايشگاهي ولوله غير مدرج ازكوارتز ذوب شده ياازساير سيليس هاي ذوب شده 38 21,432,187 Rls. 871 $
120 1391 کانادا 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 8 20,573,497 Rls. 838 $
121 1391 کانادا 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 80 18,623,825 Rls. 1,519 $
122 1391 کانادا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 35 14,785,560 Rls. 1,206 $
123 1391 کانادا 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 40 13,308,781 Rls. 1,086 $
124 1391 کانادا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1 11,757,888 Rls. 478 $
125 1391 کانادا 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 120 11,222,240 Rls. 915 $
126 1391 کانادا 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 31 10,484,353 Rls. 855 $
127 1391 کانادا 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 13 10,121,040 Rls. 826 $
128 1391 کانادا 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 30 9,887,538 Rls. 402 $
129 1391 کانادا 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 388 9,231,643 Rls. 753 $
130 1391 کانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 6 8,997,485 Rls. 734 $
131 1391 کانادا 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 4 6,899,928 Rls. 563 $
132 1391 کانادا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 9 6,000,000 Rls. 489 $
133 1391 کانادا 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 40 4,475,828 Rls. 365 $
134 1391 کانادا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 20 3,444,132 Rls. 281 $
135 1391 کانادا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 30 3,164,000 Rls. 258 $
136 1391 کانادا 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 24 3,080,325 Rls. 251 $
137 1391 کانادا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 30 2,270,224 Rls. 185 $
138 1391 کانادا 29420020 سيمواستاتين 0 1,769,184 Rls. 144 $
139 1391 کانادا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1 1,760,355 Rls. 144 $
140 1391 کانادا 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 20 739,278 Rls. 60 $
141 1391 کانادا 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 1 689,992 Rls. 56 $
مجموع کل
944,932,795 ريال
مجموع کل
72,450 دلار