آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 161,697,990 3,256,331,000,134 Rls. 209,560,188 $
2 1391 آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 136,540,000 1,693,239,117,638 Rls. 86,381,836 $
3 1391 آرژانتين 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 22,313,000 721,138,131,096 Rls. 29,332,444 $
4 1391 آرژانتين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 10,000,000 151,427,000,300 Rls. 12,351,305 $
5 1391 آرژانتين 10039000 جو باستثناي دانه جو 25,000,000 111,175,983,494 Rls. 9,068,188 $
6 1391 آرژانتين 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 70 17,476,237,460 Rls. 710,763 $
7 1391 آرژانتين 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 12,144,000,000 Rls. 990,538 $
8 1391 آرژانتين 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 42 10,318,514,858 Rls. 419,469 $
9 1391 آرژانتين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 441,528 8,905,812,758 Rls. 367,589 $
10 1391 آرژانتين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,074 5,505,443,663 Rls. 328,056 $
11 1391 آرژانتين 29232010 لستينکها 120,000 3,838,603,480 Rls. 156,282 $
12 1391 آرژانتين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,040 1,761,325,915 Rls. 143,664 $
13 1391 آرژانتين 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 80,150 1,682,867,703 Rls. 68,468 $
14 1391 آرژانتين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 720 1,614,316,904 Rls. 131,673 $
15 1391 آرژانتين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 102,500 1,129,416,750 Rls. 92,122 $
16 1391 آرژانتين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,069 1,066,678,036 Rls. 51,434 $
17 1391 آرژانتين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 15,797 1,055,071,915 Rls. 86,058 $
18 1391 آرژانتين 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 90 963,735,550 Rls. 78,608 $
19 1391 آرژانتين 10051090 ساير دانه ذرت غير از انواع بذري ودامي . 260,280 955,704,148 Rls. 77,953 $
20 1391 آرژانتين 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 81,000 822,214,377 Rls. 67,065 $
21 1391 آرژانتين 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 5,520 628,705,336 Rls. 51,281 $
22 1391 آرژانتين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 26,584 614,000,311 Rls. 50,082 $
23 1391 آرژانتين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 653 526,595,595 Rls. 21,677 $
24 1391 آرژانتين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3 467,388,997 Rls. 19,056 $
25 1391 آرژانتين 29101000 اكسيران ( اكسيد اتيلن) 891 385,977,044 Rls. 31,483 $
26 1391 آرژانتين 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 19,763 328,364,575 Rls. 26,783 $
27 1391 آرژانتين 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 48,000 301,201,342 Rls. 24,568 $
28 1391 آرژانتين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,000 255,672,319 Rls. 20,854 $
29 1391 آرژانتين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 462 243,500,203 Rls. 9,919 $
30 1391 آرژانتين 01062090 سايرخزندگان (ا زجمله مار و لاک پشت دريايي)بجز برا ي تحقيقات پزشکي.آزمايشگاهي 500 202,233,235 Rls. 16,495 $
31 1391 آرژانتين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,238 173,085,120 Rls. 7,051 $
32 1391 آرژانتين 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 151 165,743,836 Rls. 6,749 $
33 1391 آرژانتين 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 800 139,970,000 Rls. 11,417 $
34 1391 آرژانتين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 37 136,118,151 Rls. 11,103 $
35 1391 آرژانتين 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 27 133,888,415 Rls. 7,894 $
36 1391 آرژانتين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 58 111,601,000 Rls. 4,544 $
37 1391 آرژانتين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 346 102,948,604 Rls. 8,397 $
38 1391 آرژانتين 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 140 74,280,841 Rls. 6,059 $
39 1391 آرژانتين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 106 58,171,210 Rls. 2,365 $
40 1391 آرژانتين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 620 56,630,661 Rls. 4,619 $
41 1391 آرژانتين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 20 23,463,663 Rls. 1,914 $
42 1391 آرژانتين 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 94 14,734,804 Rls. 1,202 $
43 1391 آرژانتين 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1 9,798,223 Rls. 399 $
44 1391 آرژانتين 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 18 3,680,575 Rls. 300 $
45 1391 آرژانتين 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3 1,232,130 Rls. 101 $
مجموع کل
6,007,710,162,369 ريال
مجموع کل
350,810,015 دلار