آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 اسپانيا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 48,000 3,592,685,025 Rls. 293,041 $
102 1391 اسپانيا 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 45 3,521,373,910 Rls. 143,841 $
103 1391 اسپانيا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 84,126 3,496,158,317 Rls. 285,168 $
104 1391 اسپانيا 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,184 3,486,420,545 Rls. 284,374 $
105 1391 اسپانيا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 24,216 3,454,379,590 Rls. 281,760 $
106 1391 اسپانيا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 25,374 3,447,696,138 Rls. 255,197 $
107 1391 اسپانيا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 7,309 3,431,454,152 Rls. 203,269 $
108 1391 اسپانيا 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,956 3,424,687,398 Rls. 140,844 $
109 1391 اسپانيا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 27,975 3,357,402,617 Rls. 273,850 $
110 1391 اسپانيا 12092910 تخم چمن براي كشت 61,100 3,294,083,815 Rls. 268,685 $
111 1391 اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,277 3,293,888,561 Rls. 268,670 $
112 1391 اسپانيا 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 23,573 3,285,682,439 Rls. 268,000 $
113 1391 اسپانيا 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 8,941 3,259,443,361 Rls. 265,860 $
114 1391 اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 120 3,257,662,909 Rls. 265,715 $
115 1391 اسپانيا 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 124,484 3,196,400,517 Rls. 216,470 $
116 1391 اسپانيا 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,729 3,144,120,660 Rls. 256,454 $
117 1391 اسپانيا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 16,569 3,126,609,083 Rls. 127,170 $
118 1391 اسپانيا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 12,386 3,079,014,701 Rls. 125,618 $
119 1391 اسپانيا 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 17,000 3,075,297,008 Rls. 250,840 $
120 1391 اسپانيا 33051000 شامپوها 68,794 3,025,906,776 Rls. 219,394 $
121 1391 اسپانيا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 92,558 3,004,591,849 Rls. 245,073 $
122 1391 اسپانيا 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 21,119 2,984,693,980 Rls. 243,450 $
123 1391 اسپانيا 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 45,734 2,966,772,886 Rls. 143,623 $
124 1391 اسپانيا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 22,000 2,966,355,600 Rls. 120,618 $
125 1391 اسپانيا 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 64,000 2,900,406,800 Rls. 117,976 $
126 1391 اسپانيا 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 1,250 2,888,069,218 Rls. 235,568 $
127 1391 اسپانيا 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 328,657 2,841,065,793 Rls. 200,076 $
128 1391 اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,110 2,824,403,727 Rls. 157,849 $
129 1391 اسپانيا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 8,518 2,818,266,448 Rls. 218,963 $
130 1391 اسپانيا 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 499 2,811,926,647 Rls. 152,015 $
131 1391 اسپانيا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 69,121 2,753,357,143 Rls. 224,581 $
132 1391 اسپانيا 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,238 2,735,549,000 Rls. 149,702 $
133 1391 اسپانيا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 60,000 2,715,615,525 Rls. 168,285 $
134 1391 اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 142,767 2,695,643,732 Rls. 174,704 $
135 1391 اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 100 2,692,729,961 Rls. 109,742 $
136 1391 اسپانيا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,610 2,691,293,797 Rls. 219,518 $
137 1391 اسپانيا 44111291 پروفيل روكش شده 283,649 2,652,846,615 Rls. 216,382 $
138 1391 اسپانيا 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 18,496 2,641,112,732 Rls. 153,406 $
139 1391 اسپانيا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 128,130 2,641,098,185 Rls. 143,179 $
140 1391 اسپانيا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 30,479 2,593,480,168 Rls. 149,060 $
141 1391 اسپانيا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 84,500 2,587,304,980 Rls. 211,036 $
142 1391 اسپانيا 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 32,650 2,577,650,055 Rls. 144,523 $
143 1391 اسپانيا 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 33,600 2,569,101,730 Rls. 209,552 $
144 1391 اسپانيا 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 47,660 2,566,406,811 Rls. 209,332 $
145 1391 اسپانيا 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 286,160 2,558,557,722 Rls. 123,804 $
146 1391 اسپانيا 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 17,099 2,555,542,037 Rls. 151,177 $
147 1391 اسپانيا 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 34,239 2,543,255,374 Rls. 207,443 $
148 1391 اسپانيا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 25,481 2,531,102,022 Rls. 190,960 $
149 1391 اسپانيا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 10,000 2,511,471,500 Rls. 102,254 $
150 1391 اسپانيا 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 26,399 2,502,201,732 Rls. 204,095 $
151 1391 اسپانيا 25291000 فلداسپات (Feldspat) 1,076,840 2,488,058,873 Rls. 128,078 $
152 1391 اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 17,900 2,485,792,501 Rls. 178,685 $
153 1391 اسپانيا 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 2,553 2,480,706,000 Rls. 100,928 $
154 1391 اسپانيا 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 642,932 2,472,698,603 Rls. 201,688 $
155 1391 اسپانيا 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 8,000 2,460,608,649 Rls. 200,702 $
156 1391 اسپانيا 29151200 املاح اسيد فرميك 220,000 2,442,889,341 Rls. 109,159 $
157 1391 اسپانيا 28421000 سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 151,200 2,429,395,995 Rls. 179,526 $
158 1391 اسپانيا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,590 2,397,164,830 Rls. 158,827 $
159 1391 اسپانيا 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 10,120 2,397,145,350 Rls. 195,526 $
160 1391 اسپانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 6,333 2,347,635,173 Rls. 106,480 $
161 1391 اسپانيا 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 46,650 2,346,603,936 Rls. 191,403 $
162 1391 اسپانيا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 175 2,345,120,508 Rls. 102,923 $
163 1391 اسپانيا 28049000 سلينيوم 750 2,318,655,301 Rls. 140,483 $
164 1391 اسپانيا 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 31,020 2,311,572,065 Rls. 188,546 $
165 1391 اسپانيا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 25,794 2,309,290,188 Rls. 188,360 $
166 1391 اسپانيا 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 2,590 2,301,938,952 Rls. 176,004 $
167 1391 اسپانيا 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 66,600 2,266,254,625 Rls. 184,849 $
168 1391 اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,335 2,255,891,878 Rls. 178,640 $
169 1391 اسپانيا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 23,565 2,254,242,017 Rls. 183,870 $
170 1391 اسپانيا 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 168,080 2,242,084,537 Rls. 182,878 $
171 1391 اسپانيا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 750 2,232,502,894 Rls. 182,096 $
172 1391 اسپانيا 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 41,750 2,211,152,716 Rls. 125,011 $
173 1391 اسپانيا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 11,045 2,188,084,197 Rls. 178,473 $
174 1391 اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 38,842 2,169,296,703 Rls. 176,941 $
175 1391 اسپانيا 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوکاسل براي دامپزشكي 1,340 2,160,914,820 Rls. 176,257 $
176 1391 اسپانيا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,937 2,084,376,580 Rls. 170,014 $
177 1391 اسپانيا 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 4,001 2,083,717,160 Rls. 85,012 $
178 1391 اسپانيا 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 224,130 2,081,740,387 Rls. 135,833 $
179 1391 اسپانيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 13,907 2,080,187,874 Rls. 169,673 $
180 1391 اسپانيا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 18,312 2,068,657,669 Rls. 84,161 $
181 1391 اسپانيا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 108,800 2,052,123,904 Rls. 167,384 $
182 1391 اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 33,530 2,047,837,349 Rls. 118,303 $
183 1391 اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,531 2,046,798,877 Rls. 166,949 $
184 1391 اسپانيا 29151100 اسيد فرميك 12,572 2,036,529,641 Rls. 166,112 $
185 1391 اسپانيا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 113,840 2,027,725,334 Rls. 165,394 $
186 1391 اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,169 2,027,618,724 Rls. 114,425 $
187 1391 اسپانيا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 37,250 2,006,636,881 Rls. 163,673 $
188 1391 اسپانيا 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 44,802 1,970,022,384 Rls. 160,687 $
189 1391 اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 29,000 1,958,192,996 Rls. 133,888 $
190 1391 اسپانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 18,918 1,947,915,414 Rls. 158,884 $
191 1391 اسپانيا 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 87,888 1,947,008,149 Rls. 123,957 $
192 1391 اسپانيا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 17,499 1,946,606,262 Rls. 158,777 $
193 1391 اسپانيا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 30 1,889,464,810 Rls. 84,521 $
194 1391 اسپانيا 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 67,500 1,887,352,818 Rls. 76,744 $
195 1391 اسپانيا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 29,150 1,845,821,953 Rls. 150,556 $
196 1391 اسپانيا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 13,200 1,845,152,784 Rls. 150,502 $
197 1391 اسپانيا 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 63,186 1,841,621,405 Rls. 119,319 $
198 1391 اسپانيا 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 59,240 1,831,638,438 Rls. 132,315 $
199 1391 اسپانيا 27101920 روغن صنعتي 28,800 1,831,620,789 Rls. 149,398 $
200 1391 اسپانيا 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 23,500 1,810,392,528 Rls. 73,860 $
201 1391 اسپانيا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 1,020 1,809,630,780 Rls. 147,604 $
202 1391 اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 17,776 1,803,410,001 Rls. 116,682 $
203 1391 اسپانيا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 40,135 1,801,247,640 Rls. 116,238 $
204 1391 اسپانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,600 1,796,822,900 Rls. 97,355 $
205 1391 اسپانيا 34039910 روانکكننده سيليكوني 34,344 1,773,259,879 Rls. 95,509 $
206 1391 اسپانيا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 52,664 1,762,112,330 Rls. 86,959 $
207 1391 اسپانيا 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 24,394 1,752,847,219 Rls. 142,973 $
208 1391 اسپانيا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 2,416 1,747,673,575 Rls. 78,396 $
209 1391 اسپانيا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 124,624 1,747,594,293 Rls. 142,544 $
210 1391 اسپانيا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,098 1,714,975,615 Rls. 85,281 $
211 1391 اسپانيا 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 231 1,711,417,688 Rls. 90,935 $
212 1391 اسپانيا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 18,523 1,710,916,090 Rls. 127,371 $
213 1391 اسپانيا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 130 1,707,942,908 Rls. 139,310 $
214 1391 اسپانيا 32064100 لاجورد و فرآوردهکهاي آن 20,175 1,704,286,814 Rls. 139,012 $
215 1391 اسپانيا 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 69,728 1,691,374,545 Rls. 137,959 $
216 1391 اسپانيا 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,249 1,673,704,112 Rls. 136,517 $
217 1391 اسپانيا 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 15,186 1,647,147,443 Rls. 67,064 $
218 1391 اسپانيا 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 3,150 1,640,373,000 Rls. 133,799 $
219 1391 اسپانيا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 526 1,632,288,883 Rls. 110,471 $
220 1391 اسپانيا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 27,390 1,624,546,692 Rls. 102,622 $
221 1391 اسپانيا 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 18,575 1,611,126,898 Rls. 131,413 $
222 1391 اسپانيا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 4,598 1,609,621,872 Rls. 105,514 $
223 1391 اسپانيا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,150 1,608,778,883 Rls. 131,222 $
224 1391 اسپانيا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 303 1,602,125,369 Rls. 70,973 $
225 1391 اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 33,076 1,558,193,675 Rls. 93,490 $
226 1391 اسپانيا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 21,600 1,542,309,010 Rls. 125,800 $
227 1391 اسپانيا 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 2,571 1,524,474,099 Rls. 124,345 $
228 1391 اسپانيا 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 172,650 1,523,003,760 Rls. 117,231 $
229 1391 اسپانيا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 21,940 1,510,484,814 Rls. 89,275 $
230 1391 اسپانيا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 2,845 1,492,782,752 Rls. 89,815 $
231 1391 اسپانيا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,512 1,492,692,492 Rls. 121,753 $
232 1391 اسپانيا 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,500 1,485,880,469 Rls. 61,165 $
233 1391 اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 60,720 1,471,601,312 Rls. 60,577 $
234 1391 اسپانيا 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 63,445 1,468,347,354 Rls. 119,767 $
235 1391 اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,426 1,459,954,749 Rls. 119,083 $
236 1391 اسپانيا 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 14,200 1,452,894,003 Rls. 59,063 $
237 1391 اسپانيا 21069010 ا ستابيلايزر 15,380 1,443,417,855 Rls. 117,734 $
238 1391 اسپانيا 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 14,629 1,441,163,915 Rls. 113,671 $
239 1391 اسپانيا 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,111 1,439,778,090 Rls. 59,267 $
240 1391 اسپانيا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,320 1,424,525,467 Rls. 116,193 $
241 1391 اسپانيا 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 9,205 1,421,261,166 Rls. 115,927 $
242 1391 اسپانيا 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 53,444 1,419,723,586 Rls. 115,801 $
243 1391 اسپانيا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,095 1,419,384,204 Rls. 115,774 $
244 1391 اسپانيا 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 257,175 1,417,363,002 Rls. 80,377 $
245 1391 اسپانيا 44182011 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت ارسي سازي (بانقش هندسي )به غيرازصنايع دستي 31,877 1,411,340,628 Rls. 115,118 $
246 1391 اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 14,999 1,409,159,478 Rls. 90,526 $
247 1391 اسپانيا 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 85,141 1,370,984,419 Rls. 103,999 $
248 1391 اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 44,818 1,370,631,984 Rls. 101,695 $
249 1391 اسپانيا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,900 1,351,004,745 Rls. 110,196 $
250 1391 اسپانيا 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 309 1,324,032,954 Rls. 107,996 $
251 1391 اسپانيا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 6,610 1,314,140,916 Rls. 53,437 $
252 1391 اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 12,654 1,311,881,876 Rls. 107,005 $
253 1391 اسپانيا 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 40,000 1,311,671,586 Rls. 53,433 $
254 1391 اسپانيا 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 3,011 1,293,676,726 Rls. 84,206 $
255 1391 اسپانيا 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 120,954 1,277,764,456 Rls. 104,222 $
256 1391 اسپانيا 40051000 کائوچوي مخلوط شده, که به آن دوده کربن يا سيليس ا ضافه شده باشد,ولکانيزه نشده 39,782 1,267,419,359 Rls. 103,378 $
257 1391 اسپانيا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 10,000 1,257,975,390 Rls. 51,302 $
258 1391 اسپانيا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 28,000 1,256,300,000 Rls. 51,317 $
259 1391 اسپانيا 29023000 تولوئن 14,123 1,250,613,813 Rls. 51,085 $
260 1391 اسپانيا 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 75,704 1,246,075,734 Rls. 101,638 $
261 1391 اسپانيا 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 349,000 1,241,014,421 Rls. 64,820 $
262 1391 اسپانيا 69079030 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 6ا لي 10 درصد (کاشي منوپروزا )ورني يالعاب نزده 248,592 1,237,814,050 Rls. 100,964 $
263 1391 اسپانيا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 2,903 1,225,309,655 Rls. 49,881 $
264 1391 اسپانيا 33052000 فرآورده ها برا ي فرزدن دا ئمي و بازکردن فرمو 24,424 1,206,277,583 Rls. 98,391 $
265 1391 اسپانيا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 3,531 1,200,489,519 Rls. 80,714 $
266 1391 اسپانيا 68149010 ميکاي کارشده واشياءساخته شده ازميكابصورت ورق ( splite,sheet ) 15,590 1,193,497,645 Rls. 55,407 $
267 1391 اسپانيا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 40,000 1,192,102,278 Rls. 48,489 $
268 1391 اسپانيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,548 1,190,748,775 Rls. 55,281 $
269 1391 اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 47,606 1,181,587,246 Rls. 97,363 $
270 1391 اسپانيا 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 23,700 1,172,091,805 Rls. 95,603 $
271 1391 اسپانيا 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 42,400 1,169,667,619 Rls. 95,405 $
272 1391 اسپانيا 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,763 1,168,316,451 Rls. 95,295 $
273 1391 اسپانيا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 18,049 1,166,575,856 Rls. 95,153 $
274 1391 اسپانيا 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 43,000 1,157,878,557 Rls. 47,108 $
275 1391 اسپانيا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 144,000 1,155,600,000 Rls. 94,258 $
276 1391 اسپانيا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 89,984 1,151,813,811 Rls. 52,883 $
277 1391 اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 606 1,146,995,721 Rls. 98,646 $
278 1391 اسپانيا 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 16,000 1,145,572,465 Rls. 46,596 $
279 1391 اسپانيا 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 5,040 1,132,169,016 Rls. 50,104 $
280 1391 اسپانيا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 5,736 1,128,760,635 Rls. 78,962 $
281 1391 اسپانيا 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 39,280 1,117,509,021 Rls. 91,151 $
282 1391 اسپانيا 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 23,703 1,112,910,320 Rls. 90,776 $
283 1391 اسپانيا 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 13,340 1,108,082,164 Rls. 45,208 $
284 1391 اسپانيا 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 3,730 1,101,424,251 Rls. 80,761 $
285 1391 اسپانيا 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 195 1,100,078,705 Rls. 44,881 $
286 1391 اسپانيا 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 13,548 1,098,498,560 Rls. 44,726 $
287 1391 اسپانيا 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 35,517 1,093,706,417 Rls. 89,209 $
288 1391 اسپانيا 28061090 کلرورهيدوژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد 17,189 1,092,090,212 Rls. 44,610 $
289 1391 اسپانيا 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 500 1,088,871,972 Rls. 88,815 $
290 1391 اسپانيا 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 9,668 1,081,271,762 Rls. 88,195 $
291 1391 اسپانيا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 2 1,076,335,101 Rls. 87,792 $
292 1391 اسپانيا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 43,068 1,071,876,000 Rls. 43,684 $
293 1391 اسپانيا 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 14,000 1,069,694,423 Rls. 61,084 $
294 1391 اسپانيا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 665 1,067,808,936 Rls. 84,260 $
295 1391 اسپانيا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 36,465 1,055,877,673 Rls. 86,124 $
296 1391 اسپانيا 32099020 رنگ آستري کاتافروزED الكترودي پوزيشن براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 17,000 1,055,409,403 Rls. 86,086 $
297 1391 اسپانيا 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 330 1,052,520,523 Rls. 85,850 $
298 1391 اسپانيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 28,611 1,051,891,836 Rls. 85,799 $
299 1391 اسپانيا 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 6,158 1,046,585,741 Rls. 63,586 $
300 1391 اسپانيا 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 30,500 1,045,239,044 Rls. 85,256 $
مجموع کل
391,555,803,490 ريال
مجموع کل
26,608,400 دلار