آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1391 اسپانيا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 445 275,261,600 Rls. 11,213 $
302 1391 اسپانيا 18063200 شکلات ,غيره ,حاوي کاکائو ,به صورت بلوک (block) ,تخته ,ميله يا قلم ,پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 5,958 271,778,503 Rls. 22,168 $
303 1391 اسپانيا 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 16,680 270,000,000 Rls. 22,023 $
304 1391 اسپانيا 84762100 ماشينهاي خودکارفروش نوشابه, دا را ي وسايل گرم کردن ياسردکردن. 2,760 268,779,716 Rls. 21,923 $
305 1391 اسپانيا 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 2,000 259,133,549 Rls. 21,137 $
306 1391 اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,575 258,317,285 Rls. 10,519 $
307 1391 اسپانيا 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 1,685 257,218,518 Rls. 12,945 $
308 1391 اسپانيا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 933 257,119,668 Rls. 20,972 $
309 1391 اسپانيا 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 44,000 256,991,239 Rls. 20,962 $
310 1391 اسپانيا 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,کردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 1,895 256,133,852 Rls. 20,892 $
311 1391 اسپانيا 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 50 253,897,020 Rls. 10,343 $
312 1391 اسپانيا 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 12 251,577,341 Rls. 10,264 $
313 1391 اسپانيا 48044190 ساير کاغذ کرا فت سفيد نشده به وزن بيش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 8,548 246,800,000 Rls. 20,131 $
314 1391 اسپانيا 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,719 246,303,456 Rls. 20,090 $
315 1391 اسپانيا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 3,140 245,942,222 Rls. 10,001 $
316 1391 اسپانيا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 4,232 243,800,333 Rls. 19,886 $
317 1391 اسپانيا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,871 239,744,595 Rls. 19,555 $
318 1391 اسپانيا 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 4,856 239,484,885 Rls. 19,534 $
319 1391 اسپانيا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 22,863 238,971,287 Rls. 19,492 $
320 1391 اسپانيا 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 500 238,138,520 Rls. 9,712 $
321 1391 اسپانيا 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 200 236,035,486 Rls. 9,601 $
322 1391 اسپانيا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 77 235,424,491 Rls. 10,033 $
323 1391 اسپانيا 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 29,663 233,933,283 Rls. 19,081 $
324 1391 اسپانيا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,228 232,860,421 Rls. 18,994 $
325 1391 اسپانيا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,040 232,450,937 Rls. 18,960 $
326 1391 اسپانيا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 5,700 232,419,746 Rls. 9,463 $
327 1391 اسپانيا 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,010 231,315,310 Rls. 17,313 $
328 1391 اسپانيا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,177 230,466,409 Rls. 12,759 $
329 1391 اسپانيا 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 1,272 230,433,722 Rls. 18,796 $
330 1391 اسپانيا 45031000 در بطري يا درظروف ا ز چوب پنبه طبيعي 1,680 230,030,631 Rls. 18,763 $
331 1391 اسپانيا 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 141 225,551,833 Rls. 18,397 $
332 1391 اسپانيا 84802000 كف قالب (Mould base) 1,968 224,879,367 Rls. 18,343 $
333 1391 اسپانيا 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 42 224,645,231 Rls. 18,323 $
334 1391 اسپانيا 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 1,050 223,942,019 Rls. 18,266 $
335 1391 اسپانيا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 394 222,007,690 Rls. 18,108 $
336 1391 اسپانيا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 241 221,180,693 Rls. 11,193 $
337 1391 اسپانيا 29291000 ايزوسياناتکها 3,060 219,740,619 Rls. 8,935 $
338 1391 اسپانيا 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 670 218,817,160 Rls. 17,231 $
339 1391 اسپانيا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 436 218,314,652 Rls. 8,903 $
340 1391 اسپانيا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 1,804 217,400,000 Rls. 17,732 $
341 1391 اسپانيا 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 26,568 214,385,597 Rls. 17,487 $
342 1391 اسپانيا 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 58,150 213,086,942 Rls. 17,381 $
343 1391 اسپانيا 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 150 212,956,411 Rls. 17,370 $
344 1391 اسپانيا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,870 212,579,794 Rls. 17,339 $
345 1391 اسپانيا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 137 205,323,967 Rls. 16,747 $
346 1391 اسپانيا 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 1,802 204,595,418 Rls. 8,331 $
347 1391 اسپانيا 30064030 اكريل 115 204,298,709 Rls. 16,664 $
348 1391 اسپانيا 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 6,048 201,099,967 Rls. 8,187 $
349 1391 اسپانيا 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,663 193,171,948 Rls. 15,756 $
350 1391 اسپانيا 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 310 192,573,987 Rls. 15,708 $
351 1391 اسپانيا 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 1,892 192,163,374 Rls. 15,674 $
352 1391 اسپانيا 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1,184 191,712,065 Rls. 15,637 $
353 1391 اسپانيا 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 4,147 190,313,427 Rls. 15,523 $
354 1391 اسپانيا 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 17 188,160,823 Rls. 7,745 $
355 1391 اسپانيا 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,000 184,420,372 Rls. 15,042 $
356 1391 اسپانيا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,757 184,236,627 Rls. 15,027 $
357 1391 اسپانيا 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 37,668 183,830,350 Rls. 14,994 $
358 1391 اسپانيا 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 1,951 182,659,446 Rls. 7,441 $
359 1391 اسپانيا 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5,236 181,119,950 Rls. 14,773 $
360 1391 اسپانيا 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 10 176,965,730 Rls. 14,434 $
361 1391 اسپانيا 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 95 174,712,032 Rls. 14,251 $
362 1391 اسپانيا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 1,439 173,685,579 Rls. 10,866 $
363 1391 اسپانيا 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 1,258 172,557,446 Rls. 15,644 $
364 1391 اسپانيا 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 420 170,773,218 Rls. 13,929 $
365 1391 اسپانيا 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,058 168,477,697 Rls. 13,742 $
366 1391 اسپانيا 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 3,280 165,807,533 Rls. 13,524 $
367 1391 اسپانيا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,024 165,640,000 Rls. 13,511 $
368 1391 اسپانيا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 290 165,252,441 Rls. 13,479 $
369 1391 اسپانيا 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 800 164,847,852 Rls. 13,446 $
370 1391 اسپانيا 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 967 163,028,986 Rls. 10,097 $
371 1391 اسپانيا 84864000 ماشين ها ودستگاههامشخص شده درياداشت 9(ج)فصل 84 70 162,712,541 Rls. 13,272 $
372 1391 اسپانيا 73141910 توربافته شده برا ي مصارف کاغذ سازي ا زا هن يافولاد 31 162,632,973 Rls. 6,621 $
373 1391 اسپانيا 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,970 161,741,395 Rls. 13,193 $
374 1391 اسپانيا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 120 161,053,495 Rls. 13,137 $
375 1391 اسپانيا 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 112 160,305,475 Rls. 13,075 $
376 1391 اسپانيا 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 4,200 157,600,000 Rls. 6,408 $
377 1391 اسپانيا 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 527 157,037,536 Rls. 12,809 $
378 1391 اسپانيا 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 35 156,768,846 Rls. 12,787 $
379 1391 اسپانيا 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 1,036 155,814,648 Rls. 8,922 $
380 1391 اسپانيا 74182000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آن ا زمس. 2,882 155,503,040 Rls. 12,684 $
381 1391 اسپانيا 56031310 ملحفه يکبار مصرف استريل از پارچه هاي نبافته از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي به وزن بيش از70وكمتراز150گرم درمترمربع 981 154,378,267 Rls. 12,592 $
382 1391 اسپانيا 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 1,339 153,992,941 Rls. 12,561 $
383 1391 اسپانيا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 104 153,678,726 Rls. 12,535 $
384 1391 اسپانيا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 224 152,483,848 Rls. 12,438 $
385 1391 اسپانيا 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 443 150,783,813 Rls. 12,299 $
386 1391 اسپانيا 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 249 149,020,489 Rls. 12,155 $
387 1391 اسپانيا 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 1,600 148,039,515 Rls. 12,075 $
388 1391 اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 4,242 147,260,000 Rls. 12,011 $
389 1391 اسپانيا 85332930 مقاومت ترمزجرثقيل ولوکوموتيو 1,075 146,203,226 Rls. 11,925 $
390 1391 اسپانيا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 104 143,541,026 Rls. 11,708 $
391 1391 اسپانيا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 70 142,365,218 Rls. 11,612 $
392 1391 اسپانيا 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 1,507 141,377,635 Rls. 5,752 $
393 1391 اسپانيا 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 2,250 140,356,465 Rls. 11,448 $
394 1391 اسپانيا 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 327 139,991,446 Rls. 11,419 $
395 1391 اسپانيا 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 680 136,303,814 Rls. 11,118 $
396 1391 اسپانيا 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 2,486 136,174,842 Rls. 11,107 $
397 1391 اسپانيا 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 868 134,724,301 Rls. 10,989 $
398 1391 اسپانيا 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,950 134,500,100 Rls. 6,748 $
399 1391 اسپانيا 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 299 134,466,744 Rls. 10,968 $
400 1391 اسپانيا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 120 131,427,283 Rls. 10,720 $
401 1391 اسپانيا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 230 129,629,713 Rls. 10,573 $
402 1391 اسپانيا 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 2,970 127,036,421 Rls. 10,362 $
403 1391 اسپانيا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,400 126,285,204 Rls. 10,301 $
404 1391 اسپانيا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2,414 125,554,075 Rls. 10,241 $
405 1391 اسپانيا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 249 122,584,916 Rls. 7,048 $
406 1391 اسپانيا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 55 120,601,256 Rls. 8,544 $
407 1391 اسپانيا 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 5,000 120,280,892 Rls. 9,811 $
408 1391 اسپانيا 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 2,448 120,049,920 Rls. 9,792 $
409 1391 اسپانيا 84138120 تملبه هاي تزريقي 2 119,947,768 Rls. 4,894 $
410 1391 اسپانيا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,960 119,462,840 Rls. 9,744 $
411 1391 اسپانيا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 2,002 119,121,146 Rls. 8,849 $
412 1391 اسپانيا 90303390 ساير 387 117,138,732 Rls. 9,555 $
413 1391 اسپانيا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,088 114,619,947 Rls. 9,349 $
414 1391 اسپانيا 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 200 112,036,057 Rls. 4,557 $
415 1391 اسپانيا 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 405 111,166,242 Rls. 9,067 $
416 1391 اسپانيا 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 4 111,141,526 Rls. 9,065 $
417 1391 اسپانيا 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 647 111,061,841 Rls. 5,194 $
418 1391 اسپانيا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 12,200 110,524,609 Rls. 9,015 $
419 1391 اسپانيا 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 1,362 110,196,240 Rls. 8,988 $
420 1391 اسپانيا 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 2,700 109,246,484 Rls. 8,911 $
421 1391 اسپانيا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 800 109,000,000 Rls. 8,891 $
422 1391 اسپانيا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,400 108,835,485 Rls. 8,877 $
423 1391 اسپانيا 39211400 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي سلولزا حياشده 200 108,436,624 Rls. 4,429 $
424 1391 اسپانيا 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 316 108,411,053 Rls. 8,843 $
425 1391 اسپانيا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 654 107,611,814 Rls. 8,777 $
426 1391 اسپانيا 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 46 106,294,919 Rls. 4,376 $
427 1391 اسپانيا 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 2,383 104,824,139 Rls. 8,550 $
428 1391 اسپانيا 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 5 104,124,738 Rls. 4,245 $
429 1391 اسپانيا 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 25 103,708,926 Rls. 8,459 $
430 1391 اسپانيا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 1,300 101,835,147 Rls. 8,306 $
431 1391 اسپانيا 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 50 101,059,906 Rls. 4,121 $
432 1391 اسپانيا 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 317 98,911,082 Rls. 4,027 $
433 1391 اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,257 96,316,316 Rls. 7,856 $
434 1391 اسپانيا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 671 95,800,000 Rls. 7,814 $
435 1391 اسپانيا 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 869 95,732,954 Rls. 4,019 $
436 1391 اسپانيا 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 793 94,875,215 Rls. 7,739 $
437 1391 اسپانيا 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 184 94,838,905 Rls. 7,736 $
438 1391 اسپانيا 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 487 94,461,644 Rls. 7,705 $
439 1391 اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 628 94,218,857 Rls. 7,685 $
440 1391 اسپانيا 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 390 93,383,923 Rls. 7,617 $
441 1391 اسپانيا 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 335 93,154,383 Rls. 7,598 $
442 1391 اسپانيا 85291020 آنتن مخابرا تي 91 92,561,500 Rls. 8,504 $
443 1391 اسپانيا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 380 92,054,679 Rls. 7,509 $
444 1391 اسپانيا 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 8 91,998,522 Rls. 7,504 $
445 1391 اسپانيا 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 50,400 91,236,748 Rls. 7,442 $
446 1391 اسپانيا 27030010 پيت ماس 50,400 90,559,264 Rls. 7,387 $
447 1391 اسپانيا 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 360 89,818,196 Rls. 3,659 $
448 1391 اسپانيا 85340000 مدا رهاي چاپي 13 88,929,478 Rls. 6,176 $
449 1391 اسپانيا 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 4,448 88,517,560 Rls. 7,220 $
450 1391 اسپانيا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2 88,368,143 Rls. 3,594 $
451 1391 اسپانيا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 978 87,825,576 Rls. 8,284 $
452 1391 اسپانيا 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,170 87,470,052 Rls. 7,135 $
453 1391 اسپانيا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 8 84,740,576 Rls. 5,403 $
454 1391 اسپانيا 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 25 84,693,940 Rls. 6,908 $
455 1391 اسپانيا 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 28 83,568,954 Rls. 6,816 $
456 1391 اسپانيا 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 14 82,563,384 Rls. 6,734 $
457 1391 اسپانيا 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,400 80,964,523 Rls. 6,604 $
458 1391 اسپانيا 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 35 79,260,524 Rls. 6,465 $
459 1391 اسپانيا 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 250 77,088,545 Rls. 6,288 $
460 1391 اسپانيا 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 300 76,035,999 Rls. 3,092 $
461 1391 اسپانيا 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 1,026 75,132,620 Rls. 6,128 $
462 1391 اسپانيا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 87 73,508,811 Rls. 5,996 $
463 1391 اسپانيا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,200 73,400,000 Rls. 5,987 $
464 1391 اسپانيا 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,200 73,187,287 Rls. 2,985 $
465 1391 اسپانيا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 150 72,901,603 Rls. 5,946 $
466 1391 اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 900 72,391,432 Rls. 5,905 $
467 1391 اسپانيا 84762900 ماشينهاي خودکارفروش نوشابه, بدون وسايل گرم کردن ياسردکردن. 261 72,036,310 Rls. 3,025 $
468 1391 اسپانيا 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 99 71,614,877 Rls. 5,841 $
469 1391 اسپانيا 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 50 71,485,776 Rls. 2,908 $
470 1391 اسپانيا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 33 70,616,662 Rls. 5,760 $
471 1391 اسپانيا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 89 70,253,993 Rls. 5,730 $
472 1391 اسپانيا 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 438 69,572,856 Rls. 4,940 $
473 1391 اسپانيا 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,600 69,101,824 Rls. 5,636 $
474 1391 اسپانيا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 46 68,055,980 Rls. 5,551 $
475 1391 اسپانيا 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 3 67,542,784 Rls. 5,509 $
476 1391 اسپانيا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 61 66,197,125 Rls. 5,399 $
477 1391 اسپانيا 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 101 66,022,185 Rls. 5,385 $
478 1391 اسپانيا 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 24 63,145,973 Rls. 5,151 $
479 1391 اسپانيا 90031910 دوره و قاب نيم ساخته (BLANK)برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند ،ا زسايرموا د 56 62,887,791 Rls. 5,130 $
480 1391 اسپانيا 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 250 62,544,716 Rls. 5,102 $
481 1391 اسپانيا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 100 62,142,221 Rls. 5,069 $
482 1391 اسپانيا 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 510 61,878,702 Rls. 5,047 $
483 1391 اسپانيا 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 580 61,392,750 Rls. 5,008 $
484 1391 اسپانيا 85361020 فيوزا ستوا نه ا ي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 591 60,645,812 Rls. 4,947 $
485 1391 اسپانيا 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 160 59,919,674 Rls. 4,887 $
486 1391 اسپانيا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 13 59,200,000 Rls. 4,829 $
487 1391 اسپانيا 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3 58,857,832 Rls. 2,396 $
488 1391 اسپانيا 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 7 58,825,347 Rls. 4,798 $
489 1391 اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 1,000 58,404,464 Rls. 2,375 $
490 1391 اسپانيا 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 260 56,477,738 Rls. 4,607 $
491 1391 اسپانيا 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 250 56,437,902 Rls. 4,603 $
492 1391 اسپانيا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 339 55,319,485 Rls. 4,512 $
493 1391 اسپانيا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,100 54,583,359 Rls. 4,452 $
494 1391 اسپانيا 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 3 53,537,246 Rls. 4,367 $
495 1391 اسپانيا 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 655 52,266,954 Rls. 4,263 $
496 1391 اسپانيا 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 607 51,723,457 Rls. 4,219 $
497 1391 اسپانيا 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 300 50,776,077 Rls. 4,142 $
498 1391 اسپانيا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 7,288 49,952,672 Rls. 4,074 $
499 1391 اسپانيا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 90 49,450,671 Rls. 4,034 $
500 1391 اسپانيا 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 264 48,200,000 Rls. 3,931 $
مجموع کل
28,297,291,615 ريال
مجموع کل
2,044,621 دلار