آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 انگلستان 25070010 کائولن 1,100 48,457,297 Rls. 1,976 $
102 1391 انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 8 46,510,910 Rls. 3,794 $
103 1391 انگلستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 2 45,455,588 Rls. 3,708 $
104 1391 انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 13 44,217,976 Rls. 3,607 $
105 1391 انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 23 42,522,927 Rls. 3,468 $
106 1391 انگلستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 55 42,085,422 Rls. 3,433 $
107 1391 انگلستان 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 2 41,662,979 Rls. 3,398 $
108 1391 انگلستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 603 41,644,976 Rls. 3,397 $
109 1391 انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 143 40,688,864 Rls. 3,319 $
110 1391 انگلستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 36 40,015,442 Rls. 3,264 $
111 1391 انگلستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 23 39,838,975 Rls. 1,622 $
112 1391 انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 79 39,313,193 Rls. 2,874 $
113 1391 انگلستان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 280 38,717,327 Rls. 3,158 $
114 1391 انگلستان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 600 38,519,137 Rls. 3,142 $
115 1391 انگلستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 94 37,992,795 Rls. 3,099 $
116 1391 انگلستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 7 37,966,933 Rls. 1,563 $
117 1391 انگلستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 32 36,907,229 Rls. 2,851 $
118 1391 انگلستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 30 31,534,100 Rls. 1,285 $
119 1391 انگلستان 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 8 30,661,309 Rls. 2,501 $
120 1391 انگلستان 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 4 30,652,888 Rls. 1,250 $
121 1391 انگلستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 130 29,648,183 Rls. 1,209 $
122 1391 انگلستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 104 27,922,076 Rls. 2,277 $
123 1391 انگلستان 85171210 گوشي تلفن همراه . 2 27,485,356 Rls. 1,736 $
124 1391 انگلستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 67 27,291,490 Rls. 1,110 $
125 1391 انگلستان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 6 26,749,186 Rls. 2,182 $
126 1391 انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 150 26,693,137 Rls. 2,177 $
127 1391 انگلستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 5 26,145,577 Rls. 1,076 $
128 1391 انگلستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 18 26,111,541 Rls. 2,130 $
129 1391 انگلستان 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 25 25,687,423 Rls. 2,095 $
130 1391 انگلستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 30 24,662,630 Rls. 1,004 $
131 1391 انگلستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 36 22,979,224 Rls. 1,874 $
132 1391 انگلستان 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 93 22,188,636 Rls. 1,810 $
133 1391 انگلستان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 85 21,646,287 Rls. 1,766 $
134 1391 انگلستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 60 20,876,619 Rls. 1,703 $
135 1391 انگلستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 16 20,268,538 Rls. 1,653 $
136 1391 انگلستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 4 20,031,660 Rls. 1,634 $
137 1391 انگلستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 181 17,517,287 Rls. 1,429 $
138 1391 انگلستان 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 3 16,918,160 Rls. 950 $
139 1391 انگلستان 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 15 16,785,605 Rls. 1,369 $
140 1391 انگلستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 8 16,354,964 Rls. 666 $
141 1391 انگلستان 85182920 مجموعه سينماي خانگي 60 16,289,542 Rls. 1,329 $
142 1391 انگلستان 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 80 14,978,457 Rls. 1,222 $
143 1391 انگلستان 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 16 14,945,216 Rls. 609 $
144 1391 انگلستان 49021010 آگهي ونشريات که حدا قل چهارباردر هفته منتشرمي شود 90 14,096,091 Rls. 1,150 $
145 1391 انگلستان 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 7 13,940,681 Rls. 1,137 $
146 1391 انگلستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 196 13,307,004 Rls. 1,085 $
147 1391 انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 48 13,157,764 Rls. 1,073 $
148 1391 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 11 13,122,897 Rls. 534 $
149 1391 انگلستان 38180000 عناصر شيميايي دوپه (doped) به منظور مصرف در الكترونيك، به شكل صفحه مدور (ديسك)،کصفحه نازك يا اشكال همانند؛ تركيبات شيميايي دوپه به منظور مصرف در الكترونيك. 35 12,569,334 Rls. 1,025 $
150 1391 انگلستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 410 11,623,962 Rls. 948 $
151 1391 انگلستان 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 1 11,491,230 Rls. 937 $
152 1391 انگلستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 25 10,569,267 Rls. 862 $
153 1391 انگلستان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 16 9,920,000 Rls. 809 $
154 1391 انگلستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 9 9,866,654 Rls. 805 $
155 1391 انگلستان 85112000 ماگنتوهاي روشن کردن ,دينام هاي ماگنتوئي ,چرخ لنگرهاي مغناطيسي 25 9,639,204 Rls. 786 $
156 1391 انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 15 8,910,892 Rls. 727 $
157 1391 انگلستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 136 8,849,829 Rls. 722 $
158 1391 انگلستان 30064010 سيلر 8 8,433,852 Rls. 688 $
159 1391 انگلستان 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 5 8,187,470 Rls. 668 $
160 1391 انگلستان 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 60 8,084,662 Rls. 659 $
161 1391 انگلستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 15 8,035,022 Rls. 655 $
162 1391 انگلستان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 20 7,625,000 Rls. 622 $
163 1391 انگلستان 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 6 5,641,326 Rls. 460 $
164 1391 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 4 5,192,132 Rls. 211 $
165 1391 انگلستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 13 4,816,688 Rls. 393 $
166 1391 انگلستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 22 4,495,040 Rls. 367 $
167 1391 انگلستان 80070090 ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر 10 4,332,282 Rls. 228 $
168 1391 انگلستان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 0 3,816,374 Rls. 311 $
169 1391 انگلستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 5 3,049,647 Rls. 124 $
170 1391 انگلستان 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1 2,424,244 Rls. 198 $
171 1391 انگلستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 8 2,408,845 Rls. 196 $
172 1391 انگلستان 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات 1 1,800,189 Rls. 147 $
173 1391 انگلستان 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 6 1,795,644 Rls. 146 $
174 1391 انگلستان 29124900 ساير آلدئيد - اترها، الدئيد- فنل ها وآلدئيد ها با ديگر عوامل اكسيژنه غير از وانيلين، اتيل وانيلين 7 1,452,970 Rls. 59 $
175 1391 انگلستان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 2 958,167 Rls. 78 $
176 1391 انگلستان 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 16 757,533 Rls. 62 $
177 1391 انگلستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1 556,524 Rls. 45 $
مجموع کل
1,550,471,480 ريال
مجموع کل
110,638 دلار