آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 بلژيک 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 12,003 2,127,037,052 Rls. 153,610 $
102 1391 بلژيک 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 3,544 2,125,098,665 Rls. 116,061 $
103 1391 بلژيک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,475 2,113,035,263 Rls. 86,099 $
104 1391 بلژيک 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,132 2,093,754,350 Rls. 170,779 $
105 1391 بلژيک 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 62,678 2,052,976,819 Rls. 167,453 $
106 1391 بلژيک 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 193,371 2,032,089,839 Rls. 110,816 $
107 1391 بلژيک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,347 2,019,349,039 Rls. 143,480 $
108 1391 بلژيک 28391100 متاسيليکات هاي سديم 140,000 2,000,430,995 Rls. 109,030 $
109 1391 بلژيک 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 26,060 1,988,730,346 Rls. 161,764 $
110 1391 بلژيک 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 1,952,196,000 Rls. 159,233 $
111 1391 بلژيک 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 12,115 1,933,232,865 Rls. 78,821 $
112 1391 بلژيک 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 2,000 1,926,000,000 Rls. 157,096 $
113 1391 بلژيک 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 34,000 1,923,850,313 Rls. 78,457 $
114 1391 بلژيک 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 11,668 1,923,055,268 Rls. 156,856 $
115 1391 بلژيک 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 20,000 1,906,036,753 Rls. 77,500 $
116 1391 بلژيک 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 23,000 1,892,045,656 Rls. 121,686 $
117 1391 بلژيک 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 5,400 1,880,923,600 Rls. 153,420 $
118 1391 بلژيک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 9,900 1,873,464,241 Rls. 76,160 $
119 1391 بلژيک 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 842 1,861,763,848 Rls. 82,616 $
120 1391 بلژيک 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 8,720 1,853,554,498 Rls. 151,187 $
121 1391 بلژيک 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 35,400 1,826,016,872 Rls. 148,941 $
122 1391 بلژيک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 3,437 1,822,043,392 Rls. 74,303 $
123 1391 بلژيک 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 51,089 1,814,708,210 Rls. 73,781 $
124 1391 بلژيک 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 97,975 1,800,000,000 Rls. 146,819 $
125 1391 بلژيک 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 15,225 1,785,532,274 Rls. 145,639 $
126 1391 بلژيک 28352600 ساير فسفات هاي دي کلسيم , که در جاي ديگري مذکور نباشد 93,750 1,773,408,260 Rls. 73,001 $
127 1391 بلژيک 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 56,000 1,758,166,800 Rls. 108,212 $
128 1391 بلژيک 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 7,262 1,755,193,608 Rls. 143,164 $
129 1391 بلژيک 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 24,570 1,733,560,851 Rls. 91,217 $
130 1391 بلژيک 85234190 ساير ديسك هاي فشرده ليزري ضبط نشده غير از ديسك يكبار قابل ضبط 3 1,701,275,980 Rls. 138,766 $
131 1391 بلژيک 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 13,766 1,693,779,374 Rls. 83,674 $
132 1391 بلژيک 40139010 تيوپ برا ي هوا پيما 1,900 1,661,957,193 Rls. 67,570 $
133 1391 بلژيک 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 20,200 1,637,077,699 Rls. 132,255 $
134 1391 بلژيک 38059000 سايرا سانس هاي ترپن دا ر,غيرمذکورديپانتن خام; ا سانس حاصل ا زکاغذسازي بابيسولفيت وروغن درخت كاج . 14,400 1,631,660,112 Rls. 66,468 $
135 1391 بلژيک 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 10,987 1,590,100,001 Rls. 64,749 $
136 1391 بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 3,086 1,555,663,972 Rls. 126,889 $
137 1391 بلژيک 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 7,770 1,551,206,856 Rls. 126,526 $
138 1391 بلژيک 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 50,400 1,548,553,526 Rls. 140,405 $
139 1391 بلژيک 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 428 1,545,197,428 Rls. 62,913 $
140 1391 بلژيک 38011000 گرافيت مصنوعي 1,000 1,543,920,328 Rls. 62,922 $
141 1391 بلژيک 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,065 1,505,720,770 Rls. 122,816 $
142 1391 بلژيک 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 200 1,505,628,097 Rls. 61,214 $
143 1391 بلژيک 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 37 1,501,327,623 Rls. 61,124 $
144 1391 بلژيک 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 14,824 1,488,375,109 Rls. 121,401 $
145 1391 بلژيک 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 39,200 1,457,704,640 Rls. 85,179 $
146 1391 بلژيک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 15,000 1,443,959,880 Rls. 58,714 $
147 1391 بلژيک 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 104,000 1,442,395,850 Rls. 117,651 $
148 1391 بلژيک 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 10,861 1,424,665,107 Rls. 96,072 $
149 1391 بلژيک 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 67,018 1,370,765,604 Rls. 111,808 $
150 1391 بلژيک 85369020 باسدا کت 18,086 1,367,215,333 Rls. 111,518 $
151 1391 بلژيک 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 19,095 1,359,238,176 Rls. 73,292 $
152 1391 بلژيک 28092020 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص 55درصد وبالاتر 54,400 1,355,940,460 Rls. 110,599 $
153 1391 بلژيک 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 27,188 1,339,748,056 Rls. 109,278 $
154 1391 بلژيک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 931 1,313,294,697 Rls. 88,537 $
155 1391 بلژيک 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 6,248 1,276,617,229 Rls. 71,292 $
156 1391 بلژيک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 167 1,257,543,014 Rls. 82,838 $
157 1391 بلژيک 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 36,677 1,256,656,927 Rls. 102,501 $
158 1391 بلژيک 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 2,532 1,251,512,269 Rls. 102,081 $
159 1391 بلژيک 15219010 موم زنبور عسل 8,960 1,237,763,477 Rls. 100,960 $
160 1391 بلژيک 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 30,135 1,215,555,097 Rls. 99,148 $
161 1391 بلژيک 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 87 1,210,121,197 Rls. 55,326 $
162 1391 بلژيک 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 4,375 1,208,235,473 Rls. 77,039 $
163 1391 بلژيک 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 50,000 1,188,535,858 Rls. 96,944 $
164 1391 بلژيک 94043000 کيسه خوا ب 5,345 1,167,327,025 Rls. 49,491 $
165 1391 بلژيک 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 6,918 1,159,007,181 Rls. 52,840 $
166 1391 بلژيک 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,500 1,155,489,122 Rls. 94,249 $
167 1391 بلژيک 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,596 1,155,037,393 Rls. 59,518 $
168 1391 بلژيک 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 18,000 1,148,550,463 Rls. 93,683 $
169 1391 بلژيک 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 32,000 1,144,453,773 Rls. 61,579 $
170 1391 بلژيک 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 52,000 1,143,913,354 Rls. 93,305 $
171 1391 بلژيک 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 5,687 1,134,359,118 Rls. 58,119 $
172 1391 بلژيک 72052100 پودرا زفولادممزوج. 7,100 1,130,005,057 Rls. 65,024 $
173 1391 بلژيک 34021110 سديم لوريل سولفات 12,500 1,118,750,687 Rls. 52,553 $
174 1391 بلژيک 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 76,403 1,117,571,479 Rls. 91,156 $
175 1391 بلژيک 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 23,200 1,113,336,487 Rls. 90,810 $
176 1391 بلژيک 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 21,470 1,096,397,629 Rls. 44,576 $
177 1391 بلژيک 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 5,000 1,091,736,023 Rls. 44,390 $
178 1391 بلژيک 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 41,950 1,076,629,680 Rls. 82,231 $
179 1391 بلژيک 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 15,000 1,069,559,512 Rls. 43,636 $
180 1391 بلژيک 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 37,952 1,045,850,104 Rls. 85,306 $
181 1391 بلژيک 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 8,200 1,040,493,864 Rls. 84,869 $
182 1391 بلژيک 32121000 ورقهکهاي داغکزني 13,848 1,039,776,031 Rls. 42,393 $
183 1391 بلژيک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 463 1,034,923,688 Rls. 58,298 $
184 1391 بلژيک 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 39,130 1,021,429,248 Rls. 83,314 $
185 1391 بلژيک 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 758 1,020,670,138 Rls. 83,252 $
186 1391 بلژيک 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 6,398 1,019,731,255 Rls. 64,542 $
187 1391 بلژيک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,020 1,014,747,258 Rls. 58,048 $
188 1391 بلژيک 32042000 محصولات آلي سينتتيك از انواعيکكه به عنوان عوامل درخشانکكننده فلورسنت استعمال ميکشوند 3,000 1,013,114,350 Rls. 82,636 $
189 1391 بلژيک 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 5,000 996,569,198 Rls. 81,286 $
190 1391 بلژيک 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 234 988,660,424 Rls. 40,252 $
191 1391 بلژيک 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 153 977,454,568 Rls. 39,802 $
192 1391 بلژيک 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 76,730 976,110,961 Rls. 106,574 $
193 1391 بلژيک 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 6,028 960,092,917 Rls. 78,311 $
194 1391 بلژيک 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 7,424 956,298,030 Rls. 77,109 $
195 1391 بلژيک 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 751 943,542,868 Rls. 64,522 $
196 1391 بلژيک 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,294 925,958,958 Rls. 53,897 $
197 1391 بلژيک 76061110 ورق کامپوزيتي 28,600 905,456,000 Rls. 73,854 $
198 1391 بلژيک 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 23,850 893,311,440 Rls. 36,390 $
199 1391 بلژيک 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 6,381 872,711,043 Rls. 71,184 $
200 1391 بلژيک 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 16,328 860,718,011 Rls. 70,205 $
201 1391 بلژيک 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 206 855,014,277 Rls. 35,196 $
202 1391 بلژيک 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,000 853,357,031 Rls. 41,564 $
203 1391 بلژيک 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 22,625 848,163,348 Rls. 66,635 $
204 1391 بلژيک 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 828,018,948 Rls. 67,538 $
205 1391 بلژيک 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 2,344 827,646,535 Rls. 67,508 $
206 1391 بلژيک 37024400 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز105mmولي ا ز610mmبيشترنباشد 2,261 823,502,976 Rls. 67,170 $
207 1391 بلژيک 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 650 816,815,392 Rls. 66,624 $
208 1391 بلژيک 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,300 815,060,294 Rls. 40,982 $
209 1391 بلژيک 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 9,448 803,579,966 Rls. 58,673 $
210 1391 بلژيک 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 17,200 803,258,649 Rls. 65,519 $
211 1391 بلژيک 85340000 مدا رهاي چاپي 216 800,448,153 Rls. 44,064 $
212 1391 بلژيک 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 10,100 795,903,995 Rls. 32,355 $
213 1391 بلژيک 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 94 794,169,083 Rls. 62,979 $
214 1391 بلژيک 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 830 793,362,917 Rls. 64,711 $
215 1391 بلژيک 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 252 777,415,963 Rls. 63,411 $
216 1391 بلژيک 87089290 صداخفه كن ها ا(نباره ها ي اگزوز )،لوله هاي ا گزوز،وقطعات مربوطه بجز ا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 11,993 774,526,397 Rls. 63,175 $
217 1391 بلژيک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 229 774,066,248 Rls. 37,711 $
218 1391 بلژيک 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 58,925 762,629,954 Rls. 65,304 $
219 1391 بلژيک 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 6,500 760,661,696 Rls. 62,044 $
220 1391 بلژيک 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 1,166 759,843,246 Rls. 61,977 $
221 1391 بلژيک 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,671 741,509,701 Rls. 34,935 $
222 1391 بلژيک 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 831 734,013,812 Rls. 58,337 $
223 1391 بلژيک 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 17,200 719,705,472 Rls. 58,704 $
224 1391 بلژيک 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 400 718,868,640 Rls. 29,309 $
225 1391 بلژيک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 385 717,407,206 Rls. 48,507 $
226 1391 بلژيک 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 30,308 710,013,821 Rls. 57,913 $
227 1391 بلژيک 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 540 702,947,120 Rls. 57,337 $
228 1391 بلژيک 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 11,925 698,666,024 Rls. 56,987 $
229 1391 بلژيک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,700 696,487,110 Rls. 28,337 $
230 1391 بلژيک 34039910 روانکكننده سيليكوني 7,010 696,426,576 Rls. 56,805 $
231 1391 بلژيک 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 1,200 693,971,423 Rls. 28,211 $
232 1391 بلژيک 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 12,375 676,800,000 Rls. 27,570 $
233 1391 بلژيک 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 401 676,373,505 Rls. 55,169 $
234 1391 بلژيک 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,173 675,863,000 Rls. 62,108 $
235 1391 بلژيک 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 6,420 674,322,531 Rls. 41,456 $
236 1391 بلژيک 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 557 654,385,041 Rls. 33,875 $
237 1391 بلژيک 15149900 روغن لفت ياروغن خردل،غيرخام وا جزا آنها به صورت تصفيه شده ولي ا زلحاظ شيميايي تغييرنيافته 45,870 638,881,261 Rls. 52,111 $
238 1391 بلژيک 90183917 سه راهي انژيوكت 576 617,904,985 Rls. 25,199 $
239 1391 بلژيک 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 13,800 617,725,652 Rls. 50,385 $
240 1391 بلژيک 54041990 ساير تک رشته هاي سنتتيک از ساير مواد سنتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر غير مذکور در جاي ديگر 2,193 615,291,020 Rls. 25,051 $
241 1391 بلژيک 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 5,312 612,910,372 Rls. 49,993 $
242 1391 بلژيک 38231100 اسيد استئاريك 27,600 610,390,642 Rls. 49,787 $
243 1391 بلژيک 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 38,797 600,843,341 Rls. 34,149 $
244 1391 بلژيک 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 21,988 598,590,696 Rls. 24,348 $
245 1391 بلژيک 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 5,196 589,060,650 Rls. 48,047 $
246 1391 بلژيک 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 2,804 588,690,690 Rls. 37,897 $
247 1391 بلژيک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 18,470 583,505,517 Rls. 43,562 $
248 1391 بلژيک 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 65,314 577,964,074 Rls. 47,142 $
249 1391 بلژيک 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 60,000 569,160,028 Rls. 34,740 $
250 1391 بلژيک 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 643 561,040,712 Rls. 45,762 $
251 1391 بلژيک 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 14,000 559,647,642 Rls. 32,164 $
252 1391 بلژيک 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 252 519,183,877 Rls. 21,115 $
253 1391 بلژيک 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 41,768 517,949,390 Rls. 21,321 $
254 1391 بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,256 510,029,918 Rls. 20,774 $
255 1391 بلژيک 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 345 500,559,081 Rls. 20,413 $
256 1391 بلژيک 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 1,945 499,344,264 Rls. 27,725 $
257 1391 بلژيک 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 2,000 496,900,057 Rls. 40,530 $
258 1391 بلژيک 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,850 495,064,831 Rls. 34,867 $
259 1391 بلژيک 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 22,322 483,064,160 Rls. 39,402 $
260 1391 بلژيک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,063 479,739,700 Rls. 19,783 $
261 1391 بلژيک 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 650 479,392,636 Rls. 29,195 $
262 1391 بلژيک 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 1,135 464,862,328 Rls. 37,917 $
263 1391 بلژيک 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 9,450 460,867,851 Rls. 32,802 $
264 1391 بلژيک 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 5,500 459,674,453 Rls. 37,494 $
265 1391 بلژيک 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 10,380 457,731,552 Rls. 37,335 $
266 1391 بلژيک 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 16,000 453,746,000 Rls. 37,010 $
267 1391 بلژيک 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 4,994 450,477,717 Rls. 36,744 $
268 1391 بلژيک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 29 444,710,000 Rls. 36,273 $
269 1391 بلژيک 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,241 443,883,195 Rls. 36,206 $
270 1391 بلژيک 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 18,764 436,886,393 Rls. 35,635 $
271 1391 بلژيک 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 53,928 434,508,346 Rls. 35,441 $
272 1391 بلژيک 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,829 434,385,637 Rls. 35,431 $
273 1391 بلژيک 68149010 ميکاي کارشده واشياءساخته شده ازميكابصورت ورق ( splite,sheet ) 1,174 424,184,329 Rls. 34,599 $
274 1391 بلژيک 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 67,000 407,618,615 Rls. 33,248 $
275 1391 بلژيک 95061100 ا سکي روي برف 5,000 406,773,046 Rls. 33,179 $
276 1391 بلژيک 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 265 401,134,606 Rls. 32,719 $
277 1391 بلژيک 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 14,534 394,086,270 Rls. 16,098 $
278 1391 بلژيک 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 10,500 392,988,212 Rls. 32,055 $
279 1391 بلژيک 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 8,550 389,594,320 Rls. 31,778 $
280 1391 بلژيک 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 138 376,761,920 Rls. 30,731 $
281 1391 بلژيک 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,647 374,120,460 Rls. 30,516 $
282 1391 بلژيک 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 8,336 374,091,929 Rls. 30,513 $
283 1391 بلژيک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 830 371,903,528 Rls. 30,335 $
284 1391 بلژيک 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 5,614 362,722,158 Rls. 29,586 $
285 1391 بلژيک 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 4,005 351,397,378 Rls. 28,662 $
286 1391 بلژيک 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 45 347,760,480 Rls. 14,158 $
287 1391 بلژيک 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 2,900 347,447,875 Rls. 28,340 $
288 1391 بلژيک 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,127 345,376,949 Rls. 28,171 $
289 1391 بلژيک 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 2,600 343,584,001 Rls. 28,025 $
290 1391 بلژيک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 140 334,382,921 Rls. 27,274 $
291 1391 بلژيک 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 21,376 334,052,083 Rls. 13,601 $
292 1391 بلژيک 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 84 333,563,097 Rls. 27,207 $
293 1391 بلژيک 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 30 328,742,558 Rls. 26,814 $
294 1391 بلژيک 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 78 328,245,205 Rls. 16,055 $
295 1391 بلژيک 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 319 326,735,482 Rls. 20,574 $
296 1391 بلژيک 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 63,906 319,199,672 Rls. 26,036 $
297 1391 بلژيک 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 623 312,972,509 Rls. 25,528 $
298 1391 بلژيک 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000 303,203,750 Rls. 24,731 $
299 1391 بلژيک 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 55 303,157,886 Rls. 12,345 $
300 1391 بلژيک 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 14,160 300,043,310 Rls. 24,473 $
مجموع کل
198,771,531,689 ريال
مجموع کل
13,102,676 دلار