آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 تايلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 34 9,709,585 Rls. 792 $
202 1391 تايلند 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 25 9,593,641 Rls. 783 $
203 1391 تايلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 17 9,328,722 Rls. 380 $
204 1391 تايلند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3 9,016,200 Rls. 735 $
205 1391 تايلند 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 85 8,642,000 Rls. 705 $
206 1391 تايلند 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 90 8,256,924 Rls. 336 $
207 1391 تايلند 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 25 7,700,812 Rls. 628 $
208 1391 تايلند 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 310 7,417,423 Rls. 605 $
209 1391 تايلند 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 6 7,236,904 Rls. 590 $
210 1391 تايلند 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 47 6,640,381 Rls. 542 $
211 1391 تايلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 60 6,604,216 Rls. 539 $
212 1391 تايلند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 37 6,600,000 Rls. 538 $
213 1391 تايلند 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 35 5,174,946 Rls. 422 $
214 1391 تايلند 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 207 5,094,794 Rls. 416 $
215 1391 تايلند 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 60 5,043,121 Rls. 411 $
216 1391 تايلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 30 4,920,681 Rls. 201 $
217 1391 تايلند 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 10 3,691,403 Rls. 301 $
218 1391 تايلند 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 70 3,532,075 Rls. 288 $
219 1391 تايلند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 1,292 2,991,628 Rls. 122 $
220 1391 تايلند 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 108 2,854,058 Rls. 233 $
221 1391 تايلند 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 40 2,803,372 Rls. 229 $
222 1391 تايلند 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 10 2,660,656 Rls. 108 $
223 1391 تايلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 7 2,370,000 Rls. 96 $
224 1391 تايلند 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 71 2,111,358 Rls. 172 $
225 1391 تايلند 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 54 2,015,009 Rls. 164 $
226 1391 تايلند 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 25 1,603,407 Rls. 131 $
227 1391 تايلند 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 36 858,690 Rls. 70 $
228 1391 تايلند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 25 638,206 Rls. 52 $
229 1391 تايلند 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 15 462,636 Rls. 38 $
230 1391 تايلند 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3 134,285 Rls. 11 $
مجموع کل
145,707,133 ريال
مجموع کل
10,638 دلار