آمار کل " واردات از" کشور "تايوان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 تايوان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 77,768 1,716,191,580 Rls. 139,983 $
202 1391 تايوان 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 32,000 1,714,805,657 Rls. 89,284 $
203 1391 تايوان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 51,866 1,706,435,491 Rls. 114,728 $
204 1391 تايوان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 110,000 1,703,990,067 Rls. 105,010 $
205 1391 تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,725 1,701,281,363 Rls. 126,557 $
206 1391 تايوان 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 1,866 1,696,000,000 Rls. 138,336 $
207 1391 تايوان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 72,800 1,690,640,464 Rls. 137,899 $
208 1391 تايوان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 14,833 1,690,095,915 Rls. 71,751 $
209 1391 تايوان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 5,600 1,687,130,202 Rls. 83,830 $
210 1391 تايوان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 12,392 1,675,301,321 Rls. 81,469 $
211 1391 تايوان 39011061 کامپاد پلي ا تلين ويژه روکش سيم و کابل به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 46,015 1,666,988,463 Rls. 135,970 $
212 1391 تايوان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 44,998 1,656,368,357 Rls. 135,103 $
213 1391 تايوان 85044030 منبع تغذيه را يانه 11,862 1,613,988,920 Rls. 130,013 $
214 1391 تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,110 1,611,436,198 Rls. 108,132 $
215 1391 تايوان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 61,053 1,604,364,060 Rls. 96,329 $
216 1391 تايوان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 54,390 1,602,272,160 Rls. 109,146 $
217 1391 تايوان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 1,807 1,584,197,580 Rls. 121,001 $
218 1391 تايوان 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 6,077 1,582,355,431 Rls. 129,067 $
219 1391 تايوان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 17,963 1,581,303,312 Rls. 82,177 $
220 1391 تايوان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 3,550 1,578,461,770 Rls. 128,749 $
221 1391 تايوان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 263,660 1,571,479,746 Rls. 128,179 $
222 1391 تايوان 29291000 ايزوسياناتکها 20,000 1,567,718,000 Rls. 63,892 $
223 1391 تايوان 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 5,484 1,561,228,609 Rls. 63,568 $
224 1391 تايوان 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 10,400 1,553,340,703 Rls. 63,154 $
225 1391 تايوان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 18,025 1,508,628,621 Rls. 67,981 $
226 1391 تايوان 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 10,320 1,506,946,308 Rls. 122,916 $
227 1391 تايوان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 16,994 1,499,389,032 Rls. 106,677 $
228 1391 تايوان 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 60,000 1,497,218,412 Rls. 122,122 $
229 1391 تايوان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 11,024 1,493,162,534 Rls. 121,791 $
230 1391 تايوان 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 9,647 1,489,508,482 Rls. 120,352 $
231 1391 تايوان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 56,336 1,487,833,515 Rls. 111,897 $
232 1391 تايوان 44083100 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثر6ميليمترا زتيره زهرا الشتاي قرمزتيره 45,552 1,481,851,360 Rls. 120,869 $
233 1391 تايوان 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 42,030 1,480,923,988 Rls. 77,086 $
234 1391 تايوان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 14,219 1,473,508,899 Rls. 67,100 $
235 1391 تايوان 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 25,840 1,471,147,780 Rls. 59,915 $
236 1391 تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 35,440 1,469,093,032 Rls. 93,190 $
237 1391 تايوان 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 679 1,466,326,109 Rls. 119,602 $
238 1391 تايوان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 12,670 1,465,250,274 Rls. 92,634 $
239 1391 تايوان 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 12,000 1,445,552,080 Rls. 117,908 $
240 1391 تايوان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 41,400 1,436,260,453 Rls. 102,235 $
241 1391 تايوان 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 8,599 1,436,035,100 Rls. 117,132 $
242 1391 تايوان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 29,067 1,418,517,971 Rls. 86,396 $
243 1391 تايوان 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 45,552 1,414,845,811 Rls. 115,403 $
244 1391 تايوان 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 14,400 1,411,141,825 Rls. 57,366 $
245 1391 تايوان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 22,826 1,400,743,763 Rls. 76,151 $
246 1391 تايوان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,317 1,396,714,964 Rls. 104,753 $
247 1391 تايوان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,008 1,393,282,235 Rls. 109,782 $
248 1391 تايوان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 16,067 1,388,502,710 Rls. 113,255 $
249 1391 تايوان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 2,740 1,385,129,736 Rls. 112,980 $
250 1391 تايوان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 6,050 1,377,400,814 Rls. 112,349 $
251 1391 تايوان 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 53,981 1,371,506,703 Rls. 76,771 $
252 1391 تايوان 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 54,800 1,349,357,363 Rls. 91,116 $
253 1391 تايوان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 21,050 1,341,626,095 Rls. 54,631 $
254 1391 تايوان 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي کمترا ز 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 56,979 1,335,863,952 Rls. 108,961 $
255 1391 تايوان 34039910 روانکكننده سيليكوني 57,780 1,331,269,011 Rls. 104,148 $
256 1391 تايوان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 25,000 1,330,503,420 Rls. 108,524 $
257 1391 تايوان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 9,807 1,329,154,951 Rls. 104,431 $
258 1391 تايوان 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 1,882 1,302,519,522 Rls. 75,537 $
259 1391 تايوان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1,748 1,295,305,854 Rls. 86,213 $
260 1391 تايوان 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 1,101 1,293,010,953 Rls. 58,874 $
261 1391 تايوان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 1,588 1,288,619,756 Rls. 91,895 $
262 1391 تايوان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 18,500 1,281,306,330 Rls. 69,843 $
263 1391 تايوان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 27,626 1,276,501,435 Rls. 104,119 $
264 1391 تايوان 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 708 1,267,263,682 Rls. 51,529 $
265 1391 تايوان 32041400 مواد رنگي مستقيم و فرآوردهکها براساس اين مواد 32,850 1,265,745,898 Rls. 103,242 $
266 1391 تايوان 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 52,050 1,264,356,940 Rls. 103,129 $
267 1391 تايوان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,552 1,264,222,960 Rls. 101,831 $
268 1391 تايوان 29161400 استرهاي اسيد متاكريليك 18,800 1,263,600,296 Rls. 54,504 $
269 1391 تايوان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 24,035 1,252,775,580 Rls. 98,331 $
270 1391 تايوان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 18,660 1,251,924,663 Rls. 102,115 $
271 1391 تايوان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 26,183 1,250,980,281 Rls. 95,975 $
272 1391 تايوان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 778 1,239,320,638 Rls. 101,087 $
273 1391 تايوان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 6,068 1,232,575,440 Rls. 88,657 $
274 1391 تايوان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 24,421 1,230,707,541 Rls. 74,850 $
275 1391 تايوان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 30,765 1,228,654,944 Rls. 65,548 $
276 1391 تايوان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 3,234 1,227,887,238 Rls. 49,945 $
277 1391 تايوان 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندکه با دو دست کارميکنند. 19,401 1,218,024,491 Rls. 72,602 $
278 1391 تايوان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 28 1,217,706,480 Rls. 49,680 $
279 1391 تايوان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 19,775 1,208,400,680 Rls. 98,565 $
280 1391 تايوان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 4,800 1,199,690,432 Rls. 97,854 $
281 1391 تايوان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,342 1,193,322,857 Rls. 93,947 $
282 1391 تايوان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 7,908 1,186,068,137 Rls. 95,489 $
283 1391 تايوان 85171210 گوشي تلفن همراه . 102 1,186,001,184 Rls. 48,241 $
284 1391 تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 5,488 1,177,175,375 Rls. 60,665 $
285 1391 تايوان 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 21,704 1,166,041,286 Rls. 95,109 $
286 1391 تايوان 82021000 ا ره دستي. 17,871 1,161,603,435 Rls. 71,157 $
287 1391 تايوان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 34,720 1,151,167,200 Rls. 55,830 $
288 1391 تايوان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 32,000 1,151,111,523 Rls. 93,892 $
289 1391 تايوان 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 39,600 1,149,306,221 Rls. 93,744 $
290 1391 تايوان 29214200 مشتقات آنيلين و املاح آنها 8,250 1,145,067,672 Rls. 46,576 $
291 1391 تايوان 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 112,805 1,139,935,018 Rls. 92,980 $
292 1391 تايوان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 13,619 1,134,384,031 Rls. 52,228 $
293 1391 تايوان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 12,192 1,131,458,918 Rls. 92,289 $
294 1391 تايوان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 14,190 1,126,148,716 Rls. 91,856 $
295 1391 تايوان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,762 1,115,085,142 Rls. 52,020 $
296 1391 تايوان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 10,240 1,111,422,276 Rls. 64,716 $
297 1391 تايوان 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,085 1,109,037,884 Rls. 83,006 $
298 1391 تايوان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 15,980 1,102,689,022 Rls. 89,942 $
299 1391 تايوان 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 27,380 1,100,899,474 Rls. 89,796 $
300 1391 تايوان 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 19,256 1,098,699,057 Rls. 88,963 $
301 1391 تايوان 73229010 ا جزا وقطعات دستگاههاي گرماتاب که درآنهاا نتقال حرا رت به روش تابش بوده وباسوخت گازکارمي کند 11,595 1,098,352,395 Rls. 44,676 $
302 1391 تايوان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 18,996 1,096,287,140 Rls. 89,420 $
303 1391 تايوان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 6,894 1,084,365,660 Rls. 88,447 $
304 1391 تايوان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 21,594 1,083,579,954 Rls. 57,887 $
305 1391 تايوان 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 26,796 1,070,950,925 Rls. 50,713 $
306 1391 تايوان 82054000 آچارپيچ گوشتي (Screwdriver) 20,433 1,065,878,154 Rls. 86,939 $
307 1391 تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 425 1,065,237,918 Rls. 61,349 $
308 1391 تايوان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 41,379 1,063,537,041 Rls. 78,103 $
309 1391 تايوان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 18,735 1,059,399,675 Rls. 86,411 $
310 1391 تايوان 84411000 ماشينهاي برش 5,000 1,056,808,081 Rls. 68,243 $
311 1391 تايوان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 10,500 1,054,846,144 Rls. 65,521 $
312 1391 تايوان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 3,509 1,043,357,533 Rls. 68,605 $
313 1391 تايوان 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 20,269 1,037,424,634 Rls. 56,492 $
314 1391 تايوان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 15,827 1,030,420,677 Rls. 84,047 $
315 1391 تايوان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,075 1,016,903,365 Rls. 82,945 $
316 1391 تايوان 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 2,948 1,007,128,952 Rls. 57,813 $
317 1391 تايوان 85044020 شارژر باطري 448 1,005,012,523 Rls. 81,975 $
318 1391 تايوان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 10,989 1,004,046,237 Rls. 42,949 $
319 1391 تايوان 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 32,000 1,001,917,751 Rls. 81,722 $
320 1391 تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,787 988,538,043 Rls. 80,631 $
321 1391 تايوان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 21,800 980,484,787 Rls. 62,693 $
322 1391 تايوان 84729030 ماشين پرفرا ژ 5,585 974,711,495 Rls. 79,503 $
323 1391 تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 30,431 971,951,566 Rls. 79,278 $
324 1391 تايوان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 12,664 969,232,157 Rls. 49,142 $
325 1391 تايوان 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 5,919 967,000,000 Rls. 78,874 $
326 1391 تايوان 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 700 966,291,791 Rls. 78,817 $
327 1391 تايوان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 75,000 965,475,000 Rls. 78,750 $
328 1391 تايوان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 26,000 962,087,942 Rls. 78,474 $
329 1391 تايوان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 44,930 956,488,933 Rls. 78,017 $
330 1391 تايوان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 9,920 953,061,873 Rls. 62,608 $
331 1391 تايوان 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 3,776 948,602,867 Rls. 48,939 $
332 1391 تايوان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 40,005 946,394,124 Rls. 77,194 $
333 1391 تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 13,641 921,924,191 Rls. 72,851 $
334 1391 تايوان 29209000 ساير استرهاي ساير اسيدهاي غير آلي غيرفلزي (به استثناي استرهاي هالوژنورهاي هيدروژن )واملاح آنها،مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكوردرجاي ديگر 17,000 913,478,883 Rls. 74,509 $
335 1391 تايوان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 29,881 910,087,160 Rls. 74,232 $
336 1391 تايوان 84597000 ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,546 908,951,489 Rls. 74,140 $
337 1391 تايوان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 10,655 898,335,928 Rls. 73,274 $
338 1391 تايوان 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 6,593 897,176,734 Rls. 73,179 $
339 1391 تايوان 21069070 جلبک کلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مکمل غذا يي 2,080 895,271,040 Rls. 73,024 $
340 1391 تايوان 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 13,783 888,531,731 Rls. 72,474 $
341 1391 تايوان 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 43,200 888,520,404 Rls. 36,226 $
342 1391 تايوان 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 16,944 886,265,164 Rls. 41,251 $
343 1391 تايوان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 21,800 883,512,444 Rls. 72,065 $
344 1391 تايوان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 59,733 877,537,334 Rls. 71,577 $
345 1391 تايوان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 34,000 877,005,663 Rls. 71,534 $
346 1391 تايوان 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 18,526 875,040,917 Rls. 52,620 $
347 1391 تايوان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 647 874,451,066 Rls. 45,746 $
348 1391 تايوان 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 10,663 873,479,700 Rls. 65,916 $
349 1391 تايوان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,500 872,546,602 Rls. 71,170 $
350 1391 تايوان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 23,364 864,289,816 Rls. 70,497 $
351 1391 تايوان 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 25,234 851,604,392 Rls. 54,226 $
352 1391 تايوان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,645 842,581,287 Rls. 62,045 $
353 1391 تايوان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 16,068 841,309,326 Rls. 68,622 $
354 1391 تايوان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 3,850 838,682,254 Rls. 91,330 $
355 1391 تايوان 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 1,464 836,249,408 Rls. 68,210 $
356 1391 تايوان 29061100 مانتول (Menthol) 600 829,908,833 Rls. 48,603 $
357 1391 تايوان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 1,609 825,236,121 Rls. 55,175 $
358 1391 تايوان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 36,176 818,224,132 Rls. 66,739 $
359 1391 تايوان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 20,043 813,788,650 Rls. 49,436 $
360 1391 تايوان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 8,000 813,778,987 Rls. 33,101 $
361 1391 تايوان 72171030 مفتول پيشکتنيده فولادي (PRESSED CONCRETE WIRE) PC WIRE از جنس فولاد پر كربن غيرممزوج سرد كشيده شده با مقطع گرد بصورت كلاف يا شاخه، تك رشته در اقطار 4 الي 20 ميليمتر 63,724 809,463,090 Rls. 66,025 $
362 1391 تايوان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 18,990 809,107,981 Rls. 65,996 $
363 1391 تايوان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 728 803,012,212 Rls. 45,887 $
364 1391 تايوان 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 15,410 802,918,779 Rls. 63,213 $
365 1391 تايوان 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 11,572 799,923,991 Rls. 65,247 $
366 1391 تايوان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 4,500 790,072,039 Rls. 64,443 $
367 1391 تايوان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 950 786,157,018 Rls. 64,124 $
368 1391 تايوان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 43,013 781,265,213 Rls. 54,369 $
369 1391 تايوان 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 10,412 779,814,485 Rls. 63,606 $
370 1391 تايوان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 15,792 775,883,265 Rls. 32,111 $
371 1391 تايوان 85234190 ساير ديسك هاي فشرده ليزري ضبط نشده غير از ديسك يكبار قابل ضبط 28,438 771,605,640 Rls. 62,937 $
372 1391 تايوان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 39,270 763,188,888 Rls. 31,416 $
373 1391 تايوان 84716010 صفحه کليد(keyboard) 8,130 760,520,280 Rls. 36,538 $
374 1391 تايوان 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 14,151 760,263,474 Rls. 62,012 $
375 1391 تايوان 72299020 مفتول ا زفولاد فنري کرم وا ناديوم 49,088 757,945,603 Rls. 61,823 $
376 1391 تايوان 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 9,608 757,069,904 Rls. 30,867 $
377 1391 تايوان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 32,835 755,272,250 Rls. 61,605 $
378 1391 تايوان 30051040 چسب ضد حساسيت 7,567 749,315,715 Rls. 38,549 $
379 1391 تايوان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 1,117 743,555,771 Rls. 30,303 $
380 1391 تايوان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 614 743,493,242 Rls. 45,930 $
381 1391 تايوان 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 951 742,660,081 Rls. 33,853 $
382 1391 تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 915 733,319,019 Rls. 35,921 $
383 1391 تايوان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,930 732,939,654 Rls. 52,742 $
384 1391 تايوان 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 28,400 731,223,019 Rls. 59,643 $
385 1391 تايوان 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 8,477 726,529,059 Rls. 59,260 $
386 1391 تايوان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 2,751 723,510,452 Rls. 40,615 $
387 1391 تايوان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,900 722,885,731 Rls. 54,033 $
388 1391 تايوان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 69,000 720,632,079 Rls. 29,381 $
389 1391 تايوان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,020 717,665,874 Rls. 34,467 $
390 1391 تايوان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 23,000 704,950,000 Rls. 57,500 $
391 1391 تايوان 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 16,301 702,824,618 Rls. 45,252 $
392 1391 تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 14,309 683,531,596 Rls. 55,753 $
393 1391 تايوان 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 27,516 682,629,522 Rls. 55,679 $
394 1391 تايوان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 1,268 679,947,736 Rls. 53,914 $
395 1391 تايوان 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 930 677,428,725 Rls. 55,255 $
396 1391 تايوان 55141100 پارچه ساده تاروپودي باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استرسفيد شده يانشده ,مخلوط باپنبه, بوزن مترمربع بيش از 170 گرم باشد 20,700 674,542,593 Rls. 27,425 $
397 1391 تايوان 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 2,783 674,502,925 Rls. 55,017 $
398 1391 تايوان 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 20,429 669,999,472 Rls. 43,660 $
399 1391 تايوان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 12,820 665,768,414 Rls. 54,304 $
400 1391 تايوان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 2,778 663,562,920 Rls. 54,124 $
مجموع کل
224,403,746,455 ريال
مجموع کل
15,365,871 دلار