آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 فدراسيون روسيه 25070010 کائولن 1,035,875 3,273,535,382 Rls. 254,159 $
102 1391 فدراسيون روسيه 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 58,508 3,230,420,334 Rls. 131,720 $
103 1391 فدراسيون روسيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 32,481 3,218,428,208 Rls. 157,555 $
104 1391 فدراسيون روسيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,682 3,119,737,672 Rls. 254,465 $
105 1391 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 324,080 3,106,636,577 Rls. 253,396 $
106 1391 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 402,517 2,970,678,572 Rls. 242,307 $
107 1391 فدراسيون روسيه 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 80,000 2,879,694,841 Rls. 234,885 $
108 1391 فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 966 2,865,172,222 Rls. 146,240 $
109 1391 فدراسيون روسيه 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 120,000 2,859,739,360 Rls. 116,278 $
110 1391 فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 104,316 2,743,108,468 Rls. 223,745 $
111 1391 فدراسيون روسيه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 27,510 2,733,028,496 Rls. 111,117 $
112 1391 فدراسيون روسيه 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 75,148 2,722,484,143 Rls. 147,751 $
113 1391 فدراسيون روسيه 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 42,279 2,663,050,000 Rls. 217,215 $
114 1391 فدراسيون روسيه 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 62,542 2,637,419,220 Rls. 215,124 $
115 1391 فدراسيون روسيه 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 63 کيلوولت به بالا 4,495 2,565,740,537 Rls. 209,277 $
116 1391 فدراسيون روسيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 416,790 2,492,794,292 Rls. 203,327 $
117 1391 فدراسيون روسيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 10,613 2,485,569,073 Rls. 202,738 $
118 1391 فدراسيون روسيه 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 142,050 2,466,529,918 Rls. 201,185 $
119 1391 فدراسيون روسيه 29054500 گليسرول 100,000 2,455,080,526 Rls. 99,885 $
120 1391 فدراسيون روسيه 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 72,000 2,454,322,866 Rls. 200,189 $
121 1391 فدراسيون روسيه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 57,153 2,386,737,020 Rls. 97,188 $
122 1391 فدراسيون روسيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 34,522 2,347,721,113 Rls. 98,208 $
123 1391 فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 440 2,256,948,956 Rls. 128,509 $
124 1391 فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 2,236,466,232 Rls. 91,147 $
125 1391 فدراسيون روسيه 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 214,290 2,161,440,568 Rls. 176,300 $
126 1391 فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 160,000 2,150,345,732 Rls. 175,395 $
127 1391 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 18,904 2,149,484,101 Rls. 87,431 $
128 1391 فدراسيون روسيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,420 2,126,378,882 Rls. 173,440 $
129 1391 فدراسيون روسيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 78,016 2,089,000,001 Rls. 170,392 $
130 1391 فدراسيون روسيه 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 24,000 2,083,500,000 Rls. 84,716 $
131 1391 فدراسيون روسيه 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 140,800 2,081,780,180 Rls. 84,760 $
132 1391 فدراسيون روسيه 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 41,006 2,039,245,543 Rls. 166,333 $
133 1391 فدراسيون روسيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,610 2,015,458,096 Rls. 164,393 $
134 1391 فدراسيون روسيه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 64,288 2,014,691,960 Rls. 164,331 $
135 1391 فدراسيون روسيه 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 47,040 1,967,986,983 Rls. 80,003 $
136 1391 فدراسيون روسيه 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 40,000 1,954,328,450 Rls. 159,407 $
137 1391 فدراسيون روسيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 42,900 1,901,960,382 Rls. 155,135 $
138 1391 فدراسيون روسيه 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 10,000 1,900,694,015 Rls. 155,032 $
139 1391 فدراسيون روسيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 7,341 1,829,841,253 Rls. 149,253 $
140 1391 فدراسيون روسيه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 209,770 1,825,391,680 Rls. 148,890 $
141 1391 فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 192,952 1,817,699,238 Rls. 148,263 $
142 1391 فدراسيون روسيه 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 40,000 1,785,898,102 Rls. 95,656 $
143 1391 فدراسيون روسيه 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 9,000 1,766,714,214 Rls. 144,104 $
144 1391 فدراسيون روسيه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 150 1,716,924,091 Rls. 140,043 $
145 1391 فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 159,804 1,702,803,660 Rls. 138,891 $
146 1391 فدراسيون روسيه 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 3,250 1,702,464,988 Rls. 69,313 $
147 1391 فدراسيون روسيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 78,242 1,681,874,842 Rls. 137,184 $
148 1391 فدراسيون روسيه 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 87,038 1,666,299,998 Rls. 135,914 $
149 1391 فدراسيون روسيه 21069020 ا مولسيفاير 22,700 1,647,228,340 Rls. 98,207 $
150 1391 فدراسيون روسيه 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 79,873 1,641,437,387 Rls. 105,472 $
151 1391 فدراسيون روسيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,023 1,542,653,767 Rls. 62,712 $
152 1391 فدراسيون روسيه 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 10,000 1,530,305,460 Rls. 124,821 $
153 1391 فدراسيون روسيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,368 1,510,440,878 Rls. 79,122 $
154 1391 فدراسيون روسيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 155 1,503,226,385 Rls. 122,612 $
155 1391 فدراسيون روسيه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 4,328 1,489,837,362 Rls. 74,645 $
156 1391 فدراسيون روسيه 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 48,000 1,482,408,363 Rls. 120,914 $
157 1391 فدراسيون روسيه 28352400 فسفات هاي پتاسيم 13,000 1,466,682,594 Rls. 59,650 $
158 1391 فدراسيون روسيه 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 2,529 1,460,410,248 Rls. 119,120 $
159 1391 فدراسيون روسيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 2,438 1,444,600,000 Rls. 65,723 $
160 1391 فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 64,000 1,419,826,095 Rls. 98,613 $
161 1391 فدراسيون روسيه 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 32,000 1,400,830,001 Rls. 57,032 $
162 1391 فدراسيون روسيه 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 206 1,343,017,380 Rls. 109,545 $
163 1391 فدراسيون روسيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 1,324,635,276 Rls. 108,045 $
164 1391 فدراسيون روسيه 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 48,000 1,297,707,054 Rls. 105,849 $
165 1391 فدراسيون روسيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 1,292,400,000 Rls. 105,416 $
166 1391 فدراسيون روسيه 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 16,006 1,288,813,280 Rls. 105,123 $
167 1391 فدراسيون روسيه 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 335 1,277,143,550 Rls. 104,172 $
168 1391 فدراسيون روسيه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 850 1,273,071,590 Rls. 54,308 $
169 1391 فدراسيون روسيه 38231100 اسيد استئاريك 131,630 1,260,377,082 Rls. 102,804 $
170 1391 فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 8,668 1,248,430,000 Rls. 101,830 $
171 1391 فدراسيون روسيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 110,000 1,233,768,039 Rls. 100,634 $
172 1391 فدراسيون روسيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 62,900 1,226,612,894 Rls. 49,939 $
173 1391 فدراسيون روسيه 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 19,000 1,205,639,205 Rls. 98,339 $
174 1391 فدراسيون روسيه 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 342 1,182,668,444 Rls. 49,432 $
175 1391 فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 17,080 1,179,832,772 Rls. 53,233 $
176 1391 فدراسيون روسيه 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 17,264 1,149,563,629 Rls. 46,732 $
177 1391 فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 106,648 1,143,664,547 Rls. 93,284 $
178 1391 فدراسيون روسيه 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 27,000 1,121,773,031 Rls. 59,824 $
179 1391 فدراسيون روسيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 291,451 1,093,194,434 Rls. 89,168 $
180 1391 فدراسيون روسيه 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 52,400 1,082,051,943 Rls. 74,161 $
181 1391 فدراسيون روسيه 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 57 1,079,020,587 Rls. 43,993 $
182 1391 فدراسيون روسيه 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 18,000 1,078,007,010 Rls. 87,929 $
183 1391 فدراسيون روسيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 8,330 1,049,822,969 Rls. 42,688 $
184 1391 فدراسيون روسيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 93 1,021,935,300 Rls. 83,355 $
185 1391 فدراسيون روسيه 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 34,805 997,739,278 Rls. 81,382 $
186 1391 فدراسيون روسيه 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 66,000 993,447,103 Rls. 81,032 $
187 1391 فدراسيون روسيه 29146900 ساير کينون ها (باستثناي آنترا کينون ) 1,580 989,505,948 Rls. 80,710 $
188 1391 فدراسيون روسيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 147,670 971,877,248 Rls. 79,272 $
189 1391 فدراسيون روسيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 19,720 959,779,548 Rls. 78,285 $
190 1391 فدراسيون روسيه 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 50,463 958,900,000 Rls. 39,042 $
191 1391 فدراسيون روسيه 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 18,314 952,661,120 Rls. 77,705 $
192 1391 فدراسيون روسيه 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 16,850 942,439,327 Rls. 38,376 $
193 1391 فدراسيون روسيه 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 80,470 942,181,964 Rls. 76,850 $
194 1391 فدراسيون روسيه 40026000 کائوچوي ا يزوپرن (ir) 10,748 939,848,296 Rls. 38,264 $
195 1391 فدراسيون روسيه 29025000 ا ستيرن 43,200 931,750,001 Rls. 75,999 $
196 1391 فدراسيون روسيه 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 35,504 925,916,036 Rls. 75,523 $
197 1391 فدراسيون روسيه 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 24,000 924,752,000 Rls. 37,688 $
198 1391 فدراسيون روسيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 22,000 904,405,308 Rls. 73,769 $
199 1391 فدراسيون روسيه 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 7 904,377,548 Rls. 73,767 $
200 1391 فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 59,830 883,722,228 Rls. 51,456 $
201 1391 فدراسيون روسيه 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 34,400 872,125,026 Rls. 71,136 $
202 1391 فدراسيون روسيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 15,544 865,523,759 Rls. 70,597 $
203 1391 فدراسيون روسيه 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 30,560 833,306,729 Rls. 67,970 $
204 1391 فدراسيون روسيه 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 17,500 821,615,841 Rls. 33,416 $
205 1391 فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 13,176 806,476,320 Rls. 65,781 $
206 1391 فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 43,950 798,496,428 Rls. 65,130 $
207 1391 فدراسيون روسيه 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,232 791,071,362 Rls. 64,525 $
208 1391 فدراسيون روسيه 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 60,000 775,246,933 Rls. 63,234 $
209 1391 فدراسيون روسيه 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 60,352 761,806,080 Rls. 62,138 $
210 1391 فدراسيون روسيه 25241000 پنبه هاي نسوز كرو سيدوليت (Crocidolite) 85,000 738,755,592 Rls. 60,257 $
211 1391 فدراسيون روسيه 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 216,000 728,161,247 Rls. 29,605 $
212 1391 فدراسيون روسيه 94053000 مجموعه چراغهاي الکتريکي از انواعي که برا ي درخت کريسمس موردا ستفاده قرا رميگيرند 12,500 708,652,544 Rls. 28,821 $
213 1391 فدراسيون روسيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 6,700 673,329,912 Rls. 61,876 $
214 1391 فدراسيون روسيه 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 158,976 666,086,565 Rls. 27,100 $
215 1391 فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,757 659,758,200 Rls. 32,859 $
216 1391 فدراسيون روسيه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 65,150 658,509,414 Rls. 53,712 $
217 1391 فدراسيون روسيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 13,590 656,934,752 Rls. 53,584 $
218 1391 فدراسيون روسيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 5,000 648,210,031 Rls. 26,358 $
219 1391 فدراسيون روسيه 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 8,303 646,078,388 Rls. 26,264 $
220 1391 فدراسيون روسيه 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 40,000 641,464,596 Rls. 26,160 $
221 1391 فدراسيون روسيه 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 13,200 619,876,401 Rls. 25,205 $
222 1391 فدراسيون روسيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 19,745 602,585,003 Rls. 49,150 $
223 1391 فدراسيون روسيه 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 140 573,171,946 Rls. 46,751 $
224 1391 فدراسيون روسيه 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 60 564,983,778 Rls. 46,084 $
225 1391 فدراسيون روسيه 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 12,800 563,530,000 Rls. 22,911 $
226 1391 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 11,600 541,646,114 Rls. 31,493 $
227 1391 فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 10,700 539,979,440 Rls. 44,044 $
228 1391 فدراسيون روسيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 21,460 527,315,772 Rls. 43,011 $
229 1391 فدراسيون روسيه 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 30,400 509,597,362 Rls. 41,566 $
230 1391 فدراسيون روسيه 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 146 508,701,334 Rls. 41,493 $
231 1391 فدراسيون روسيه 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6,660 505,032,238 Rls. 41,193 $
232 1391 فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,130 499,512,765 Rls. 20,309 $
233 1391 فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 2,400 489,562,212 Rls. 39,932 $
234 1391 فدراسيون روسيه 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 750 484,157,834 Rls. 44,054 $
235 1391 فدراسيون روسيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 200 483,328,580 Rls. 19,651 $
236 1391 فدراسيون روسيه 32042000 محصولات آلي سينتتيك از انواعيکكه به عنوان عوامل درخشانکكننده فلورسنت استعمال ميکشوند 10,000 477,122,952 Rls. 38,917 $
237 1391 فدراسيون روسيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 20,250 468,718,980 Rls. 38,232 $
238 1391 فدراسيون روسيه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 14,500 447,571,222 Rls. 36,507 $
239 1391 فدراسيون روسيه 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 35,950 419,592,000 Rls. 34,224 $
240 1391 فدراسيون روسيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 6,000 414,671,996 Rls. 33,823 $
241 1391 فدراسيون روسيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 57,773 410,548,673 Rls. 33,487 $
242 1391 فدراسيون روسيه 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 5,576 409,316,705 Rls. 31,151 $
243 1391 فدراسيون روسيه 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 73 406,852,547 Rls. 33,185 $
244 1391 فدراسيون روسيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 165 384,000,924 Rls. 34,912 $
245 1391 فدراسيون روسيه 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 2,782 372,513,200 Rls. 15,145 $
246 1391 فدراسيون روسيه 48120000 بلوكکها، لوحهکهاکو صفحهکهاي صافي (Filter)، از خمير كاغذ. 12,744 370,189,368 Rls. 30,195 $
247 1391 فدراسيون روسيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 9,500 358,316,277 Rls. 29,226 $
248 1391 فدراسيون روسيه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 750 347,577,572 Rls. 28,351 $
249 1391 فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 9,000 331,317,305 Rls. 27,024 $
250 1391 فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 960 328,576,467 Rls. 26,801 $
251 1391 فدراسيون روسيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 14,850 327,207,828 Rls. 26,689 $
252 1391 فدراسيون روسيه 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 4,280 327,134,808 Rls. 13,306 $
253 1391 فدراسيون روسيه 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 1,247 295,415,540 Rls. 24,096 $
254 1391 فدراسيون روسيه 73024000 پشت بندوبالشتک را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,000 292,514,998 Rls. 11,909 $
255 1391 فدراسيون روسيه 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 153 283,131,936 Rls. 23,094 $
256 1391 فدراسيون روسيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 240 281,058,673 Rls. 22,925 $
257 1391 فدراسيون روسيه 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 20,000 278,141,300 Rls. 22,687 $
258 1391 فدراسيون روسيه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 3,600 273,799,174 Rls. 22,333 $
259 1391 فدراسيون روسيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 600 270,715,765 Rls. 22,081 $
260 1391 فدراسيون روسيه 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 500 267,984,710 Rls. 24,626 $
261 1391 فدراسيون روسيه 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 21,000 264,907,950 Rls. 21,608 $
262 1391 فدراسيون روسيه 44072200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بيش ا زmm6ا زگونه ويرولا،ايمبويا وبالسا . 51,380 263,761,774 Rls. 21,514 $
263 1391 فدراسيون روسيه 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 700 243,592,101 Rls. 19,869 $
264 1391 فدراسيون روسيه 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 8,822 232,800,000 Rls. 18,989 $
265 1391 فدراسيون روسيه 90171000 ميزوماشين ترسيم , حتي خودکار 130 232,656,928 Rls. 18,977 $
266 1391 فدراسيون روسيه 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 34,100 232,433,767 Rls. 18,959 $
267 1391 فدراسيون روسيه 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 2,000 224,808,890 Rls. 18,337 $
268 1391 فدراسيون روسيه 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 50,000 215,622,750 Rls. 17,588 $
269 1391 فدراسيون روسيه 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 60 214,706,208 Rls. 17,513 $
270 1391 فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,830 212,972,364 Rls. 8,689 $
271 1391 فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 19,043 205,555,457 Rls. 16,766 $
272 1391 فدراسيون روسيه 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 2,368 199,056,176 Rls. 16,236 $
273 1391 فدراسيون روسيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 51 194,807,707 Rls. 15,890 $
274 1391 فدراسيون روسيه 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 230 193,578,033 Rls. 15,789 $
275 1391 فدراسيون روسيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 98 189,590,513 Rls. 14,750 $
276 1391 فدراسيون روسيه 29125000 پليمرهاي حلقوي آلدئيد ها 16,000 184,984,201 Rls. 15,088 $
277 1391 فدراسيون روسيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 6,290 184,697,980 Rls. 7,520 $
278 1391 فدراسيون روسيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,356 181,181,802 Rls. 14,778 $
279 1391 فدراسيون روسيه 29291000 ايزوسياناتکها 4,000 180,753,471 Rls. 14,743 $
280 1391 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 11,500 170,033,940 Rls. 13,869 $
281 1391 فدراسيون روسيه 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 626 169,281,839 Rls. 6,886 $
282 1391 فدراسيون روسيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,230 167,832,404 Rls. 13,689 $
283 1391 فدراسيون روسيه 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 210 150,071,836 Rls. 12,241 $
284 1391 فدراسيون روسيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 40 147,092,171 Rls. 13,517 $
285 1391 فدراسيون روسيه 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 450 140,787,640 Rls. 12,938 $
286 1391 فدراسيون روسيه 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 7 138,752,240 Rls. 11,317 $
287 1391 فدراسيون روسيه 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 2,550 116,598,376 Rls. 8,215 $
288 1391 فدراسيون روسيه 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 16,500 115,192,823 Rls. 9,396 $
289 1391 فدراسيون روسيه 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 776 114,465,730 Rls. 4,667 $
290 1391 فدراسيون روسيه 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 1,485 107,941,980 Rls. 4,908 $
291 1391 فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 13,320 105,911,242 Rls. 7,535 $
292 1391 فدراسيون روسيه 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 2,680 98,449,396 Rls. 8,030 $
293 1391 فدراسيون روسيه 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 485 95,594,499 Rls. 3,893 $
294 1391 فدراسيون روسيه 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 16 90,379,325 Rls. 7,372 $
295 1391 فدراسيون روسيه 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 321 86,610,272 Rls. 7,064 $
296 1391 فدراسيون روسيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,996 82,000,000 Rls. 3,333 $
297 1391 فدراسيون روسيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4 75,911,529 Rls. 6,192 $
298 1391 فدراسيون روسيه 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 20,500 74,150,910 Rls. 3,015 $
299 1391 فدراسيون روسيه 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 50 72,273,287 Rls. 6,642 $
300 1391 فدراسيون روسيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 258 71,523,719 Rls. 2,918 $
مجموع کل
211,471,495,483 ريال
مجموع کل
14,373,288 دلار