آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 مراکش 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 25,875 833,191,296 Rls. 67,960 $
2 1391 مراکش 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 3,495 80,908,115 Rls. 6,599 $
3 1391 مراکش 61089900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام ،لباس خانه و....زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 27 19,829,900 Rls. 1,617 $
مجموع کل
933,929,311 ريال
مجموع کل
76,177 دلار