آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 904,633,890 9,114,523,209,480 Rls. 607,426,594 $
2 1391 هلند 10011100 دانه گندم سخت 925,158,599 5,680,981,415,720 Rls. 377,543,339 $
3 1391 هلند 10051020 دانه ذرت دامي . 694,057,230 4,425,115,118,100 Rls. 268,272,510 $
4 1391 هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 113,556,506 2,574,591,456,120 Rls. 150,913,880 $
5 1391 هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 109,000,000 2,246,697,534,874 Rls. 138,863,218 $
6 1391 هلند 10039000 جو باستثناي دانه جو 246,198,115 1,669,512,895,400 Rls. 102,250,004 $
7 1391 هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 4,413,554 707,776,712,922 Rls. 37,500,510 $
8 1391 هلند 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 37,999,603 611,072,922,424 Rls. 49,842,816 $
9 1391 هلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 5,177 325,705,285,798 Rls. 18,959,256 $
10 1391 هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,726,375 312,123,143,524 Rls. 14,935,689 $
11 1391 هلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 4,750,300 286,500,837,779 Rls. 16,210,388 $
12 1391 هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18,124 244,882,788,799 Rls. 12,479,805 $
13 1391 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,922,787 173,035,539,410 Rls. 11,220,057 $
14 1391 هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14,198 160,405,512,076 Rls. 8,249,698 $
15 1391 هلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 2,447,699 158,532,656,839 Rls. 12,648,230 $
16 1391 هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 4,405 157,487,019,144 Rls. 9,614,702 $
17 1391 هلند 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 924,212 143,498,820,063 Rls. 13,293,621 $
18 1391 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 244,414 140,925,310,370 Rls. 9,001,770 $
19 1391 هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 69,761 128,981,536,857 Rls. 9,096,268 $
20 1391 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 25,965 126,717,580,462 Rls. 7,079,272 $
21 1391 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 27,778 92,839,769,545 Rls. 6,623,750 $
22 1391 هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 694,535 89,854,903,693 Rls. 7,009,875 $
23 1391 هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,041 88,582,761,373 Rls. 4,336,828 $
24 1391 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,507,655 85,066,726,797 Rls. 6,051,474 $
25 1391 هلند 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 47,936 75,934,963,522 Rls. 3,091,563 $
26 1391 هلند 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,174,849 74,009,999,932 Rls. 6,036,705 $
27 1391 هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 5,869,330 71,831,379,810 Rls. 5,778,029 $
28 1391 هلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,974,916 67,790,857,783 Rls. 4,630,182 $
29 1391 جزايرانتيل هلند 10011100 دانه گندم سخت 10,501,990 50,683,534,599 Rls. 4,134,057 $
30 1391 هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 12,497 50,110,965,382 Rls. 4,076,545 $
31 1391 هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 3,111 49,959,283,778 Rls. 3,363,565 $
32 1391 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 16,434 47,660,134,055 Rls. 3,597,810 $
33 1391 هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 785 39,167,795,677 Rls. 2,493,749 $
34 1391 هلند 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 390,188 38,973,002,397 Rls. 3,092,882 $
35 1391 هلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,150,344 33,175,434,238 Rls. 1,911,377 $
36 1391 هلند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 16,796 33,127,186,720 Rls. 1,351,523 $
37 1391 هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,397 29,666,480,221 Rls. 2,327,780 $
38 1391 هلند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,328 29,183,219,283 Rls. 2,344,761 $
39 1391 هلند 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 217,600 29,043,475,423 Rls. 1,195,549 $
40 1391 هلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 466,528 26,145,437,942 Rls. 2,132,581 $
41 1391 هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 808,949 24,933,750,350 Rls. 1,674,283 $
42 1391 هلند 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 375,124 24,577,670,667 Rls. 2,004,704 $
43 1391 هلند 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 700,000 24,337,260,455 Rls. 1,985,095 $
44 1391 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 16,215 22,917,986,550 Rls. 941,789 $
45 1391 هلند 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 543,036 20,606,834,784 Rls. 1,370,181 $
46 1391 هلند 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 656,975 20,452,460,402 Rls. 1,423,761 $
47 1391 هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 280,709 19,771,033,006 Rls. 1,448,338 $
48 1391 هلند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 171 19,002,875,048 Rls. 1,549,990 $
49 1391 هلند 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 748,765 18,443,114,987 Rls. 1,067,587 $
50 1391 هلند 12092910 تخم چمن براي كشت 384,621 17,858,013,889 Rls. 1,192,408 $
51 1391 هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 274,050 17,690,052,665 Rls. 1,442,908 $
52 1391 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 9,450 17,069,152,077 Rls. 1,392,264 $
53 1391 هلند 11071000 مالت بو ندا ده 2,292,820 16,908,722,403 Rls. 1,379,178 $
54 1391 هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 253 16,714,555,326 Rls. 834,648 $
55 1391 هلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 4,159 16,311,083,085 Rls. 1,330,431 $
56 1391 هلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 4,326 15,851,203,785 Rls. 1,198,543 $
57 1391 هلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 13,681 15,510,787,691 Rls. 1,263,009 $
58 1391 هلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 89,611 14,630,177,730 Rls. 1,052,147 $
59 1391 جزايرانتيل هلند 10039000 جو باستثناي دانه جو 2,900,000 13,995,545,220 Rls. 1,141,562 $
60 1391 هلند 10031000 دانه 2,600,000 13,748,510,061 Rls. 1,121,412 $
61 1391 هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 86,984 13,397,621,043 Rls. 982,283 $
62 1391 هلند 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 9,148 13,357,841,693 Rls. 787,777 $
63 1391 هلند 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 200,050 13,168,591,275 Rls. 539,455 $
64 1391 هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,286 13,004,654,004 Rls. 529,496 $
65 1391 هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 432,633 12,773,828,683 Rls. 1,041,911 $
66 1391 هلند 01051150 جوجه مادر تخم گذار 3,838 12,579,409,110 Rls. 629,431 $
67 1391 هلند 24022000 سيگار حاوي توتون 54,815 12,365,912,980 Rls. 1,008,639 $
68 1391 هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 339,975 12,227,250,606 Rls. 657,625 $
69 1391 هلند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 4,670 12,184,886,226 Rls. 1,100,598 $
70 1391 هلند 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 126,548 11,843,413,383 Rls. 544,294 $
71 1391 هلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 69,297 11,772,643,322 Rls. 801,711 $
72 1391 هلند 21069080 کمكمل غذايي، 79,202 11,665,734,342 Rls. 988,661 $
73 1391 هلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 718 11,595,153,721 Rls. 662,769 $
74 1391 هلند 29232010 لستينکها 313,000 11,125,825,735 Rls. 493,109 $
75 1391 هلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 285 10,517,308,684 Rls. 857,856 $
76 1391 هلند 29159010 والپروات سديم 16,200 9,991,239,469 Rls. 814,946 $
77 1391 هلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 325,380 9,646,795,371 Rls. 407,919 $
78 1391 هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 18,016 9,516,215,092 Rls. 532,609 $
79 1391 هلند 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 23,413 9,468,726,238 Rls. 772,327 $
80 1391 هلند 11072000 مالت بو دا ده 962,500 9,310,959,772 Rls. 658,521 $
81 1391 هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 678 9,234,457,806 Rls. 497,824 $
82 1391 هلند 29413000 تترا سيكلينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 4,000 8,669,945,679 Rls. 356,891 $
83 1391 هلند 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 723 8,487,316,357 Rls. 680,022 $
84 1391 هلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 430 8,444,026,179 Rls. 350,343 $
85 1391 هلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,451 8,433,888,368 Rls. 343,205 $
86 1391 هلند 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 27,238 8,075,841,842 Rls. 658,715 $
87 1391 هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 168,008 7,976,605,246 Rls. 650,620 $
88 1391 هلند 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 11,283 7,810,777,910 Rls. 629,416 $
89 1391 هلند 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 10,794 7,743,008,415 Rls. 318,248 $
90 1391 هلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 29,189 7,668,795,343 Rls. 625,513 $
91 1391 هلند 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 1,632 7,534,358,523 Rls. 306,947 $
92 1391 هلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 2,848,681 7,356,059,959 Rls. 600,005 $
93 1391 هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 10,706 7,341,931,080 Rls. 426,529 $
94 1391 هلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 29,890 7,295,507,494 Rls. 366,857 $
95 1391 هلند 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 4,007 7,100,394,930 Rls. 567,230 $
96 1391 هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,497 7,064,539,179 Rls. 576,227 $
97 1391 هلند 05111000 اسپرم گاو 44 7,038,422,904 Rls. 574,096 $
98 1391 هلند 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 138,724 6,962,439,218 Rls. 567,899 $
99 1391 هلند 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 10,835 6,610,370,264 Rls. 282,279 $
100 1391 هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 20,449 6,426,352,738 Rls. 481,155 $
101 1391 هلند 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 30,000 6,362,680,893 Rls. 324,711 $
102 1391 هلند 12092500 دانه بذر گياه تلخه (Loliom multiflorum lam) براي كشت 149,970 6,291,069,334 Rls. 513,138 $
103 1391 هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,315 6,289,482,720 Rls. 428,759 $
104 1391 هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 39,500 6,267,053,397 Rls. 395,452 $
105 1391 هلند 21069020 ا مولسيفاير 39,540 6,182,765,919 Rls. 317,880 $
106 1391 هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 17,851 5,972,480,475 Rls. 274,777 $
107 1391 هلند 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 15,914 5,893,350,470 Rls. 310,597 $
108 1391 هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 82,350 5,784,919,457 Rls. 385,977 $
109 1391 هلند 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 129,003 5,781,925,361 Rls. 424,498 $
110 1391 هلند 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 43,622 5,729,071,989 Rls. 467,298 $
111 1391 هلند 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 37,071 5,722,871,440 Rls. 233,234 $
112 1391 هلند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 7,055 5,640,000,000 Rls. 460,033 $
113 1391 هلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,583 5,556,050,423 Rls. 453,185 $
114 1391 هلند 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 85,424 5,448,576,244 Rls. 314,819 $
115 1391 هلند 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 206,875 5,184,667,261 Rls. 398,677 $
116 1391 هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 7,689 5,109,434,785 Rls. 316,505 $
117 1391 هلند 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 11,310 5,065,867,101 Rls. 206,106 $
118 1391 هلند 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 14,500 5,004,850,000 Rls. 204,188 $
119 1391 هلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 17,021 4,868,200,314 Rls. 397,080 $
120 1391 هلند 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 100,000 4,796,250,700 Rls. 391,211 $
121 1391 هلند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2,114 4,707,338,514 Rls. 248,296 $
122 1391 هلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 8,100 4,701,967,042 Rls. 383,521 $
123 1391 هلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 121,416 4,556,405,894 Rls. 307,828 $
124 1391 هلند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 6,965 4,444,649,600 Rls. 362,533 $
125 1391 هلند 90085000 پرژكتورها، بزرگ كنندهکها وكوچك كنندهکها 3,707 4,316,248,488 Rls. 322,804 $
126 1391 هلند 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 7,140 4,135,268,036 Rls. 308,591 $
127 1391 هلند 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 15,472 4,037,825,244 Rls. 259,007 $
128 1391 هلند 13012000 صمغ عربي طبيعي 80,320 3,893,587,362 Rls. 259,563 $
129 1391 هلند 85256030 دستگاهکهاي گيرنده، فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS (1+1+1) 1,986 3,873,708,343 Rls. 315,963 $
130 1391 هلند 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 500,000 3,758,915,690 Rls. 306,600 $
131 1391 هلند 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 1,477 3,742,239,952 Rls. 305,240 $
132 1391 هلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,665 3,598,111,600 Rls. 293,484 $
133 1391 هلند 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 16,361 3,554,715,382 Rls. 285,041 $
134 1391 هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 89,427 3,550,006,208 Rls. 264,146 $
135 1391 هلند 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 164,253 3,542,800,292 Rls. 278,874 $
136 1391 هلند 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 313,560 3,528,154,786 Rls. 287,778 $
137 1391 هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,470 3,491,357,095 Rls. 225,431 $
138 1391 هلند 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 7,543 3,478,348,682 Rls. 240,727 $
139 1391 هلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 25,790 3,432,954,654 Rls. 280,013 $
140 1391 هلند 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 26,100 3,363,231,053 Rls. 274,326 $
141 1391 هلند 21069085 کآدامس بدون قند 18,432 3,352,074,604 Rls. 273,416 $
142 1391 هلند 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 65,000 3,341,885,721 Rls. 316,556 $
143 1391 هلند 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 247,475 3,312,634,011 Rls. 202,223 $
144 1391 هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 110,050 3,298,524,576 Rls. 137,963 $
145 1391 هلند 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 12,847 3,263,412,051 Rls. 266,184 $
146 1391 هلند 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,112 3,214,406,862 Rls. 130,840 $
147 1391 هلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 45,345 3,153,442,855 Rls. 177,085 $
148 1391 هلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 539 3,130,501,894 Rls. 181,367 $
149 1391 هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 67,200 3,080,933,920 Rls. 251,300 $
150 1391 هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 90,092 3,031,273,491 Rls. 192,246 $
151 1391 هلند 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 492 3,025,680,335 Rls. 123,205 $
152 1391 هلند 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 101,420 2,982,753,000 Rls. 243,291 $
153 1391 هلند 95069110 دستگاه TRAD MILL 27,645 2,965,560,514 Rls. 241,889 $
154 1391 هلند 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,970 2,949,198,610 Rls. 240,555 $
155 1391 هلند 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 60,416 2,809,890,886 Rls. 214,521 $
156 1391 هلند 28043000 ازت 290 2,762,464,744 Rls. 145,476 $
157 1391 هلند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 20,000 2,714,630,000 Rls. 110,382 $
158 1391 هلند 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 2,684,518,708 Rls. 218,966 $
159 1391 هلند 07011000 بذر سيب زميني 100,000 2,659,672,685 Rls. 216,939 $
160 1391 هلند 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 11,563 2,653,718,676 Rls. 216,453 $
161 1391 هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 710 2,653,262,512 Rls. 222,514 $
162 1391 هلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 7,541 2,572,569,269 Rls. 178,924 $
163 1391 هلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 58,240 2,567,131,607 Rls. 209,391 $
164 1391 هلند 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 22,400 2,482,284,210 Rls. 101,066 $
165 1391 هلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 28,500 2,472,223,697 Rls. 150,289 $
166 1391 هلند 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 47,320 2,464,426,073 Rls. 201,014 $
167 1391 هلند 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 5,040 2,443,488,343 Rls. 199,306 $
168 1391 هلند 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 9,972 2,349,557,304 Rls. 123,952 $
169 1391 هلند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 8,127 2,311,392,297 Rls. 188,531 $
170 1391 هلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 380 2,309,160,618 Rls. 188,349 $
171 1391 هلند 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 240 2,288,202,615 Rls. 186,640 $
172 1391 هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 819,000 2,285,436,553 Rls. 186,414 $
173 1391 هلند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 28,609 2,258,936,796 Rls. 118,469 $
174 1391 هلند 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 51,200 2,247,670,916 Rls. 183,334 $
175 1391 هلند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 7,415 2,239,569,944 Rls. 182,673 $
176 1391 هلند 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,900 2,171,233,300 Rls. 177,099 $
177 1391 هلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 51,303 2,160,655,916 Rls. 176,236 $
178 1391 هلند 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 50,000 2,093,024,859 Rls. 170,720 $
179 1391 هلند 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 2,561 2,090,298,234 Rls. 169,140 $
180 1391 هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 41,500 2,082,294,312 Rls. 161,864 $
181 1391 هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 50,000 2,023,394,114 Rls. 165,040 $
182 1391 هلند 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 12,857 2,008,000,000 Rls. 163,785 $
183 1391 هلند 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 4,252 1,977,651,497 Rls. 108,584 $
184 1391 هلند 90261010 فلومتر 4,023 1,951,029,971 Rls. 159,138 $
185 1391 هلند 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 49,200 1,895,855,193 Rls. 154,637 $
186 1391 هلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 47,159 1,824,986,961 Rls. 148,857 $
187 1391 هلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 7,981 1,819,138,373 Rls. 148,380 $
188 1391 هلند 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 33,851 1,813,798,881 Rls. 107,625 $
189 1391 هلند 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 3,100 1,804,471,800 Rls. 147,184 $
190 1391 هلند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,700 1,802,323,012 Rls. 73,277 $
191 1391 هلند 84136030 تلمبه هاي حلزوني 1,840 1,800,111,720 Rls. 146,828 $
192 1391 هلند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 90 1,795,346,881 Rls. 146,439 $
193 1391 هلند 21069010 ا ستابيلايزر 29,977 1,757,566,738 Rls. 143,358 $
194 1391 هلند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 22,100 1,734,259,021 Rls. 70,501 $
195 1391 هلند 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 22,500 1,718,968,500 Rls. 140,210 $
196 1391 هلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,054 1,699,267,080 Rls. 77,269 $
197 1391 هلند 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 6,600 1,690,696,000 Rls. 137,903 $
198 1391 هلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 20,300 1,679,321,480 Rls. 135,014 $
199 1391 هلند 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 10,226 1,619,578,517 Rls. 85,092 $
200 1391 هلند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 20,000 1,609,772,904 Rls. 131,303 $
مجموع کل
31,581,609,387,055 ريال
مجموع کل
2,025,663,494 دلار