تعداد اعضای اتاق تهران
آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1391 هلند 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 2 3,622,631 Rls. 295 $
302 1391 هلند 38180000 عناصر شيميايي دوپه (doped) به منظور مصرف در الكترونيك، به شكل صفحه مدور (ديسك)،کصفحه نازك يا اشكال همانند؛ تركيبات شيميايي دوپه به منظور مصرف در الكترونيك. 5 3,473,798 Rls. 283 $
303 1391 هلند 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 18 3,152,321 Rls. 257 $
304 1391 هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6 3,085,635 Rls. 252 $
305 1391 هلند 28413000 دي کرومات سديم 5 3,021,070 Rls. 246 $
306 1391 هلند 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 25 1,964,184 Rls. 160 $
307 1391 هلند 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 10 1,864,692 Rls. 169 $
308 1391 هلند 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 1 1,640,173 Rls. 134 $
309 1391 هلند 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 8 1,426,490 Rls. 129 $
310 1391 هلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 3 1,232,130 Rls. 101 $
311 1391 هلند 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 15 1,130,007 Rls. 92 $
312 1391 هلند 27073000 كسيلول Xylol (xylenes) 4 687,420 Rls. 56 $
313 1391 هلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5 331,407 Rls. 27 $
مجموع کل
26,631,958 ريال
مجموع کل
2,202 دلار