آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 پاکستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 134,712,153 1,569,822,004,585 Rls. 111,687,936 $
2 1391 پاکستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 2,435,136 298,249,173,917 Rls. 22,521,579 $
3 1391 پاکستان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 2,315,736 203,394,000,651 Rls. 14,077,648 $
4 1391 پاکستان 08045000 گلابي هندي , ا نبه و جوز ا نجبان , تازه يا خشک کرده 18,073,688 131,634,329,777 Rls. 10,736,895 $
5 1391 پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 8,924,000 65,966,746,930 Rls. 5,380,648 $
6 1391 پاکستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 538,723 51,387,254,257 Rls. 3,044,114 $
7 1391 پاکستان 02044100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) يخ زده 159,185 39,097,231,269 Rls. 1,591,268 $
8 1391 پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 2,383,200 37,660,605,238 Rls. 2,539,965 $
9 1391 پاکستان 52094200 پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم", از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه, بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر. 447,226 27,767,635,775 Rls. 1,855,127 $
10 1391 پاکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 9,666 19,603,661,663 Rls. 1,263,500 $
11 1391 پاکستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 2,811,000 17,388,384,025 Rls. 1,226,314 $
12 1391 پاکستان 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 126,000 16,878,388,175 Rls. 686,510 $
13 1391 پاکستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 2,491,408 16,837,766,335 Rls. 1,373,390 $
14 1391 پاکستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 102,723 12,146,725,255 Rls. 990,761 $
15 1391 پاکستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 17,914 11,738,417,817 Rls. 774,008 $
16 1391 پاکستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 149,677 9,138,438,157 Rls. 528,209 $
17 1391 پاکستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,483 8,902,128,822 Rls. 619,184 $
18 1391 پاکستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 162,000 7,546,809,538 Rls. 306,793 $
19 1391 پاکستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 240,993 7,545,950,219 Rls. 431,269 $
20 1391 پاکستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 507,600 6,502,084,638 Rls. 530,349 $
21 1391 پاکستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 1,259,740 6,312,796,462 Rls. 468,848 $
22 1391 پاکستان 52122300 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 55,615 4,088,271,206 Rls. 333,464 $
23 1391 پاکستان 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 20,000 3,456,966,890 Rls. 140,750 $
24 1391 پاکستان 52093100 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, رنگرزي شده, دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر. 29,605 3,213,736,811 Rls. 131,048 $
25 1391 پاکستان 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 22,924 2,972,481,235 Rls. 183,862 $
26 1391 پاکستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 233,182 2,715,739,739 Rls. 221,512 $
27 1391 پاکستان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 11,000 2,664,615,264 Rls. 217,342 $
28 1391 پاکستان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 39,862 2,619,077,950 Rls. 238,315 $
29 1391 پاکستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 27,000 2,506,042,080 Rls. 204,408 $
30 1391 پاکستان 52095200 پارچه تاروپود باف جناغي 3يا4نخ جناغي باف همچنين جناغي مورب باف, چاپ شده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گر 14,915 2,426,410,938 Rls. 98,695 $
31 1391 پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 62,920 2,314,186,566 Rls. 188,759 $
32 1391 پاکستان 53091100 پارچه هاي تاروپودباف ا زکتان, دا را ي 85%يابيشترکتان, سفيدشده يانشده. 12,461 1,964,215,020 Rls. 79,983 $
33 1391 پاکستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 86,941 1,949,052,180 Rls. 126,584 $
34 1391 پاکستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 337,962 1,609,173,829 Rls. 89,051 $
35 1391 پاکستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 72,000 1,580,607,922 Rls. 128,924 $
36 1391 پاکستان 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 20,255 1,498,121,821 Rls. 61,046 $
37 1391 پاکستان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,200 1,143,323,414 Rls. 93,256 $
38 1391 پاکستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 350 910,638,600 Rls. 37,152 $
39 1391 پاکستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 48,850 808,645,489 Rls. 47,128 $
40 1391 پاکستان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 25,705 774,211,980 Rls. 63,149 $
41 1391 پاکستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 504,000 770,031,965 Rls. 62,808 $
42 1391 پاکستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,402 716,782,530 Rls. 41,349 $
43 1391 پاکستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 14,908 690,733,556 Rls. 56,340 $
44 1391 پاکستان 55144300 پارچه تاروپودباف, چاپ شده, غيرمذکور...باکمترا ز85%, الياف غيريكسره پلي استر مخلوط باپنبه بوزن مترمربع آن بيش ا ز170گرم 8,041 634,477,726 Rls. 51,752 $
45 1391 پاکستان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 7,000 633,109,800 Rls. 51,640 $
46 1391 پاکستان 53091900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, دا را ي 85%يابيشترکتان, چاپ شده, رنگرزي شده, رنگ شده 12,037 625,550,771 Rls. 51,024 $
47 1391 پاکستان 52092900 پارچه تاروپودباف از پنبه, سفيدشده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 13,393 556,491,091 Rls. 45,391 $
48 1391 پاکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,931 546,667,453 Rls. 44,590 $
49 1391 پاکستان 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 16,873 532,092,982 Rls. 43,401 $
50 1391 پاکستان 83082000 ميخ پرچ هاي لوله ا ي وچاکدا را زفلزمعمولي. 15,962 491,681,476 Rls. 40,105 $
51 1391 پاکستان 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 13,557 407,516,156 Rls. 16,568 $
52 1391 پاکستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 432 404,121,527 Rls. 32,963 $
53 1391 پاکستان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 20,962 378,707,283 Rls. 30,890 $
54 1391 پاکستان 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 2,346 288,329,965 Rls. 23,518 $
55 1391 پاکستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 3,410 283,505,635 Rls. 23,124 $
56 1391 پاکستان 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 13,400 283,203,553 Rls. 23,100 $
57 1391 پاکستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 10,740 261,419,919 Rls. 21,323 $
58 1391 پاکستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 4,932 248,559,240 Rls. 20,274 $
59 1391 پاکستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 526 234,712,497 Rls. 9,572 $
60 1391 پاکستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 229 214,296,059 Rls. 17,479 $
61 1391 پاکستان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303 53,550 211,433,508 Rls. 17,246 $
62 1391 پاکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,035 205,149,645 Rls. 16,733 $
63 1391 پاکستان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 756 198,553,066 Rls. 9,545 $
64 1391 پاکستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 3,995 187,216,186 Rls. 15,270 $
65 1391 پاکستان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 6,400 181,369,536 Rls. 14,794 $
66 1391 پاکستان 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 5,680 180,926,112 Rls. 14,757 $
67 1391 پاکستان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 2,545 169,393,170 Rls. 13,817 $
68 1391 پاکستان 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 8,175 167,604,796 Rls. 13,671 $
69 1391 پاکستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 8,960 157,938,129 Rls. 12,882 $
70 1391 پاکستان 84481110 دا بي ژا کارد 288 157,246,008 Rls. 12,826 $
71 1391 پاکستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,950 151,327,826 Rls. 12,343 $
72 1391 پاکستان 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 3,500 129,373,650 Rls. 10,553 $
73 1391 پاکستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 2,131 127,340,635 Rls. 10,387 $
74 1391 پاکستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 20 127,016,663 Rls. 10,360 $
75 1391 پاکستان 55051000 آخال الياف سنتيك (همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 50,649 126,674,028 Rls. 10,332 $
76 1391 پاکستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 263 125,104,913 Rls. 5,096 $
77 1391 پاکستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 4,123 121,734,444 Rls. 9,929 $
78 1391 پاکستان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 609 118,331,474 Rls. 9,652 $
79 1391 پاکستان 35011000 كازئين 960 112,370,256 Rls. 9,166 $
80 1391 پاکستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 350 110,974,411 Rls. 9,052 $
81 1391 پاکستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 1,770 104,788,960 Rls. 8,547 $
82 1391 پاکستان 43021900 پوست هاي نرم غيرمذکوردرجاي ديگر,دباغي شده ياآماده شده, بصورت کامل بهم متصل نشده 2,200 103,186,680 Rls. 8,417 $
83 1391 پاکستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 8,240 101,527,512 Rls. 8,281 $
84 1391 پاکستان 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 3,755 96,960,110 Rls. 7,909 $
85 1391 پاکستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 84,479,241 Rls. 6,891 $
86 1391 پاکستان 52063200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 2,500 70,706,485 Rls. 5,767 $
87 1391 پاکستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 3,320 67,767,150 Rls. 5,528 $
88 1391 پاکستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,225 66,533,814 Rls. 5,427 $
89 1391 پاکستان 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 1,470 57,248,767 Rls. 4,670 $
90 1391 پاکستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 335 57,210,000 Rls. 4,666 $
91 1391 پاکستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 150 56,800,000 Rls. 4,633 $
92 1391 پاکستان 65010000 کلاه نيمه ساخته, بدنه کلاه وباشلق از نمد،قالب گيري نشده ولبه دار نشده پلاتو ومانشون از نمد. 1,500 48,052,220 Rls. 4,271 $
93 1391 پاکستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,016 46,203,209 Rls. 3,769 $
94 1391 پاکستان 95069910 چوب هاکي 359 44,062,034 Rls. 2,900 $
95 1391 پاکستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 875 42,587,095 Rls. 3,474 $
96 1391 پاکستان 55103000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 500 42,508,485 Rls. 3,467 $
97 1391 پاکستان 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 130 32,379,452 Rls. 2,641 $
98 1391 پاکستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 120 22,540,843 Rls. 918 $
99 1391 پاکستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 550 20,129,924 Rls. 1,642 $
100 1391 پاکستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 35 14,425,074 Rls. 586 $
101 1391 پاکستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 65 13,307,000 Rls. 1,085 $
102 1391 پاکستان 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 10 10,165,072 Rls. 829 $
103 1391 پاکستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 30 8,314,948 Rls. 338 $
104 1391 پاکستان 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 10 7,054,065 Rls. 575 $
105 1391 پاکستان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 79 4,608,166 Rls. 376 $
106 1391 پاکستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 41 3,794,960 Rls. 310 $
107 1391 پاکستان 62043900 ژا کت وژا کت ورزشي,زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 15 3,750,000 Rls. 306 $
108 1391 پاکستان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 23 3,696,390 Rls. 302 $
109 1391 پاکستان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 30 3,648,150 Rls. 298 $
110 1391 پاکستان 90183924 اسپكلوم يكبارمصرف 1 2,920,031 Rls. 238 $
111 1391 پاکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2 246,426 Rls. 20 $
مجموع کل
2,620,246,724,344 ريال
مجموع کل
186,363,443 دلار