آمار کل " واردات از" کشور "" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [10] [9]   [7] [6] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
701 1392 چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,013,373 124,915,935,617 Rls. 5,007,492 $
702 1392 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 1,017,700 124,598,254,578 Rls. 5,021,470 $
703 1392 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 7,824,261 124,349,683,807 Rls. 5,009,852 $
704 1392 جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,664,886 123,891,896,492 Rls. 4,934,317 $
705 1392 امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 919,537 123,884,649,775 Rls. 4,991,494 $
706 1392 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 1,251,631 123,795,031,589 Rls. 5,376,478 $
707 1392 هند 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,490,390 123,727,515,209 Rls. 4,965,499 $
708 1392 چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,231,324 123,620,507,983 Rls. 4,973,424 $
709 1392 ايتاليا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 203,100 123,567,766,304 Rls. 4,973,962 $
710 1392 ژاپن 98870414 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 17%الي 18%بجز لاستيک 603,090 123,550,865,083 Rls. 5,001,312 $
711 1392 هند 38231200 ا سيد ا ولئيک 492,080 123,334,461,176 Rls. 4,955,854 $
712 1392 عراق 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 156,742 123,303,657,205 Rls. 4,967,470 $
713 1392 فرانسه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 13,863 123,226,683,799 Rls. 4,939,990 $
714 1392 امارات متحده عربي 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 4,436,756 123,215,537,561 Rls. 4,958,090 $
715 1392 فرانسه 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 1,310,354 122,828,974,981 Rls. 4,946,548 $
716 1392 چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 360,202 122,728,302,942 Rls. 4,946,231 $
717 1392 سنگاپور 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 751,221 122,721,785,163 Rls. 4,946,353 $
718 1392 امارات متحده عربي 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 983,263 122,721,273,191 Rls. 4,980,315 $
719 1392 امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 9,653 122,687,198,731 Rls. 4,965,009 $
720 1392 امارات متحده عربي 38123030 پايدا رکننده هايUV 720,241 122,685,815,926 Rls. 4,944,032 $
721 1392 چين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 274,679 122,607,376,125 Rls. 4,938,274 $
722 1392 اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 5,501,925 122,369,304,712 Rls. 4,934,523 $
723 1392 آلمان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,474,690 122,283,425,010 Rls. 4,945,711 $
724 1392 سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 6,045 122,236,514,628 Rls. 4,926,054 $
725 1392 آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 53,684 122,016,553,727 Rls. 4,915,721 $
726 1392 چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 633,902 121,926,431,627 Rls. 4,920,330 $
727 1392 اسپانيا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 100,037 121,842,621,393 Rls. 4,909,428 $
728 1392 امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,344,703 121,785,847,632 Rls. 4,915,090 $
729 1392 بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 17,039 121,784,280,468 Rls. 4,909,203 $
730 1392 امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,502,174 121,703,471,170 Rls. 4,903,946 $
731 1392 امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 531,120 121,481,743,272 Rls. 4,883,874 $
732 1392 چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 6,444,549 121,300,031,896 Rls. 4,875,693 $
733 1392 امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 1,324,320 121,178,035,970 Rls. 4,864,483 $
734 1392 ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 7,014,535 120,839,793,723 Rls. 4,869,697 $
735 1392 چين 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 612,540 120,808,016,516 Rls. 4,844,992 $
736 1392 چين 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,391,367 120,713,529,776 Rls. 4,850,375 $
737 1392 امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,307,416 120,634,878,323 Rls. 4,851,256 $
738 1392 مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,134,600 120,343,701,340 Rls. 4,824,952 $
739 1392 چين 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 5,394,902 120,032,740,526 Rls. 4,803,794 $
740 1392 چين 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 518,173 119,999,200,470 Rls. 4,824,295 $
741 1392 قبرس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 115,366 119,947,227,023 Rls. 4,836,383 $
742 1392 هند 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 701,053 119,870,254,560 Rls. 4,838,643 $
743 1392 امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 694,808 119,859,586,254 Rls. 4,827,675 $
744 1392 امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 5,561,825 119,595,776,371 Rls. 4,827,000 $
745 1392 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 16,300 119,239,989,984 Rls. 4,804,360 $
746 1392 جمهوري کره 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 236,248 119,221,053,435 Rls. 4,792,247 $
747 1392 ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 2,668,627 119,215,764,513 Rls. 4,813,219 $
748 1392 امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 88,986 119,212,406,307 Rls. 4,779,507 $
749 1392 چين 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 3,826,325 119,187,925,368 Rls. 4,808,004 $
750 1392 جمهوري کره 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 697,209 119,186,788,964 Rls. 4,780,241 $
751 1392 امارات متحده عربي 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 3,544,707 119,057,318,827 Rls. 4,817,088 $
752 1392 امارات متحده عربي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 405,320 118,991,924,280 Rls. 5,988,683 $
753 1392 چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,669,401 118,935,562,328 Rls. 4,792,740 $
754 1392 سوئيس 30022000 واكسنکها براي پزشكي 10,572 118,759,491,271 Rls. 4,790,717 $
755 1392 امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 525,064 118,723,076,389 Rls. 4,791,837 $
756 1392 امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 230,861 118,681,939,907 Rls. 4,792,184 $
757 1392 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 740,090 118,654,928,358 Rls. 4,853,176 $
758 1392 ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 114,428 118,648,807,742 Rls. 4,782,951 $
759 1392 چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,125,861 118,643,716,319 Rls. 4,955,822 $
760 1392 امارات متحده عربي 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 331,091 118,559,028,036 Rls. 4,769,841 $
761 1392 جمهوري کره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,062,188 118,454,950,286 Rls. 4,768,909 $
762 1392 امارات متحده عربي 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 551,572 118,307,642,986 Rls. 4,762,235 $
763 1392 مالزي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 4,099,002 118,159,555,391 Rls. 4,764,212 $
764 1392 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 1,955,950 118,117,144,271 Rls. 4,697,857 $
765 1392 چين 84134000 تلمبه هاي بتون 272,409 118,052,937,117 Rls. 4,863,385 $
766 1392 چين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 4,819,053 118,046,272,614 Rls. 4,729,196 $
767 1392 ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,088,067 118,039,615,748 Rls. 4,759,327 $
768 1392 چين 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 1,037,049 118,033,020,280 Rls. 4,747,222 $
769 1392 چين 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 13,360,625 118,029,997,435 Rls. 4,739,927 $
770 1392 امارات متحده عربي 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 8,399 117,971,476,483 Rls. 4,736,447 $
771 1392 نروژ 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 15,854 117,907,506,191 Rls. 4,733,861 $
772 1392 فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 288,453 117,867,664,770 Rls. 4,726,524 $
773 1392 امارات متحده عربي 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 59,825 117,845,836,018 Rls. 4,741,196 $
774 1392 بلژيک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,838 117,830,420,533 Rls. 4,723,169 $
775 1392 چين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 1,258,657 117,651,729,843 Rls. 4,739,517 $
776 1392 اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 567,078 117,597,062,931 Rls. 4,740,108 $
777 1392 چين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 457,275 117,486,374,285 Rls. 4,739,472 $
778 1392 چين 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 4,159,213 117,361,049,004 Rls. 4,735,364 $
779 1392 امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 3,041,340 117,358,025,955 Rls. 4,722,662 $
780 1392 جمهوري کره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,606,305 117,213,049,236 Rls. 4,717,991 $
781 1392 امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 74,074 117,133,255,771 Rls. 4,693,957 $
782 1392 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 5,390,977 117,060,345,743 Rls. 4,725,797 $
783 1392 امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 1,538,617 116,959,802,773 Rls. 4,714,797 $
784 1392 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 359,871 116,835,364,062 Rls. 4,700,053 $
785 1392 جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 120,780 116,758,047,748 Rls. 4,699,376 $
786 1392 جمهوري کره 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 1,776,300 116,670,640,747 Rls. 4,665,455 $
787 1392 سوئيس 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 3,761 116,666,996,489 Rls. 4,705,594 $
788 1392 چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 477,748 116,618,572,184 Rls. 4,693,081 $
789 1392 آلمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 30,903 116,536,109,552 Rls. 4,439,914 $
790 1392 ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 829,145 116,515,090,213 Rls. 4,699,250 $
791 1392 ترکيه 28100010 ا سيد بريک 6,567,710 116,469,482,027 Rls. 4,688,559 $
792 1392 سوئيس 84119990 ساير 5,525 116,397,882,692 Rls. 4,723,151 $
793 1392 چين 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 1,107,170 116,289,337,516 Rls. 4,689,479 $
794 1392 آلمان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 86,836 116,274,067,487 Rls. 4,689,167 $
795 1392 ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,258,436 116,256,228,547 Rls. 4,674,716 $
796 1392 هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,887,050 116,166,903,006 Rls. 4,682,780 $
797 1392 چين 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 841,095 116,166,260,217 Rls. 4,681,464 $
798 1392 ترکيه 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 556,469 116,008,857,555 Rls. 4,685,418 $
799 1392 امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 775,189 115,920,742,666 Rls. 4,462,310 $
800 1392 چين 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 482,305 115,787,055,402 Rls. 4,637,755 $
801 1392 چين 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 2,115,438 115,692,486,113 Rls. 4,614,285 $
802 1392 ترکيه 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 7,098,954 115,656,974,088 Rls. 4,652,988 $
803 1392 امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 347,617 115,628,269,253 Rls. 4,639,228 $
804 1392 پاکستان 01021090 سايرحيوا نات زنده ا ز نوع گاو مولد نژا د خالص بجز گاو شيري 2,093,950 115,588,904,456 Rls. 4,663,116 $
805 1392 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 55,475,180 115,550,998,735 Rls. 4,625,682 $
806 1392 هند 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 998,460 115,538,091,280 Rls. 4,659,200 $
807 1392 چين 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 1,984,922 115,416,833,529 Rls. 4,611,300 $
808 1392 ترکيه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 1,741,300 115,394,549,837 Rls. 4,658,490 $
809 1392 اوکراين 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 6,767,630 115,330,545,951 Rls. 4,655,322 $
810 1392 چين 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 4,101,009 115,072,710,586 Rls. 4,632,034 $
811 1392 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,066,799 114,932,960,552 Rls. 4,624,422 $
812 1392 جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,259,560 114,838,425,581 Rls. 4,635,121 $
813 1392 ترکيه 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 6,149,042 114,823,856,315 Rls. 4,616,006 $
814 1392 جمهوري کره 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 499,160 114,780,275,284 Rls. 4,724,829 $
815 1392 آلمان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 51,137 114,679,967,975 Rls. 4,623,969 $
816 1392 جمهوري کره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 2,299,120 114,627,437,379 Rls. 4,625,334 $
817 1392 چين 29413000 تترا سيكلينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 127,695 114,575,927,028 Rls. 4,615,101 $
818 1392 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,374,369 114,166,434,758 Rls. 4,599,455 $
819 1392 امارات متحده عربي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,656,142 114,098,561,552 Rls. 4,528,805 $
820 1392 ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 8,856 113,866,247,383 Rls. 4,485,359 $
821 1392 جمهوري کره 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 208,322 113,495,997,482 Rls. 4,582,703 $
822 1392 چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 18,297 113,482,997,097 Rls. 4,568,777 $
823 1392 جمهوري کره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 1,576,890 113,402,026,261 Rls. 4,568,524 $
824 1392 چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 518,855 113,363,295,166 Rls. 4,559,358 $
825 1392 چين 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 310,459 113,150,411,964 Rls. 4,608,266 $
826 1392 هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 500,220 113,120,674,027 Rls. 4,580,974 $
827 1392 ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 5,686,558 113,105,688,391 Rls. 4,548,070 $
828 1392 چين 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 732,331 113,048,335,585 Rls. 4,516,278 $
829 1392 جمهوري کره 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 4,894,326 112,928,366,117 Rls. 4,557,342 $
830 1392 ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 1,593,476 112,874,630,844 Rls. 4,552,115 $
831 1392 چين 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 125,594 112,852,747,411 Rls. 4,531,035 $
832 1392 چين 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 171,428 112,722,731,745 Rls. 4,540,513 $
833 1392 ترکيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 6,160,397 112,625,679,260 Rls. 4,514,631 $
834 1392 ترکيه 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 2,032,305 112,567,149,189 Rls. 4,538,958 $
835 1392 جمهوري کره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 2,322,000 112,526,077,656 Rls. 4,532,059 $
836 1392 ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 513,137 112,336,896,387 Rls. 4,515,140 $
837 1392 ترکيه 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 986,484 112,210,958,513 Rls. 4,512,045 $
838 1392 چين 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,153,845 112,116,825,048 Rls. 4,521,896 $
839 1392 نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 1,869,174 112,030,346,753 Rls. 4,514,404 $
840 1392 امارات متحده عربي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 6,629,300 111,944,095,333 Rls. 4,509,710 $
841 1392 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,782,032 111,808,370,313 Rls. 4,509,506 $
842 1392 امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 349,380 111,677,995,177 Rls. 4,488,993 $
843 1392 چين 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 123,810 111,634,232,311 Rls. 4,495,126 $
844 1392 آذربايجان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 13,717,120 111,618,492,913 Rls. 4,511,959 $
845 1392 تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,715,020 111,551,359,036 Rls. 4,495,898 $
846 1392 عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 973,197 111,416,282,800 Rls. 4,491,204 $
847 1392 چين 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 276,232 111,408,639,860 Rls. 4,491,251 $
848 1392 چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,075,728 111,375,983,515 Rls. 4,489,475 $
849 1392 چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 511,993 111,333,405,412 Rls. 4,501,518 $
850 1392 تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 3,715,469 111,278,900,854 Rls. 4,457,410 $
851 1392 مالزي 34012030 صابون چيپس 4,877,170 111,222,438,260 Rls. 4,477,908 $
852 1392 چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 1,293,699 111,217,560,312 Rls. 4,487,222 $
853 1392 ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 129,744 111,156,580,998 Rls. 4,488,745 $
854 1392 سوئيس 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 372,888 111,122,307,350 Rls. 4,448,149 $
855 1392 چين 54077200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, باحدا قل 85% وزني رشته هاي سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,073,835 110,831,638,776 Rls. 4,470,938 $
856 1392 فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 41,078 110,830,991,036 Rls. 4,396,235 $
857 1392 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 364,460 110,743,132,951 Rls. 4,460,125 $
858 1392 چين 87021010 اتوبوس وميني بوس هيبريدي به صورتcbu داراي موتور درون سوز تراكمي احتراقي توأم با موتور الكتريكي 900,000 110,592,085,986 Rls. 9,020,562 $
859 1392 چين 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 628,098 110,487,465,868 Rls. 4,454,988 $
860 1392 فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 14,375 110,435,025,919 Rls. 4,445,716 $
861 1392 امارات متحده عربي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 16,419 110,387,236,632 Rls. 4,402,002 $
862 1392 ترکيه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 13,884 110,377,455,230 Rls. 4,454,308 $
863 1392 امارات متحده عربي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,814,041 110,369,873,302 Rls. 4,433,009 $
864 1392 ايرلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 849,506 110,337,496,144 Rls. 4,438,838 $
865 1392 اسپانيا 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيک 379,608 110,283,574,994 Rls. 4,486,827 $
866 1392 اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,968,503 110,202,983,715 Rls. 4,442,667 $
867 1392 چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,582,799 110,182,022,689 Rls. 4,446,458 $
868 1392 چين 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,399,440 110,127,845,046 Rls. 4,433,024 $
869 1392 اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 4,905,452 110,084,582,486 Rls. 4,427,192 $
870 1392 چين 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 3,727,256 109,996,111,000 Rls. 4,427,012 $
871 1392 چين 44111392 كفپوش روكش شده 4,337,332 109,721,698,172 Rls. 4,400,730 $
872 1392 ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,081,809 109,624,679,791 Rls. 4,412,598 $
873 1392 کانادا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 138,437 109,529,756,178 Rls. 4,412,158 $
874 1392 آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 5,050,905 109,479,810,458 Rls. 4,401,553 $
875 1392 ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 142,655 109,412,977,785 Rls. 4,403,581 $
876 1392 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,021,019 109,370,968,967 Rls. 4,419,154 $
877 1392 هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,585,580 109,084,747,255 Rls. 4,363,876 $
878 1392 دانمارک 29371200 انسولين و املاح آن 55 109,054,743,772 Rls. 4,390,111 $
879 1392 هنگ کنگ 10039000 جو باستثناي دانه جو 10,447,223 109,051,301,854 Rls. 4,399,852 $
880 1392 امارات متحده عربي 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 935,047 109,036,230,963 Rls. 4,369,238 $
881 1392 اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,006,914 108,966,414,003 Rls. 4,393,316 $
882 1392 امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 407,252 108,839,311,267 Rls. 4,384,988 $
883 1392 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 622,754 108,836,051,658 Rls. 4,379,063 $
884 1392 جمهوري کره 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 2,094,607 108,766,056,195 Rls. 4,387,046 $
885 1392 ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,158,315 108,603,432,872 Rls. 4,373,106 $
886 1392 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 202,485 108,501,930,954 Rls. 4,358,950 $
887 1392 جمهوري کره 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 6,299,410 108,397,720,917 Rls. 4,365,952 $
888 1392 امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 5,213 108,296,794,279 Rls. 4,363,396 $
889 1392 امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,178,655 108,228,114,858 Rls. 4,368,897 $
890 1392 ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 763,257 108,186,732,898 Rls. 4,361,600 $
891 1392 چين 76061110 ورق کامپوزيتي 2,028,214 108,143,004,112 Rls. 4,363,658 $
892 1392 چين 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,930,498 108,033,347,752 Rls. 4,364,559 $
893 1392 چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,182,090 108,005,215,648 Rls. 4,325,765 $
894 1392 چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 768,579 107,887,199,494 Rls. 4,335,938 $
895 1392 ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 7,224,101 107,736,106,097 Rls. 4,340,720 $
896 1392 مالزي 38231100 اسيد استئاريك 3,964,475 107,649,809,243 Rls. 4,341,807 $
897 1392 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 1,300 107,613,486,540 Rls. 4,345,211 $
898 1392 جمهوري کره 54024990 نخ ها، يک لا، بدون تا، ياباتابي کمتراز50 دور در متر غير از نخ دوخت از ساير مواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 629,149 107,512,614,913 Rls. 4,320,780 $
899 1392 امارات متحده عربي 25070010 کائولن 18,767,200 107,467,922,190 Rls. 4,315,334 $
900 1392 ترکيه 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 39,221 107,245,736,805 Rls. 4,307,844 $
مجموع کل
23,104,800,612,064 ريال
مجموع کل
936,107,747 دلار