آمار کل " واردات از" کشور "" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [9] [8]   [6] [5] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
601 1392 سنگاپور 10051020 دانه ذرت دامي . 15,264,029 153,061,875,876 Rls. 6,153,675 $
602 1392 برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,130,829 152,899,139,321 Rls. 6,156,118 $
603 1392 فدراسيون روسيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 8,841,282 152,294,599,862 Rls. 6,026,889 $
604 1392 هند 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 4,314,000 152,142,254,193 Rls. 6,055,578 $
605 1392 چين 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 44,196 152,136,329,785 Rls. 6,133,138 $
606 1392 اتريش 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 324,177 152,066,804,146 Rls. 6,167,943 $
607 1392 اوکراين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 8,623,580 152,019,969,693 Rls. 6,131,018 $
608 1392 آلمان 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 49,975 151,764,965,215 Rls. 6,117,067 $
609 1392 سوئيس 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 22,859 151,641,815,874 Rls. 6,110,217 $
610 1392 جمهوري کره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 3,066,844 151,328,712,669 Rls. 6,082,521 $
611 1392 آلمان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,059,454 151,169,935,372 Rls. 6,084,701 $
612 1392 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 12,416,970 150,452,662,917 Rls. 12,271,832 $
613 1392 فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 995,270 150,232,111,519 Rls. 6,060,950 $
614 1392 سوئيس 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 1,605 150,171,389,008 Rls. 6,044,738 $
615 1392 جمهوري کره 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,445,160 150,117,267,552 Rls. 6,020,321 $
616 1392 چين 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 1,100,807 150,056,847,156 Rls. 6,052,995 $
617 1392 اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 64,021 150,013,967,997 Rls. 6,047,384 $
618 1392 ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,877,763 149,903,634,244 Rls. 6,038,446 $
619 1392 امارات متحده عربي 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 283,906 149,893,274,320 Rls. 6,054,267 $
620 1392 مالزي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 1,404,000 149,765,574,183 Rls. 6,037,799 $
621 1392 امارات متحده عربي 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 8,935,253 149,742,357,903 Rls. 5,889,063 $
622 1392 افغانستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 2,595,450 149,703,288,081 Rls. 6,030,864 $
623 1392 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 8,076,572 149,512,461,738 Rls. 6,047,173 $
624 1392 امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 5,018,008 149,471,258,592 Rls. 5,979,111 $
625 1392 چين 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 550,135 149,460,157,209 Rls. 6,031,698 $
626 1392 تايوان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 8,260,051 149,149,604,733 Rls. 6,009,077 $
627 1392 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 975,919 149,132,703,338 Rls. 5,998,967 $
628 1392 چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 1,775,840 149,087,780,444 Rls. 5,977,896 $
629 1392 سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 17,030 148,852,447,146 Rls. 5,996,132 $
630 1392 عربستان سعودي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 350,437 148,503,446,678 Rls. 5,988,852 $
631 1392 امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,398,821 148,377,762,382 Rls. 5,979,630 $
632 1392 ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 3,932,200 148,370,409,530 Rls. 5,972,668 $
633 1392 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,601,352 148,360,373,777 Rls. 5,956,831 $
634 1392 هند 29291000 ايزوسياناتکها 1,864,815 148,186,597,980 Rls. 5,917,820 $
635 1392 هند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,469,416 148,097,060,562 Rls. 5,945,789 $
636 1392 امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 391,475 147,678,296,570 Rls. 5,951,289 $
637 1392 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 37,584 147,616,039,433 Rls. 5,952,328 $
638 1392 چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 1,418,730 147,394,618,225 Rls. 5,938,499 $
639 1392 چين 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 466,039 147,363,254,688 Rls. 5,948,928 $
640 1392 ژاپن 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 31,400 147,044,062,343 Rls. 5,974,430 $
641 1392 چين 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 6,308,557 146,987,578,720 Rls. 5,927,240 $
642 1392 امارات متحده عربي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 633,393 146,934,324,350 Rls. 5,936,232 $
643 1392 هند 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,762,410 146,775,590,289 Rls. 5,893,842 $
644 1392 جمهوري کره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,982,716 146,759,741,268 Rls. 5,886,756 $
645 1392 هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 20,786 146,561,455,356 Rls. 5,909,937 $
646 1392 اسکاتلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 6,472 146,489,283,184 Rls. 5,908,581 $
647 1392 امارات متحده عربي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 2,775,650 146,463,238,426 Rls. 5,893,637 $
648 1392 چين 98870315 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 19%ا لي 20% بجز لاستيک 716,412 146,453,433,340 Rls. 5,897,054 $
649 1392 امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 590,081 146,422,040,636 Rls. 5,786,888 $
650 1392 امارات متحده عربي 85176910 كارت مودم بيکسيم 208,296 146,204,685,686 Rls. 5,875,211 $
651 1392 امارات متحده عربي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 14,356,444 146,113,528,664 Rls. 5,881,796 $
652 1392 اوکراين 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 749,000 145,876,602,976 Rls. 5,890,434 $
653 1392 اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 7,656,820 145,722,083,580 Rls. 5,873,620 $
654 1392 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 405,558 145,698,493,011 Rls. 5,853,446 $
655 1392 قبرس 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 16,496,388 145,652,138,838 Rls. 5,898,988 $
656 1392 هند 29419010 سفالكسين منوهيدرات 108,481 145,622,793,275 Rls. 5,863,262 $
657 1392 جمهوري کره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 40,978 145,593,714,320 Rls. 5,850,767 $
658 1392 چين 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 1,928,600 145,284,769,405 Rls. 5,840,797 $
659 1392 امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 12,638,191 144,758,675,155 Rls. 5,831,493 $
660 1392 آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 81,908 144,630,050,260 Rls. 5,828,954 $
661 1392 امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 626,887 144,361,120,351 Rls. 5,805,712 $
662 1392 تاجيکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 2,697,308 144,206,836,351 Rls. 5,806,956 $
663 1392 چين 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,210,569 144,153,540,845 Rls. 5,814,555 $
664 1392 آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 251,722 143,716,322,500 Rls. 5,798,572 $
665 1392 چين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,700,549 143,408,206,802 Rls. 5,765,743 $
666 1392 فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,108,300 143,262,766,784 Rls. 5,768,544 $
667 1392 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 870,577 143,191,595,237 Rls. 5,759,600 $
668 1392 چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 687,425 143,123,198,634 Rls. 5,753,656 $
669 1392 پاکستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 6,111,000 142,762,391,606 Rls. 5,713,519 $
670 1392 ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 668,690 142,740,531,606 Rls. 5,759,873 $
671 1392 اتريش 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 33,999 142,702,429,212 Rls. 5,760,144 $
672 1392 امارات متحده عربي 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 1,872 142,641,545,550 Rls. 5,754,362 $
673 1392 چين 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 1,103,846 142,355,342,289 Rls. 5,730,430 $
674 1392 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 659,588 142,154,231,794 Rls. 5,611,423 $
675 1392 امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 112,842 141,908,861,590 Rls. 5,723,593 $
676 1392 چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 2,343,460 141,648,103,534 Rls. 5,709,725 $
677 1392 امارات متحده عربي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 4,530,690 141,554,092,398 Rls. 5,696,751 $
678 1392 چين 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 352,151 141,551,282,187 Rls. 5,701,991 $
679 1392 چين 29037900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقويحاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29037100 لغايت 29037800 1,570,748 141,376,103,558 Rls. 5,685,083 $
680 1392 امارات متحده عربي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 4,384,450 141,209,544,663 Rls. 5,689,297 $
681 1392 چين 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 2,182,464 141,037,573,329 Rls. 5,688,354 $
682 1392 چين 85176220 كارت مودم باسيم 250,110 140,948,514,319 Rls. 5,674,288 $
683 1392 ترکيه 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 6,514,893 140,734,867,581 Rls. 5,685,600 $
684 1392 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 622,699 140,654,204,172 Rls. 5,665,604 $
685 1392 امارات متحده عربي 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 3,100 140,606,699,483 Rls. 5,643,551 $
686 1392 ژاپن 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 37,980 140,530,332,773 Rls. 5,671,304 $
687 1392 آلمان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 31,883 140,494,796,471 Rls. 5,643,193 $
688 1392 ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,324,272 140,351,647,413 Rls. 5,647,263 $
689 1392 امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 1,005,460 140,310,589,650 Rls. 5,715,765 $
690 1392 ايتاليا 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 170 140,300,970,271 Rls. 5,663,183 $
691 1392 هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 4,804,840 140,249,731,781 Rls. 5,717,369 $
692 1392 امارات متحده عربي 38231100 اسيد استئاريك 5,012,923 140,007,994,532 Rls. 5,636,159 $
693 1392 امارات متحده عربي 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 835,742 140,007,571,885 Rls. 5,638,458 $
694 1392 امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,536,120 139,674,775,411 Rls. 5,603,857 $
695 1392 امارات متحده عربي 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 651,435 139,650,500,988 Rls. 5,619,908 $
696 1392 چين 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 1,837,098 139,451,968,072 Rls. 5,615,926 $
697 1392 فرانسه 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوکاسل براي دامپزشكي 79,196 139,417,083,142 Rls. 5,620,313 $
698 1392 پاناما 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,176,093 139,180,165,984 Rls. 5,617,020 $
699 1392 چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 644,022 139,143,406,127 Rls. 5,621,371 $
700 1392 سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 3,050 138,608,588,180 Rls. 5,596,578 $
701 1392 امارات متحده عربي 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 4,450,760 138,542,739,078 Rls. 5,512,685 $
702 1392 امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,186,000 138,254,451,880 Rls. 5,530,417 $
703 1392 امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 193,203 137,623,298,476 Rls. 5,548,657 $
704 1392 چين 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 586,137 137,391,619,270 Rls. 5,533,121 $
705 1392 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 600,521 137,351,707,520 Rls. 5,475,236 $
706 1392 چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,864,860 137,088,520,595 Rls. 5,482,184 $
707 1392 چين 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 2,082,103 137,058,585,350 Rls. 5,515,019 $
708 1392 آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 213,359 136,865,893,853 Rls. 5,504,854 $
709 1392 چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,992,334 136,770,158,767 Rls. 5,490,900 $
710 1392 ترکيه 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 3,816,152 136,571,366,387 Rls. 5,518,155 $
711 1392 هند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 64,261 136,295,796,705 Rls. 5,476,236 $
712 1392 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 182,778 136,277,772,298 Rls. 5,502,686 $
713 1392 برزيل 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 600,000 136,234,849,242 Rls. 5,392,109 $
714 1392 جمهوري کره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,752,916 136,199,890,535 Rls. 5,495,854 $
715 1392 سوئد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 6,966,662 136,147,554,450 Rls. 5,509,965 $
716 1392 تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 2,188,351 135,985,305,375 Rls. 5,416,347 $
717 1392 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,043,584 135,947,598,492 Rls. 5,454,279 $
718 1392 هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,718,415 135,841,253,794 Rls. 5,469,358 $
719 1392 آلمان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 95,194 135,815,301,497 Rls. 5,474,088 $
720 1392 اتريش 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 95,795 135,785,313,824 Rls. 5,451,474 $
721 1392 چين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 1,145,294 135,745,015,970 Rls. 5,460,537 $
722 1392 ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 1,389,438 135,112,550,726 Rls. 5,400,824 $
723 1392 چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 826,307 134,909,594,444 Rls. 5,443,935 $
724 1392 ترکيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,331,750 134,905,270,374 Rls. 5,439,626 $
725 1392 اوکراين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 15,050,000 134,865,442,440 Rls. 5,442,731 $
726 1392 ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 263,666 134,832,724,469 Rls. 5,390,511 $
727 1392 امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 1,081,710 134,805,325,790 Rls. 5,398,802 $
728 1392 جمهوري کره 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,147,762 134,624,868,060 Rls. 5,432,223 $
729 1392 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 43,730 134,198,837,760 Rls. 5,412,105 $
730 1392 فرانسه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 864,598 133,799,934,354 Rls. 5,391,459 $
731 1392 چين 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,229,884 133,705,601,572 Rls. 5,387,345 $
732 1392 ايتاليا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 78,891 133,634,280,662 Rls. 5,383,228 $
733 1392 هند 29371200 انسولين و املاح آن 117 133,512,630,793 Rls. 5,389,887 $
734 1392 جمهوري کره 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 1,857,075 133,415,850,603 Rls. 5,305,437 $
735 1392 هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 397,590 133,206,669,141 Rls. 5,322,367 $
736 1392 چين 85098090 ساير 1,418,641 133,023,943,896 Rls. 5,343,124 $
737 1392 ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 535,203 133,013,870,232 Rls. 5,773,779 $
738 1392 جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,757,149 132,698,025,727 Rls. 5,327,783 $
739 1392 چين 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,060,769 132,642,010,946 Rls. 5,329,585 $
740 1392 امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,151,488 132,625,800,436 Rls. 5,370,021 $
741 1392 امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,774,111 132,566,231,498 Rls. 5,337,710 $
742 1392 امارات متحده عربي 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 150,301 132,543,773,568 Rls. 5,338,039 $
743 1392 چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 6,914,893 132,344,285,294 Rls. 5,348,619 $
744 1392 چين 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 175,600 131,885,707,076 Rls. 5,315,040 $
745 1392 سوئيس 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 14,800 131,884,362,862 Rls. 5,314,739 $
746 1392 ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,893,073 131,727,253,817 Rls. 5,324,837 $
747 1392 ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 241,877 131,692,666,554 Rls. 5,310,852 $
748 1392 آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 143,336 131,441,960,426 Rls. 5,295,707 $
749 1392 منطقه آزاد چابهار 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,534,990 131,441,177,418 Rls. 5,304,043 $
750 1392 امارات متحده عربي 15141100 روغن خام كلزاياكانولا كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد 3,965,590 131,438,894,598 Rls. 5,299,252 $
751 1392 تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,297,818 131,096,029,429 Rls. 5,264,453 $
752 1392 تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 4,217,862 131,069,515,477 Rls. 5,340,279 $
753 1392 چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 5,627,378 131,059,973,686 Rls. 5,280,099 $
754 1392 هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 5,483,667 130,962,981,703 Rls. 5,274,692 $
755 1392 چين 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 2,794,410 130,872,224,852 Rls. 5,268,509 $
756 1392 چين 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 1,146,825 130,748,592,511 Rls. 5,273,936 $
757 1392 ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 796,107 130,368,528,932 Rls. 5,252,709 $
758 1392 هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 3,998,048 130,060,234,736 Rls. 5,227,545 $
759 1392 سنگاپور 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 5,296,573 130,029,214,386 Rls. 5,250,493 $
760 1392 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 32,347 130,026,772,576 Rls. 5,218,632 $
761 1392 امارات متحده عربي 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 2,076,815 129,854,909,793 Rls. 5,224,838 $
762 1392 ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,133,697 129,796,559,169 Rls. 5,212,014 $
763 1392 امارات متحده عربي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 710,886 129,722,034,276 Rls. 5,218,735 $
764 1392 سوئيس 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,928,320 129,644,080,600 Rls. 5,224,783 $
765 1392 چين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,230,735 129,529,537,000 Rls. 5,230,535 $
766 1392 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,499,089 129,515,146,928 Rls. 5,228,465 $
767 1392 آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,000,000 129,273,594,680 Rls. 5,218,856 $
768 1392 ترکيه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 2,828,040 129,260,983,809 Rls. 5,187,168 $
769 1392 چين 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 172,350 129,168,324,403 Rls. 5,156,828 $
770 1392 اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 79,015 129,078,467,409 Rls. 5,196,378 $
771 1392 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 561,859 129,049,106,653 Rls. 5,193,684 $
772 1392 چين 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 309,556 128,419,432,982 Rls. 5,172,840 $
773 1392 چين 29419040 سفازولين سديم 33,917 128,124,720,779 Rls. 5,133,241 $
774 1392 تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,545,203 128,073,784,003 Rls. 5,143,181 $
775 1392 چين 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 311,398 127,905,698,476 Rls. 5,156,701 $
776 1392 امارات متحده عربي 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 37,274 127,720,393,281 Rls. 5,124,205 $
777 1392 استراليا 02011010 گوشت گوساله بصورت (veal) لاشه ياشقه تازه ياسردکرده گوسالهveal 723,617 127,704,800,643 Rls. 5,205,753 $
778 1392 ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 436,441 127,685,151,537 Rls. 5,129,815 $
779 1392 چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 2,812,923 127,674,063,822 Rls. 5,140,463 $
780 1392 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,054,540 127,655,860,404 Rls. 5,120,244 $
781 1392 چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 141,099 127,479,006,757 Rls. 5,138,883 $
782 1392 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 934,644 127,358,440,193 Rls. 5,111,572 $
783 1392 امارات متحده عربي 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 892,936 127,344,349,953 Rls. 5,127,878 $
784 1392 چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 62,611 127,327,460,121 Rls. 5,134,298 $
785 1392 چين 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 354,282 127,127,222,822 Rls. 5,131,840 $
786 1392 ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,712,512 127,066,665,688 Rls. 5,123,332 $
787 1392 چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 3,606,410 126,340,779,749 Rls. 5,080,453 $
788 1392 ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 286,840 126,188,473,008 Rls. 5,087,632 $
789 1392 آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 118,560 126,018,759,562 Rls. 5,082,064 $
790 1392 جمهوري کره 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 374,922 125,862,108,276 Rls. 5,078,777 $
791 1392 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 93,785 125,840,688,521 Rls. 5,014,281 $
792 1392 امارات متحده عربي 10051010 دا نه ذرت بذري . 1,325,682 125,725,981,591 Rls. 5,064,953 $
793 1392 فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 5,892 125,712,641,211 Rls. 5,018,569 $
794 1392 امارات متحده عربي 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 56,996 125,703,052,202 Rls. 5,068,092 $
795 1392 چين 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 2,419,205 125,689,152,538 Rls. 5,052,976 $
796 1392 سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 18,809 125,631,509,505 Rls. 5,059,957 $
797 1392 چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 96,315 125,627,205,200 Rls. 5,062,798 $
798 1392 هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 5,130,000 125,319,179,057 Rls. 5,018,693 $
799 1392 چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 1,625,419 125,053,415,761 Rls. 5,047,149 $
800 1392 امارات متحده عربي 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 207,120 124,962,601,416 Rls. 5,036,915 $
مجموع کل
27,707,454,313,002 ريال
مجموع کل
1,121,557,122 دلار