آمار کل " صادرات به" کشور (اوکراين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 آستارا اوکراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 969,921 39,552,319,855 Rls. 1,458,481 $
2 12 1393 آستارا اوکراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,100 13,066,167,450 Rls. 490,350 $
3 12 1393 آستارا اوکراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 213,830 9,811,761,796 Rls. 366,815 $
4 12 1393 آستارا اوکراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 232,190 8,973,357,101 Rls. 327,422 $
5 12 1393 آستارا اوکراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 358,600 8,135,814,882 Rls. 304,810 $
6 12 1393 آستارا اوکراين 08105000 کيوي, تازه 554,550 6,355,124,715 Rls. 244,005 $
7 12 1393 آستارا اوکراين 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 59,875 5,311,138,560 Rls. 197,587 $
8 12 1393 آستارا اوکراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 199,200 4,979,988,240 Rls. 185,280 $
9 12 1393 آستارا اوکراين 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 40,540 3,578,937,780 Rls. 133,782 $
10 12 1393 آستارا اوکراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 59,880 3,231,546,080 Rls. 119,760 $
11 12 1393 آستارا اوکراين 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 151,375 2,815,183,333 Rls. 105,962 $
12 12 1393 آستارا اوکراين 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 19,300 2,057,534,400 Rls. 77,200 $
13 12 1393 آستارا اوکراين 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 23,895 1,893,487,590 Rls. 71,685 $
14 12 1393 آستارا اوکراين 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,240 1,791,094,272 Rls. 66,792 $
15 12 1393 آستارا اوکراين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 21,800 1,744,479,600 Rls. 65,400 $
16 12 1393 آستارا اوکراين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,800 1,733,819,400 Rls. 65,400 $
17 12 1393 آستارا اوکراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 18,900 1,373,954,400 Rls. 49,140 $
18 12 1393 آستارا اوکراين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 19,800 1,317,630,600 Rls. 51,480 $
19 12 1393 آستارا اوکراين 07031000 پيازوموسير 120,000 1,225,066,360 Rls. 48,000 $
20 12 1393 آستارا اوکراين 07129010 سير خشك شده 38,400 1,096,747,008 Rls. 43,008 $
21 12 1393 آستارا اوکراين 08061000 ا نگور تازه 19,200 384,398,784 Rls. 14,784 $
22 12 1393 آستارا اوکراين 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 19,000 354,883,900 Rls. 13,300 $
23 12 1393 آستارا اوکراين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 19,400 244,053,552 Rls. 8,924 $
24 12 1393 آستارا اوکراين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 9,150 203,900,485 Rls. 7,993 $
25 12 1393 آستارا اوکراين 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 13,700 174,727,450 Rls. 6,850 $
26 12 1393 آستارا اوکراين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 800 172,633,600 Rls. 6,400 $
27 12 1393 آستارا اوکراين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 350 58,263,840 Rls. 2,160 $
28 12 1393 آستارا اوکراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 582 45,116,640 Rls. 1,746 $
29 12 1393 آستارا اوکراين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 200 42,721,600 Rls. 1,600 $
30 12 1393 آستارا اوکراين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,410 33,451,013 Rls. 1,253 $
مجموع کل
121,759,304,286 ريال
مجموع کل
4,537,369 دلار
[1]