آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك آذربايجان 28042100 آرگون 165,648 13,311,791,160 Rls. 496,533 $
2 12 1393 اراك آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 202,500 9,569,444,400 Rls. 372,029 $
3 12 1393 اراك آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 109,640 9,086,335,280 Rls. 327,920 $
4 12 1393 اراك آذربايجان 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 43,790 6,802,997,561 Rls. 253,409 $
5 12 1393 اراك آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 180,000 6,589,458,209 Rls. 253,438 $
6 12 1393 اراك آذربايجان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 39,328 444,230,094 Rls. 17,509 $
مجموع کل
45,804,256,704 ريال
مجموع کل
1,720,837 دلار
[1]