آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 205,568,050 4,771,044,230,106 Rls. 178,104,752 $
2 12 1393 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,999,964 100,516,758,621 Rls. 3,735,653 $
3 12 1393 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,327,710 33,886,090,546 Rls. 1,261,555 $
4 12 1393 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 814,861 30,406,592,841 Rls. 1,146,798 $
5 12 1393 اراك افغانستان 27101920 روغن صنعتي 334,980 6,241,031,838 Rls. 239,510 $
6 12 1393 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 216,500 5,718,901,991 Rls. 208,123 $
7 12 1393 اراك افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 44,900 4,387,382,626 Rls. 166,276 $
8 12 1393 اراك افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 90,000 3,253,383,345 Rls. 121,845 $
9 12 1393 اراك افغانستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 65,730 3,025,407,294 Rls. 118,314 $
10 12 1393 اراك افغانستان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 8,865 1,637,143,424 Rls. 61,376 $
11 12 1393 اراك افغانستان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 30,468 1,378,375,558 Rls. 53,234 $
12 12 1393 اراك افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 43,960 1,204,738,720 Rls. 44,970 $
13 12 1393 اراك افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 21,038 1,021,120,564 Rls. 38,079 $
14 12 1393 اراك افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 110,000 974,232,600 Rls. 35,530 $
15 12 1393 اراك افغانستان 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 5,940 859,999,500 Rls. 33,450 $
16 12 1393 اراك افغانستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 9,400 722,904,000 Rls. 26,000 $
17 12 1393 اراك افغانستان 38089322 بوتاكلر (سم رقيق نشده) 5,475 713,529,500 Rls. 26,750 $
18 12 1393 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 18,167 680,181,462 Rls. 25,434 $
19 12 1393 اراك افغانستان 29022000 بنزن 20,376 665,676,028 Rls. 24,716 $
20 12 1393 اراك افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 44,000 639,998,156 Rls. 23,164 $
21 12 1393 اراك افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,300 503,918,349 Rls. 18,843 $
22 12 1393 اراك افغانستان 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 4,500 396,207,000 Rls. 14,250 $
23 12 1393 اراك افغانستان 38089222 مانب (سم رقيق نشده ) 2,090 361,459,374 Rls. 13,551 $
مجموع کل
4,970,239,263,443 ريال
مجموع کل
185,542,174 دلار
[1]