آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك امارات متحده عربي 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 773,300 20,745,021,530 Rls. 811,970 $
2 12 1393 اراك امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 272,000 16,434,323,400 Rls. 598,400 $
3 12 1393 اراك امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 69,209 2,684,364,144 Rls. 98,087 $
4 12 1393 اراك امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 40,238 1,022,770,322 Rls. 37,018 $
مجموع کل
40,886,479,396 ريال
مجموع کل
1,545,475 دلار
[1]