آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك تاجيکستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 930,000 44,337,487,200 Rls. 1,695,400 $
2 12 1393 اراك تاجيکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 98,492 7,593,741,660 Rls. 287,610 $
3 12 1393 اراك تاجيکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 132,500 6,086,638,250 Rls. 229,417 $
4 12 1393 اراك تاجيکستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 40,572 2,083,463,147 Rls. 75,087 $
5 12 1393 اراك تاجيکستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 15,480 1,915,344,000 Rls. 72,000 $
6 12 1393 اراك تاجيکستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 7,150 1,250,045,184 Rls. 46,848 $
7 12 1393 اراك تاجيکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,842 1,069,483,980 Rls. 40,020 $
8 12 1393 اراك تاجيکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 40,480 962,645,866 Rls. 37,646 $
9 12 1393 اراك تاجيکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,471 644,428,635 Rls. 24,135 $
10 12 1393 اراك تاجيکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 4,550 606,531,240 Rls. 22,680 $
11 12 1393 اراك تاجيکستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,588 528,548,652 Rls. 19,764 $
12 12 1393 اراك تاجيکستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 6,429 514,959,741 Rls. 19,287 $
13 12 1393 اراك تاجيکستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,745 219,926,805 Rls. 8,235 $
14 12 1393 اراك تاجيکستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 1,540 164,465,840 Rls. 6,160 $
15 12 1393 اراك تاجيکستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 300 120,154,500 Rls. 4,500 $
16 12 1393 اراك تاجيکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 2,180 116,416,360 Rls. 4,360 $
17 12 1393 اراك تاجيکستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 1,336 114,146,775 Rls. 4,275 $
18 12 1393 اراك تاجيکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 448 95,696,384 Rls. 3,584 $
19 12 1393 اراك تاجيکستان 70193910 پشم شيشه 2,557 82,074,267 Rls. 3,069 $
20 12 1393 اراك تاجيکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 500 66,747,500 Rls. 2,500 $
21 12 1393 اراك تاجيکستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 537 41,573,457 Rls. 1,557 $
22 12 1393 اراك تاجيکستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 360 28,834,920 Rls. 1,080 $
23 12 1393 اراك تاجيکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 459 20,856,085 Rls. 781 $
24 12 1393 اراك تاجيکستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 396 13,772,645 Rls. 515 $
25 12 1393 اراك تاجيکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 140 9,719,164 Rls. 364 $
26 12 1393 اراك تاجيکستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 50 5,340,200 Rls. 200 $
27 12 1393 اراك تاجيکستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 486 2,536,405 Rls. 95 $
28 12 1393 اراك تاجيکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 198 320,664 Rls. 12 $
مجموع کل
68,695,899,526 ريال
مجموع کل
2,611,181 دلار
[1]