آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك ترکمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 398,162 146,228,600,080 Rls. 5,542,720 $
2 12 1393 اراك ترکمنستان 28042100 آرگون 336,613 28,256,791,647 Rls. 1,060,871 $
3 12 1393 اراك ترکمنستان 29221110 منواتانول آمين 825,000 16,465,240,770 Rls. 618,750 $
4 12 1393 اراك ترکمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 292,500 13,981,483,800 Rls. 538,200 $
5 12 1393 اراك ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 166,890 13,909,910,280 Rls. 500,670 $
6 12 1393 اراك ترکمنستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 364,330 12,299,580,489 Rls. 465,033 $
7 12 1393 اراك ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 188,540 8,087,832,140 Rls. 294,124 $
8 12 1393 اراك ترکمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 278,644 7,073,085,081 Rls. 261,924 $
9 12 1393 اراك ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 60,826 4,106,773,428 Rls. 157,798 $
10 12 1393 اراك ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 600,736 3,856,642,000 Rls. 144,823 $
11 12 1393 اراك ترکمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 88,320 2,506,051,296 Rls. 92,736 $
12 12 1393 اراك ترکمنستان 28043000 ازت 83,590 1,286,795,893 Rls. 48,117 $
13 12 1393 اراك ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,870 1,024,007,762 Rls. 37,238 $
14 12 1393 اراك ترکمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 18,615 854,462,007 Rls. 33,507 $
15 12 1393 اراك ترکمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,000 676,533,660 Rls. 24,673 $
16 12 1393 اراك ترکمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 14,260 628,995,458 Rls. 24,598 $
17 12 1393 اراك ترکمنستان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 9,520 442,124,868 Rls. 17,326 $
18 12 1393 اراك ترکمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 8,400 322,218,120 Rls. 12,600 $
19 12 1393 اراك ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 62,000 49,660,140 Rls. 1,860 $
20 12 1393 اراك ترکمنستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 1,000 38,407,500 Rls. 1,500 $
مجموع کل
262,095,196,419 ريال
مجموع کل
9,879,067 دلار
[1]