آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك جمهوري عربي سوريه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,346,413 282,844,180,893 Rls. 10,363,261 $
2 12 1393 اراك جمهوري عربي سوريه 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 6,900 1,793,852,412 Rls. 67,188 $
مجموع کل
284,638,033,305 ريال
مجموع کل
10,430,449 دلار
[1]