آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 13,657,962 330,424,820,074 Rls. 12,598,389 $
2 12 1393 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,506,330 187,851,424,148 Rls. 7,094,912 $
3 12 1393 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 3,319,830 176,421,816,282 Rls. 6,644,061 $
4 12 1393 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 606,803 103,779,832,680 Rls. 3,876,438 $
5 12 1393 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 916,420 73,479,579,990 Rls. 2,749,037 $
6 12 1393 اراك عراق 27101210 بنزين 2,753,447 67,779,256,162 Rls. 2,523,694 $
7 12 1393 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 974,245 35,883,470,427 Rls. 1,359,695 $
8 12 1393 اراك عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 463,050 19,074,259,219 Rls. 722,298 $
9 12 1393 اراك عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 562,500 18,842,467,936 Rls. 734,822 $
10 12 1393 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 6,787 15,450,969,485 Rls. 579,719 $
11 12 1393 اراك عراق 27101920 روغن صنعتي 717,488 13,074,312,411 Rls. 493,716 $
12 12 1393 اراك عراق 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 63,295 10,792,761,242 Rls. 423,042 $
13 12 1393 اراك عراق 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 80,895 9,877,943,963 Rls. 387,212 $
14 12 1393 اراك عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 180,000 7,487,088,478 Rls. 276,506 $
15 12 1393 اراك عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 134,427 6,924,871,271 Rls. 263,761 $
16 12 1393 اراك عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 112,202 5,856,209,994 Rls. 214,199 $
17 12 1393 اراك عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 107,440 5,678,374,208 Rls. 222,606 $
18 12 1393 اراك عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 41,850 4,863,944,493 Rls. 190,273 $
19 12 1393 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 622,700 4,725,953,855 Rls. 181,066 $
20 12 1393 اراك عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 19,300 4,239,087,027 Rls. 158,489 $
21 12 1393 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 290,165 4,144,242,370 Rls. 154,202 $
22 12 1393 اراك عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 49,810 4,092,366,480 Rls. 149,430 $
23 12 1393 اراك عراق 29125000 پليمرهاي حلقوي آلدئيد ها 81,880 3,364,423,183 Rls. 128,550 $
24 12 1393 اراك عراق 84294011 غلتک را ه سازي نو,باقدرت 150اسب بخاروكمتر 19,600 3,112,910,000 Rls. 113,000 $
25 12 1393 اراك عراق 38089321 آلاكلرکنيکال (سم رقيق نشده) 9,207 2,648,071,764 Rls. 97,578 $
26 12 1393 اراك عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 30,660 2,479,608,000 Rls. 90,000 $
27 12 1393 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 45,894 2,145,636,600 Rls. 83,802 $
28 12 1393 اراك عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 47,250 2,026,951,290 Rls. 73,710 $
29 12 1393 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 117,290 1,870,047,252 Rls. 72,137 $
30 12 1393 اراك عراق 70049010 سايرشيشه هاي اپيتكي کشيده وبادشده غير مذکور در جاي ديگر 113,680 1,737,194,268 Rls. 68,169 $
31 12 1393 اراك عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 15,189 1,494,314,840 Rls. 55,275 $
32 12 1393 اراك عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,256 1,352,765,871 Rls. 50,120 $
33 12 1393 اراك عراق 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 8,988 1,189,774,656 Rls. 46,656 $
34 12 1393 اراك عراق 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 16,220 1,183,338,240 Rls. 44,023 $
35 12 1393 اراك عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 36,345 1,140,478,331 Rls. 41,675 $
36 12 1393 اراك عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 38,720 1,086,836,520 Rls. 40,656 $
37 12 1393 اراك عراق 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 22,220 1,043,131,830 Rls. 40,573 $
38 12 1393 اراك عراق 04031090 ک ک ک ماست 25,696 945,497,673 Rls. 34,922 $
39 12 1393 اراك عراق 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 21,397 763,907,956 Rls. 29,956 $
40 12 1393 اراك عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 21,294 760,717,098 Rls. 29,811 $
41 12 1393 اراك عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 9,170 697,812,794 Rls. 25,778 $
42 12 1393 اراك عراق 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 2,883 602,001,233 Rls. 22,449 $
43 12 1393 اراك عراق 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 13,340 538,444,530 Rls. 20,943 $
44 12 1393 اراك عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,012 485,520,000 Rls. 19,040 $
45 12 1393 اراك عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 15,430 434,423,935 Rls. 16,973 $
46 12 1393 اراك عراق 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,175 416,674,128 Rls. 15,236 $
47 12 1393 اراك عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 299,994,912 Rls. 11,256 $
48 12 1393 اراك عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 25,000 268,076,250 Rls. 9,750 $
49 12 1393 اراك عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 8,100 261,516,276 Rls. 9,531 $
50 12 1393 اراك عراق 28041000 هيدروژن 43,248 200,242,500 Rls. 7,500 $
51 12 1393 اراك عراق 29121100 متانال (فرمالدئيد) 20,000 174,972,600 Rls. 6,600 $
52 12 1393 اراك عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 275 159,985,800 Rls. 5,850 $
53 12 1393 اراك عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 28,610 156,323,953 Rls. 5,626 $
54 12 1393 اراك عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 3,227 141,477,856 Rls. 5,252 $
55 12 1393 اراك عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,800 84,980,931 Rls. 3,057 $
56 12 1393 اراك عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 670 77,231,275 Rls. 2,894 $
57 12 1393 اراك عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 860 71,400,000 Rls. 2,800 $
58 12 1393 اراك عراق 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 700 44,625,000 Rls. 1,750 $
59 12 1393 اراك عراق 28112100 دي ا کسيدکربن 3,240 13,189,068 Rls. 486 $
مجموع کل
1,146,219,550,609 ريال
مجموع کل
43,330,952 دلار
[1]