آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك هند 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 511,740 13,855,780,199 Rls. 537,345 $
2 12 1393 اراك هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 455,880 12,451,560,147 Rls. 485,628 $
3 12 1393 اراك هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 151,200 10,651,344,480 Rls. 414,288 $
4 12 1393 اراك هند 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 6,960 425,016,576 Rls. 16,704 $
مجموع کل
37,383,701,402 ريال
مجموع کل
1,453,965 دلار
[1]