آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 11,365,412 284,697,123,447 Rls. 10,604,781 $
2 12 1393 اراك پاکستان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 3,999,540 15,179,340,713 Rls. 563,926 $
3 12 1393 اراك پاکستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 186,775 5,023,067,882 Rls. 196,114 $
4 12 1393 اراك پاکستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 92,000 3,062,215,548 Rls. 117,432 $
5 12 1393 اراك پاکستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 105,894 2,522,824,578 Rls. 93,186 $
6 12 1393 اراك پاکستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 73,080 1,867,864,510 Rls. 69,480 $
7 12 1393 اراك پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 49,550 886,167,065 Rls. 34,685 $
مجموع کل
313,238,603,743 ريال
مجموع کل
11,679,604 دلار
[1]