آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,002,500 79,457,823,611 Rls. 2,861,629 $
2 12 1393 اراك چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 645,430 17,407,813,654 Rls. 639,247 $
3 12 1393 اراك چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,054 328,173,080 Rls. 12,834 $
مجموع کل
97,193,810,345 ريال
مجموع کل
3,513,710 دلار
[1]