آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اردبيل آذربايجان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 2,196,000 173,034,904,500 Rls. 6,587,029 $
2 12 1393 اردبيل آذربايجان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,900 104,248,604,446 Rls. 3,902,542 $
3 12 1393 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 567,037 52,613,071,826 Rls. 1,984,135 $
4 12 1393 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,795,443 30,047,307,830 Rls. 1,118,176 $
5 12 1393 اردبيل آذربايجان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 143,770 25,241,302,200 Rls. 965,459 $
6 12 1393 اردبيل آذربايجان 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 144,378 19,202,701,500 Rls. 718,200 $
7 12 1393 اردبيل آذربايجان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 35,000 11,051,600,000 Rls. 400,000 $
8 12 1393 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 569,800 9,729,854,320 Rls. 371,205 $
9 12 1393 اردبيل آذربايجان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 49,345 5,139,046,940 Rls. 192,380 $
10 12 1393 اردبيل آذربايجان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 31,000 4,793,855,000 Rls. 175,000 $
11 12 1393 اردبيل آذربايجان 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 43,650 3,344,515,982 Rls. 130,072 $
12 12 1393 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 110,000 2,333,782,400 Rls. 88,000 $
13 12 1393 اردبيل آذربايجان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 21,966 1,960,542,381 Rls. 76,881 $
14 12 1393 اردبيل آذربايجان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 208,500 1,735,530,600 Rls. 65,700 $
15 12 1393 اردبيل آذربايجان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 6,910 1,663,556,070 Rls. 62,535 $
16 12 1393 اردبيل آذربايجان 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 16,750 1,601,191,620 Rls. 59,045 $
17 12 1393 اردبيل آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 37,200 1,027,798,800 Rls. 37,200 $
18 12 1393 اردبيل آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 10,500 863,443,500 Rls. 31,500 $
19 12 1393 اردبيل آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 7,500 862,228,800 Rls. 32,400 $
20 12 1393 اردبيل آذربايجان 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 20,340 654,468,500 Rls. 24,500 $
21 12 1393 اردبيل آذربايجان 51051000 پشم حلاجي شده. 8,730 579,593,430 Rls. 22,698 $
22 12 1393 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 117,000 440,793,040 Rls. 16,965 $
23 12 1393 اردبيل آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,000 428,324,000 Rls. 16,000 $
24 12 1393 اردبيل آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,547 402,382,125 Rls. 15,005 $
25 12 1393 اردبيل آذربايجان 84302000 برف روب ها 3,000 400,695,000 Rls. 15,000 $
26 12 1393 اردبيل آذربايجان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 6,500 397,355,000 Rls. 15,000 $
27 12 1393 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 36,000 295,022,700 Rls. 10,800 $
28 12 1393 اردبيل آذربايجان 03019310 ماهي کپوربرا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش (Carp) 2,250 290,801,925 Rls. 10,575 $
29 12 1393 اردبيل آذربايجان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 12,000 244,800,000 Rls. 9,600 $
30 12 1393 اردبيل آذربايجان 01063390 ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استراليايي 900 216,350,875 Rls. 8,125 $
31 12 1393 اردبيل آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,000 193,403,000 Rls. 7,000 $
32 12 1393 اردبيل آذربايجان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,400 178,214,500 Rls. 6,500 $
33 12 1393 اردبيل آذربايجان 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 11,500 176,039,700 Rls. 6,900 $
34 12 1393 اردبيل آذربايجان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 22,000 157,712,940 Rls. 5,940 $
35 12 1393 اردبيل آذربايجان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,140 143,650,800 Rls. 5,400 $
36 12 1393 اردبيل آذربايجان 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 200 106,852,000 Rls. 4,000 $
37 12 1393 اردبيل آذربايجان 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 400 106,852,000 Rls. 4,000 $
38 12 1393 اردبيل آذربايجان 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 23,000 105,644,520 Rls. 4,140 $
39 12 1393 اردبيل آذربايجان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 920 93,107,000 Rls. 3,500 $
40 12 1393 اردبيل آذربايجان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 750 82,887,000 Rls. 3,000 $
41 12 1393 اردبيل آذربايجان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 820 82,466,200 Rls. 3,100 $
42 12 1393 اردبيل آذربايجان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 200 53,426,000 Rls. 2,000 $
43 12 1393 اردبيل آذربايجان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 2,000 53,426,000 Rls. 2,000 $
44 12 1393 اردبيل آذربايجان 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 280 52,724,840 Rls. 1,960 $
45 12 1393 اردبيل آذربايجان 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 250 40,069,500 Rls. 1,500 $
46 12 1393 اردبيل آذربايجان 34012090 ساير صابونهابه ا شکال غير مذكور درجاي ديگر 400 40,069,500 Rls. 1,500 $
47 12 1393 اردبيل آذربايجان 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 250 33,391,250 Rls. 1,250 $
48 12 1393 اردبيل آذربايجان 01051290 ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . 650 27,899,508 Rls. 1,092 $
49 12 1393 اردبيل آذربايجان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 940 15,961,200 Rls. 600 $
50 12 1393 اردبيل آذربايجان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 200 13,356,500 Rls. 500 $
51 12 1393 اردبيل آذربايجان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 100 8,013,900 Rls. 300 $
52 12 1393 اردبيل آذربايجان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 150 5,525,800 Rls. 200 $
مجموع کل
456,616,118,968 ريال
مجموع کل
17,228,109 دلار
[1]