آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 5,688,180 74,748,216,144 Rls. 2,851,968 $
2 12 1393 اردبيل عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 658,800 8,558,089,020 Rls. 329,940 $
3 12 1393 اردبيل عراق 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 51,300 5,871,319,344 Rls. 213,408 $
4 12 1393 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 44,189 4,665,488,426 Rls. 176,749 $
5 12 1393 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 37,960 3,511,545,024 Rls. 129,064 $
6 12 1393 اردبيل عراق 04090000 عسل طبيعي 50,732 3,426,067,419 Rls. 128,466 $
7 12 1393 اردبيل عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 44,693 2,525,499,502 Rls. 98,323 $
8 12 1393 اردبيل عراق 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 49,470 2,459,883,000 Rls. 96,466 $
9 12 1393 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 19,733 2,109,903,400 Rls. 78,932 $
10 12 1393 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 34,908 1,781,086,207 Rls. 68,071 $
11 12 1393 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 5,145 824,096,586 Rls. 30,870 $
12 12 1393 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,740 392,400,198 Rls. 14,706 $
13 12 1393 اردبيل عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 8,500 391,118,400 Rls. 15,300 $
14 12 1393 اردبيل عراق 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 2,600 200,095,800 Rls. 7,800 $
15 12 1393 اردبيل عراق 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,033 158,860,938 Rls. 6,198 $
مجموع کل
111,623,669,408 ريال
مجموع کل
4,246,261 دلار
[1]