آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 123,385 29,462,465,689 Rls. 1,119,229 $
2 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 96,000 4,180,454,400 Rls. 153,600 $
3 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبکستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 72,000 3,119,232,000 Rls. 115,200 $
4 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبکستان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 33,414 3,069,717,648 Rls. 113,656 $
5 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبکستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 40,796 765,030,000 Rls. 30,000 $
6 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 16,243 544,038,334 Rls. 21,334 $
7 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبکستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 10,320 481,335,120 Rls. 18,060 $
8 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبکستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,421 153,006,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
41,775,279,191 ريال
مجموع کل
1,577,079 دلار
[1]