آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,830,968 1,557,720,616,000 Rls. 59,123,170 $
2 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,346,106 322,620,776,150 Rls. 11,867,916 $
3 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 4,347,860 82,184,357,026 Rls. 3,117,197 $
4 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 121,163 24,320,749,260 Rls. 907,124 $
5 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 285,910 23,100,252,270 Rls. 857,730 $
6 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 482,520 20,672,517,776 Rls. 772,032 $
7 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 241,246 19,515,228,898 Rls. 742,300 $
8 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 329,300 11,442,255,110 Rls. 428,090 $
9 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 48,468 10,241,191,320 Rls. 387,212 $
10 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 47,120 10,076,193,231 Rls. 390,057 $
11 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 108,120 8,644,014,660 Rls. 324,360 $
12 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 116,538 7,418,895,387 Rls. 276,002 $
13 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 235,160 4,619,664,423 Rls. 181,071 $
14 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 782,800 3,134,786,003 Rls. 117,421 $
15 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 73,300 3,091,040,000 Rls. 117,280 $
16 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 17,450 2,892,756,300 Rls. 104,700 $
17 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 37,369 2,474,862,855 Rls. 97,158 $
18 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,314 2,185,252,384 Rls. 81,599 $
19 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 190,600 1,802,191,523 Rls. 68,291 $
20 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 8,000 1,065,698,000 Rls. 40,000 $
21 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 13,125 1,051,273,125 Rls. 39,375 $
22 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,500 782,232,750 Rls. 29,250 $
23 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,800 637,713,360 Rls. 23,784 $
24 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 71,480 478,267,500 Rls. 18,500 $
25 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,690 381,252,009 Rls. 14,339 $
26 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 7,800 338,276,204 Rls. 12,558 $
27 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,557 311,033,696 Rls. 11,848 $
28 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84238210 باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 4,770 243,279,540 Rls. 9,527 $
29 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 3,354 141,122,534 Rls. 5,534 $
30 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 500 33,373,750 Rls. 1,250 $
31 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,600 22,778,764 Rls. 848 $
مجموع کل
2,123,643,901,808 ريال
مجموع کل
80,167,524 دلار
[1]