آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 404,200 86,089,774,243 Rls. 3,249,542 $
2 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,422,139 65,995,538,967 Rls. 2,492,915 $
3 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 275,884 21,931,859,553 Rls. 827,682 $
4 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 391,385 20,682,285,820 Rls. 768,688 $
5 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 80,533 17,014,200,990 Rls. 663,506 $
6 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 60,700 15,768,548,812 Rls. 574,697 $
7 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 111,440 5,433,042,762 Rls. 200,592 $
8 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241010 ظروف ملامين 16,590 2,206,854,250 Rls. 83,875 $
9 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 27,254 1,937,760,962 Rls. 71,836 $
10 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 184,600 1,869,611,618 Rls. 70,531 $
11 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,289 1,396,035,948 Rls. 54,867 $
12 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 43,000 507,217,147 Rls. 19,009 $
13 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 177,600 503,924,860 Rls. 19,547 $
14 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,112 453,554,822 Rls. 16,447 $
15 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 8,400 393,135,120 Rls. 15,120 $
16 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 7,510 333,138,087 Rls. 12,391 $
17 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 4,128 194,747,085 Rls. 7,083 $
18 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,361 181,366,860 Rls. 6,805 $
19 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,450 159,328,050 Rls. 6,006 $
20 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 12,247 101,170,992 Rls. 3,796 $
21 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 3,000 97,106,400 Rls. 3,600 $
22 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 600 36,470,280 Rls. 1,320 $
23 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 675 34,784,982 Rls. 1,269 $
24 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20079100 مركبات 300 17,160,660 Rls. 660 $
25 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,037 12,755,274 Rls. 498 $
26 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 38 5,386,600 Rls. 200 $
27 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 10 426,432 Rls. 16 $
مجموع کل
243,357,187,576 ريال
مجموع کل
9,172,499 دلار
[1]