آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکمنستان 84238210 باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 485,295 24,795,703,170 Rls. 970,348 $
2 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 390,950 18,084,740,814 Rls. 703,710 $
3 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 288,920 14,030,354,916 Rls. 520,056 $
4 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 219,528 9,792,963,482 Rls. 373,247 $
5 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکمنستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 483,730 8,842,772,942 Rls. 329,788 $
6 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکمنستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 91,720 1,892,936,463 Rls. 71,774 $
7 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکمنستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 15,245 778,043,820 Rls. 30,490 $
8 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکمنستان 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,030 572,844,480 Rls. 20,488 $
مجموع کل
78,790,360,087 ريال
مجموع کل
3,019,901 دلار
[1]