آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,673,607 1,182,118,627,259 Rls. 44,473,156 $
2 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 13,157,480 448,741,882,562 Rls. 17,108,960 $
3 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 43,740 226,476,000,000 Rls. 8,100,000 $
4 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 8,889,490 168,562,587,751 Rls. 6,401,334 $
5 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,536,950 121,870,569,580 Rls. 4,600,073 $
6 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 512,579 107,703,425,608 Rls. 4,166,561 $
7 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,044,740 50,987,830,460 Rls. 1,876,408 $
8 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 172,752 43,839,910,966 Rls. 1,605,246 $
9 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 5,398,650 41,919,387,247 Rls. 1,595,860 $
10 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 851,883 40,140,003,939 Rls. 1,566,207 $
11 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,890,300 39,000,112,673 Rls. 1,467,384 $
12 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 131,926 27,486,188,326 Rls. 1,049,360 $
13 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 249,970 19,878,542,100 Rls. 749,945 $
14 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 90,026 19,168,783,500 Rls. 751,717 $
15 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 410,691 18,136,397,390 Rls. 691,304 $
16 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 177,590 14,837,934,840 Rls. 544,710 $
17 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84238210 باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 271,445 13,158,951,263 Rls. 499,474 $
18 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 385,023 12,246,654,064 Rls. 481,278 $
19 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 255,490 8,469,825,637 Rls. 332,137 $
20 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 281,370 6,210,837,252 Rls. 244,791 $
21 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 42,090 4,107,110,868 Rls. 147,315 $
22 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 40,642 3,248,337,690 Rls. 121,926 $
23 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 29,383 2,999,383,078 Rls. 116,023 $
24 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 189,150 2,042,945,060 Rls. 75,660 $
25 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 429,428 1,190,287,418 Rls. 42,942 $
26 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 15,945 738,542,997 Rls. 27,882 $
27 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 14,400 734,774,400 Rls. 28,800 $
28 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 64,350 657,202,260 Rls. 25,708 $
29 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 6,580 574,327,070 Rls. 21,265 $
30 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 7,400 493,062,000 Rls. 18,500 $
31 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 44,680 488,744,000 Rls. 17,872 $
32 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 58,800 466,338,096 Rls. 17,052 $
33 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 48030010 کاغذبه شکل ورق برا ي تهيه دستمال کاغذي. کاغذ توا لت وسايرمصارف خانگي 9,250 443,121,747 Rls. 16,269 $
34 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 82,435 301,942,712 Rls. 11,802 $
35 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,500 251,020,000 Rls. 10,000 $
36 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 1,856 166,330,080 Rls. 6,496 $
37 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 3,500 161,475,300 Rls. 6,300 $
38 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,050 154,267,575 Rls. 5,775 $
39 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 52,000 67,351,752 Rls. 2,444 $
40 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 780 62,508,420 Rls. 2,340 $
41 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 816 53,884,560 Rls. 2,040 $
مجموع کل
2,630,357,409,500 ريال
مجموع کل
99,030,316 دلار
[1]