آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 223,564 50,091,581,727 Rls. 1,894,426 $
2 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 58,017 13,350,760,683 Rls. 481,327 $
3 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 234,030 10,691,362,107 Rls. 409,554 $
4 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 55,350 2,652,163,830 Rls. 99,630 $
5 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 9,922 642,361,166 Rls. 24,806 $
6 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,032 13,117,712 Rls. 496 $
مجموع کل
77,441,347,225 ريال
مجموع کل
2,910,239 دلار
[1]