آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,948,042 550,348,243,200 Rls. 20,662,662 $
2 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 8,247,400 150,494,009,721 Rls. 5,471,773 $
3 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 80,600 22,796,178,213 Rls. 826,675 $
4 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,610 1,889,390,250 Rls. 70,830 $
5 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 12,800 491,616,000 Rls. 19,200 $
6 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 12,890 53,155,567 Rls. 1,933 $
مجموع کل
726,072,592,951 ريال
مجموع کل
27,053,074 دلار
[1]