آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 645,424 30,014,765,686 Rls. 1,132,937 $
2 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 131,346 8,672,711,275 Rls. 328,063 $
3 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 32,672 6,903,644,083 Rls. 266,494 $
4 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 9,450 2,438,498,088 Rls. 91,494 $
5 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,800 1,060,953,600 Rls. 38,400 $
6 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,500 218,606,400 Rls. 8,460 $
7 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 2,064 25,607,440 Rls. 991 $
مجموع کل
49,334,786,572 ريال
مجموع کل
1,866,840 دلار
[1]