آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 867,563 34,828,463,637 Rls. 1,301,343 $
2 12 1393 اروميه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 82,024 11,424,765,480 Rls. 412,680 $
3 12 1393 اروميه آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,625,100,000 Rls. 60,000 $
4 12 1393 اروميه آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 266,017 1,491,731,134 Rls. 58,528 $
5 12 1393 اروميه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 10,642 509,587,912 Rls. 19,156 $
6 12 1393 اروميه آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,120 293,047,632 Rls. 11,016 $
مجموع کل
50,172,695,795 ريال
مجموع کل
1,862,723 دلار
[1]