آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,048,910 38,286,016,573 Rls. 1,434,237 $
2 12 1393 اروميه افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 464,525 37,522,362,360 Rls. 1,393,575 $
3 12 1393 اروميه افغانستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 104,114 13,578,411,908 Rls. 529,859 $
4 12 1393 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 448,447 13,391,406,628 Rls. 512,001 $
5 12 1393 اروميه افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 515,785 11,122,398,291 Rls. 418,683 $
6 12 1393 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 165,927 7,054,311,956 Rls. 273,595 $
7 12 1393 اروميه افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 133,966 3,083,060,855 Rls. 113,871 $
8 12 1393 اروميه افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 145,014 3,061,881,055 Rls. 119,195 $
9 12 1393 اروميه افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 82,259 2,582,065,271 Rls. 98,710 $
10 12 1393 اروميه افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 27,635 1,325,587,860 Rls. 51,341 $
11 12 1393 اروميه افغانستان 22060000 ساير نوشابهکهايکتخميرشده (مثلاً،شرابکسيب (Cidre)، شراب گلابي (Perry). هيدرومل (Hydromel)؛ مخلوط نوشابهکهايک تخميرشده و مخلوط نوشابهکهاي تخمير شده و نوشابهکهاي غيرالكلي،كه درجاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 19,200 420,065,280 Rls. 15,360 $
12 12 1393 اروميه افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,423 409,250,388 Rls. 16,003 $
13 12 1393 اروميه افغانستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 19,200 394,905,600 Rls. 15,360 $
14 12 1393 اروميه افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,588 328,660,148 Rls. 12,917 $
15 12 1393 اروميه افغانستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 47,939 153,653,176 Rls. 5,752 $
مجموع کل
132,714,037,349 ريال
مجموع کل
5,010,459 دلار
[1]