آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 274,099 14,505,126,778 Rls. 548,195 $
2 12 1393 اروميه بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 152,370 14,346,971,186 Rls. 533,294 $
3 12 1393 اروميه بلغارستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 78,600 3,206,607,225 Rls. 117,900 $
4 12 1393 اروميه بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 194,276 2,576,726,273 Rls. 97,137 $
5 12 1393 اروميه بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 72,705 2,116,729,656 Rls. 78,075 $
6 12 1393 اروميه بلغارستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 52,135 2,088,488,033 Rls. 78,202 $
7 12 1393 اروميه بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,150 1,529,346,300 Rls. 58,725 $
8 12 1393 اروميه بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 29,082 686,409,591 Rls. 25,284 $
9 12 1393 اروميه بلغارستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,800 445,483,800 Rls. 16,200 $
10 12 1393 اروميه بلغارستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 20,000 426,800,000 Rls. 16,000 $
11 12 1393 اروميه بلغارستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 9,880 407,535,180 Rls. 14,820 $
12 12 1393 اروميه بلغارستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 88,000 216,370,110 Rls. 8,140 $
13 12 1393 اروميه بلغارستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,100 165,045,180 Rls. 6,035 $
مجموع کل
42,717,639,312 ريال
مجموع کل
1,598,007 دلار
[1]