آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه ترکمنستان 08081000 سيب , تازه 28,379,451 318,183,953,051 Rls. 11,923,623 $
2 12 1393 اروميه ترکمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 652,680 26,136,002,775 Rls. 979,020 $
3 12 1393 اروميه ترکمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 61,270 5,906,443,200 Rls. 228,100 $
4 12 1393 اروميه ترکمنستان 08109010 انار تازه 225,297 4,944,626,755 Rls. 184,740 $
5 12 1393 اروميه ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 263,419 4,874,851,225 Rls. 184,392 $
6 12 1393 اروميه ترکمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 557,675 3,636,981,144 Rls. 139,412 $
7 12 1393 اروميه ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 60,086 3,098,909,895 Rls. 120,170 $
8 12 1393 اروميه ترکمنستان 08105000 کيوي, تازه 177,376 2,257,085,508 Rls. 84,233 $
9 12 1393 اروميه ترکمنستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,960 2,199,268,400 Rls. 79,600 $
10 12 1393 اروميه ترکمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 12,359 1,322,884,614 Rls. 49,438 $
11 12 1393 اروميه ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 17,590 1,014,851,147 Rls. 38,837 $
12 12 1393 اروميه ترکمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 3,020 1,012,126,960 Rls. 39,169 $
13 12 1393 اروميه ترکمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 156,636 1,005,121,834 Rls. 39,157 $
14 12 1393 اروميه ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 41,770 781,027,950 Rls. 30,520 $
15 12 1393 اروميه ترکمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 9,690 774,773,640 Rls. 29,070 $
16 12 1393 اروميه ترکمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 38,220 684,768,630 Rls. 26,754 $
17 12 1393 اروميه ترکمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 35,948 676,967,362 Rls. 25,458 $
18 12 1393 اروميه ترکمنستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 8,455 649,217,175 Rls. 25,365 $
19 12 1393 اروميه ترکمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 3,523 282,202,869 Rls. 10,569 $
20 12 1393 اروميه ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 23,395 256,352,136 Rls. 9,358 $
21 12 1393 اروميه ترکمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,900 222,276,300 Rls. 8,700 $
22 12 1393 اروميه ترکمنستان 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 9,670 177,621,506 Rls. 6,962 $
23 12 1393 اروميه ترکمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 13,866 155,635,291 Rls. 5,823 $
24 12 1393 اروميه ترکمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 4,541 151,150,528 Rls. 5,688 $
25 12 1393 اروميه ترکمنستان 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 16,400 148,427,388 Rls. 5,386 $
26 12 1393 اروميه ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,843 117,594,741 Rls. 4,607 $
27 12 1393 اروميه ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,970 78,656,396 Rls. 3,076 $
28 12 1393 اروميه ترکمنستان 08083000 گلابيکها تازه 3,800 76,466,880 Rls. 2,880 $
29 12 1393 اروميه ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 2,825 55,974,919 Rls. 2,189 $
30 12 1393 اروميه ترکمنستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,750 54,978,210 Rls. 1,995 $
31 12 1393 اروميه ترکمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 340 22,534,350 Rls. 850 $
32 12 1393 اروميه ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,567 21,734,614 Rls. 814 $
مجموع کل
380,981,467,393 ريال
مجموع کل
14,295,955 دلار
[1]