آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 719,553,845 896,361,731,901 Rls. 33,977,693 $
2 12 1393 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,633,154 77,254,198,188 Rls. 2,903,291 $
3 12 1393 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,190,651 71,579,876,948 Rls. 2,695,051 $
4 12 1393 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,094,819 69,832,775,638 Rls. 2,657,419 $
5 12 1393 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 406,848 64,981,529,710 Rls. 2,431,895 $
6 12 1393 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 3,461,801 64,690,318,675 Rls. 2,433,339 $
7 12 1393 اروميه عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,235,973 63,477,469,721 Rls. 2,472,024 $
8 12 1393 اروميه عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 4,567,470 60,587,915,271 Rls. 2,283,812 $
9 12 1393 اروميه عراق 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بيل دار با بارگيري از جلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 35,537 52,157,385,000 Rls. 2,037,000 $
10 12 1393 اروميه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 2,794,603 36,963,699,046 Rls. 1,417,715 $
11 12 1393 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 357,688 30,143,414,139 Rls. 1,101,482 $
12 12 1393 اروميه عراق 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 233,381 30,027,449,622 Rls. 1,116,843 $
13 12 1393 اروميه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 513,006 27,427,380,622 Rls. 1,026,013 $
14 12 1393 اروميه عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,132,322 26,833,358,831 Rls. 1,026,206 $
15 12 1393 اروميه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 919,922 25,635,996,896 Rls. 980,960 $
16 12 1393 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 450,280 21,928,385,915 Rls. 830,774 $
17 12 1393 اروميه عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 274,294 21,777,763,588 Rls. 823,346 $
18 12 1393 اروميه عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,076,840 20,628,891,633 Rls. 770,188 $
19 12 1393 اروميه عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 155,530 19,001,798,262 Rls. 744,606 $
20 12 1393 اروميه عراق 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 585,612 14,587,913,304 Rls. 539,304 $
21 12 1393 اروميه عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 458,877 14,327,951,467 Rls. 528,334 $
22 12 1393 اروميه عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 442,722 14,123,633,972 Rls. 531,584 $
23 12 1393 اروميه عراق 28011000 کلر 2,380,100 13,061,690,960 Rls. 476,020 $
24 12 1393 اروميه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 107,958 12,347,812,905 Rls. 458,316 $
25 12 1393 اروميه عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 449,763 10,176,255,765 Rls. 383,862 $
26 12 1393 اروميه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 59,904 9,199,733,208 Rls. 359,424 $
27 12 1393 اروميه عراق 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 105,707 8,954,913,750 Rls. 344,250 $
28 12 1393 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 294,548 8,651,129,354 Rls. 328,686 $
29 12 1393 اروميه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,844,000 8,596,735,829 Rls. 327,040 $
30 12 1393 اروميه عراق 04090000 عسل طبيعي 39,987 7,325,388,401 Rls. 272,639 $
31 12 1393 اروميه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 202,733 7,168,446,900 Rls. 264,030 $
32 12 1393 اروميه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 86,202 6,623,676,877 Rls. 249,988 $
33 12 1393 اروميه عراق 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 106,652 6,205,155,985 Rls. 225,638 $
34 12 1393 اروميه عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 327,079 6,007,056,748 Rls. 222,699 $
35 12 1393 اروميه عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 1,261,605 5,833,813,386 Rls. 219,062 $
36 12 1393 اروميه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 434,004 5,407,245,859 Rls. 204,350 $
37 12 1393 اروميه عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 643,160 4,980,264,490 Rls. 186,515 $
38 12 1393 اروميه عراق 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 21,000 4,351,567,500 Rls. 157,500 $
39 12 1393 اروميه عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,700 4,265,652,600 Rls. 160,050 $
40 12 1393 اروميه عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 122,431 3,874,580,796 Rls. 145,787 $
41 12 1393 اروميه عراق 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 46,060 3,678,999,852 Rls. 138,180 $
42 12 1393 اروميه عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 20,108 3,625,150,013 Rls. 138,539 $
43 12 1393 اروميه عراق 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 25,283 3,406,157,526 Rls. 124,437 $
44 12 1393 اروميه عراق 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 24,307 3,260,179,995 Rls. 121,535 $
45 12 1393 اروميه عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,080 2,935,800,000 Rls. 105,000 $
46 12 1393 اروميه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 25,483 2,734,832,056 Rls. 102,674 $
47 12 1393 اروميه عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 113,084 2,701,331,777 Rls. 105,053 $
48 12 1393 اروميه عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 34,532 2,617,188,108 Rls. 96,154 $
49 12 1393 اروميه عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 104,909 2,501,289,916 Rls. 93,119 $
50 12 1393 اروميه عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 12,769 2,256,766,197 Rls. 85,302 $
51 12 1393 اروميه عراق 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 24,000 1,838,581,250 Rls. 68,750 $
52 12 1393 اروميه عراق 34012010 صابون مايع 64,501 1,551,732,030 Rls. 58,050 $
53 12 1393 اروميه عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 13,583 1,465,139,816 Rls. 54,332 $
54 12 1393 اروميه عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 14,397 1,392,197,681 Rls. 50,389 $
55 12 1393 اروميه عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 110,713 1,373,602,533 Rls. 50,671 $
56 12 1393 اروميه عراق 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 9,632 1,356,501,690 Rls. 52,978 $
57 12 1393 اروميه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 82,324 1,095,668,855 Rls. 39,535 $
58 12 1393 اروميه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 41,869 902,350,180 Rls. 35,165 $
59 12 1393 اروميه عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 6,150 901,503,900 Rls. 33,825 $
60 12 1393 اروميه عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 18,741 834,317,182 Rls. 30,854 $
61 12 1393 اروميه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,603 819,446,595 Rls. 31,809 $
62 12 1393 اروميه عراق 04071116 تخمکمرغ نطفهکدار مادر تخمکگذار 6,037 810,129,600 Rls. 30,240 $
63 12 1393 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,545 804,231,685 Rls. 30,556 $
64 12 1393 اروميه عراق 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 8,312 797,732,442 Rls. 30,021 $
65 12 1393 اروميه عراق 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,840 714,656,628 Rls. 27,972 $
66 12 1393 اروميه عراق 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 16,614 694,163,526 Rls. 27,102 $
67 12 1393 اروميه عراق 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 22,770 673,263,360 Rls. 25,047 $
68 12 1393 اروميه عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 7,990 642,960,000 Rls. 24,000 $
69 12 1393 اروميه عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 4,986 616,905,315 Rls. 22,437 $
70 12 1393 اروميه عراق 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 22,144 615,691,776 Rls. 22,144 $
71 12 1393 اروميه عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 7,501 601,143,870 Rls. 22,503 $
72 12 1393 اروميه عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 21,228 600,328,500 Rls. 23,350 $
73 12 1393 اروميه عراق 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 13,308 574,752,924 Rls. 20,781 $
74 12 1393 اروميه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,783 478,103,742 Rls. 17,349 $
75 12 1393 اروميه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,750 458,579,850 Rls. 17,250 $
76 12 1393 اروميه عراق 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 4,167 425,050,668 Rls. 16,668 $
77 12 1393 اروميه عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 21,160 417,743,700 Rls. 15,235 $
78 12 1393 اروميه عراق 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 8,590 409,582,710 Rls. 15,462 $
79 12 1393 اروميه عراق 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 8,636 403,585,915 Rls. 15,545 $
80 12 1393 اروميه عراق 29121100 متانال (فرمالدئيد) 38,363 402,680,041 Rls. 15,345 $
81 12 1393 اروميه عراق 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 2,070 390,150,000 Rls. 15,300 $
82 12 1393 اروميه عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,800 340,928,000 Rls. 12,800 $
83 12 1393 اروميه عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,048 328,313,270 Rls. 12,190 $
84 12 1393 اروميه عراق 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 80,232 325,088,714 Rls. 12,430 $
85 12 1393 اروميه عراق 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 3,645 271,212,057 Rls. 9,842 $
86 12 1393 اروميه عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,140 253,542,360 Rls. 9,420 $
87 12 1393 اروميه عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 4,977 251,066,256 Rls. 9,456 $
88 12 1393 اروميه عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,960 226,750,800 Rls. 8,880 $
89 12 1393 اروميه عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,000 220,382,250 Rls. 8,250 $
90 12 1393 اروميه عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,400 211,377,600 Rls. 7,560 $
91 12 1393 اروميه عراق 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 19,616 209,480,354 Rls. 7,846 $
92 12 1393 اروميه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,625 201,371,625 Rls. 7,875 $
93 12 1393 اروميه عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 3,970 192,463,218 Rls. 7,146 $
94 12 1393 اروميه عراق 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 6,568 182,799,500 Rls. 7,150 $
95 12 1393 اروميه عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,050 151,107,631 Rls. 5,923 $
96 12 1393 اروميه عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,550 122,217,930 Rls. 4,590 $
97 12 1393 اروميه عراق 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 400 55,418,000 Rls. 2,000 $
98 12 1393 اروميه عراق 32064910 --- گرانول مستربچ 690 53,488,800 Rls. 2,070 $
99 12 1393 اروميه عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 600 45,900,000 Rls. 1,800 $
100 12 1393 اروميه عراق 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 480 31,008,000 Rls. 1,200 $
مجموع کل
1,915,816,049,430 ريال
مجموع کل
72,503,821 دلار