آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه گرجستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,414,088 10,917,722,227 Rls. 420,703 $
2 12 1393 اروميه گرجستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 125,928 10,131,969,936 Rls. 377,784 $
3 12 1393 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 569,352 6,714,840,001 Rls. 254,296 $
4 12 1393 اروميه گرجستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 41,740 2,139,200,240 Rls. 83,480 $
5 12 1393 اروميه گرجستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 6,697 1,657,447,227 Rls. 60,273 $
6 12 1393 اروميه گرجستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 5,480 1,122,873,920 Rls. 43,840 $
7 12 1393 اروميه گرجستان 09030090 ماته بجز رديفهاي 09030010و02090300 40,163 1,072,708,025 Rls. 40,163 $
8 12 1393 اروميه گرجستان 08081000 سيب , تازه 90,442 969,392,618 Rls. 37,985 $
9 12 1393 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 181,930 729,000,725 Rls. 26,830 $
10 12 1393 اروميه گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 7,752 621,592,662 Rls. 23,256 $
11 12 1393 اروميه گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,682 490,439,864 Rls. 18,682 $
12 12 1393 اروميه گرجستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 17,489 446,826,461 Rls. 17,489 $
13 12 1393 اروميه گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,730 440,287,470 Rls. 17,190 $
14 12 1393 اروميه گرجستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,750 419,124,800 Rls. 16,220 $
15 12 1393 اروميه گرجستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 66,690 362,284,820 Rls. 14,180 $
16 12 1393 اروميه گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 60,598 340,132,975 Rls. 13,330 $
17 12 1393 اروميه گرجستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 19,300 136,052,840 Rls. 5,420 $
18 12 1393 اروميه گرجستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 6,280 112,098,000 Rls. 4,396 $
19 12 1393 اروميه گرجستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 950 60,562,500 Rls. 2,375 $
20 12 1393 اروميه گرجستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 440 45,478,400 Rls. 1,760 $
21 12 1393 اروميه گرجستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 550 21,318,000 Rls. 825 $
22 12 1393 اروميه گرجستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 682 7,296,993 Rls. 286 $
23 12 1393 اروميه گرجستان 25202000 ک گچ 902 633,826 Rls. 25 $
مجموع کل
38,959,284,530 ريال
مجموع کل
1,480,788 دلار
[1]