آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اروندكنار)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 1,137,682 79,073,653,563 Rls. 3,010,407 $
2 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 1,076,155 27,786,229,817 Rls. 1,086,155 $
3 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,082,476 21,463,180,502 Rls. 831,388 $
4 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 457,401 4,739,898,802 Rls. 178,390 $
5 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 152,346 3,971,564,877 Rls. 148,233 $
6 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 51,327 3,099,225,556 Rls. 119,107 $
7 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 96,971 2,625,295,883 Rls. 96,971 $
8 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 361,170 2,228,240,170 Rls. 86,002 $
9 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 38,984 1,894,785,856 Rls. 72,110 $
10 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 8,100 1,670,964,240 Rls. 64,800 $
11 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 90,432 1,476,823,454 Rls. 54,260 $
12 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 9,433 1,349,289,927 Rls. 51,157 $
13 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 15,825 1,287,322,790 Rls. 49,057 $
14 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,264 1,277,207,101 Rls. 48,724 $
15 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 88,367 1,260,628,638 Rls. 46,954 $
16 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 46,506 1,236,001,409 Rls. 46,506 $
17 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 15,899 1,135,798,194 Rls. 42,748 $
18 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 23,491 1,129,134,306 Rls. 42,279 $
19 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 108,620 1,114,922,440 Rls. 42,470 $
20 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 29,946 1,080,389,740 Rls. 42,359 $
21 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 2,000 798,360,000 Rls. 30,000 $
22 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 13,894 755,647,740 Rls. 28,395 $
23 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 15,470 741,048,820 Rls. 27,845 $
24 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 16,075 648,518,388 Rls. 24,114 $
25 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,005 627,256,665 Rls. 24,507 $
26 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 22,959 612,863,724 Rls. 22,959 $
27 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 4,720 595,481,446 Rls. 22,184 $
28 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,348 402,993,370 Rls. 15,782 $
29 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 27,257 369,608,115 Rls. 13,845 $
30 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 11,458 359,161,219 Rls. 13,238 $
31 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,550 348,044,850 Rls. 12,825 $
32 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 3,843 344,159,905 Rls. 13,451 $
33 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 11,184 296,499,024 Rls. 11,184 $
34 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,944 276,388,503 Rls. 10,824 $
35 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,239 256,176,905 Rls. 9,595 $
36 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 3,579 243,949,324 Rls. 8,948 $
37 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08105000 کيوي, تازه 7,158 234,189,170 Rls. 8,590 $
38 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,280 219,014,064 Rls. 8,208 $
39 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 24,500 209,674,724 Rls. 7,987 $
40 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,810 196,385,280 Rls. 7,306 $
41 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 918 195,901,200 Rls. 7,344 $
42 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 1,605 173,526,420 Rls. 6,580 $
43 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,065 163,464,180 Rls. 6,358 $
44 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 54,900 160,968,753 Rls. 6,040 $
45 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 300 153,164,880 Rls. 5,478 $
46 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 648 150,698,880 Rls. 5,832 $
47 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 1,890 125,962,200 Rls. 4,725 $
48 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,084 124,776,360 Rls. 4,878 $
49 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,800 114,750,000 Rls. 4,500 $
50 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 2,102 104,322,039 Rls. 3,927 $
51 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 2,665 94,728,480 Rls. 3,388 $
52 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,225 90,373,858 Rls. 3,463 $
53 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 3,408 90,349,488 Rls. 3,408 $
54 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 25131000 سنگ پا (pumicestone) 5,068 87,942,664 Rls. 3,322 $
55 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 1,130 84,316,173 Rls. 3,133 $
56 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 468 57,381,756 Rls. 2,153 $
57 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,250 51,954,375 Rls. 1,875 $
58 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 455 33,656,501 Rls. 1,319 $
59 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 434 31,212,918 Rls. 1,203 $
60 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 400 31,008,000 Rls. 1,193 $
61 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 1,676 30,308,189 Rls. 1,173 $
62 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 230 26,974,000 Rls. 1,000 $
63 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 902 23,017,236 Rls. 902 $
64 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 5,975 22,144,486 Rls. 866 $
65 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 640 21,498,880 Rls. 832 $
66 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 671 18,603,226 Rls. 699 $
67 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 230 17,607,420 Rls. 690 $
68 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 1,281 16,346,141 Rls. 641 $
69 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 599 15,352,969 Rls. 599 $
70 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 45039000 ا شياء ا زچوب پنبه طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 184 15,347,808 Rls. 552 $
71 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,164 14,848,566 Rls. 582 $
72 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 540 14,263,560 Rls. 540 $
73 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 60 12,792,960 Rls. 480 $
74 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 460 11,730,000 Rls. 460 $
75 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 552 10,296,550 Rls. 386 $
76 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 129 9,146,542 Rls. 358 $
77 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 221 8,578,880 Rls. 332 $
78 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 147 5,620,780 Rls. 220 $
79 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 55 4,229,115 Rls. 165 $
80 12 1393 اروندكنار امارات متحده عربي 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 270 812,190 Rls. 30 $
مجموع کل
171,855,957,124 ريال
مجموع کل
6,573,489 دلار
[1]