آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (اروندكنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروندكنار کويت 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 1,450,750 195,509,525,150 Rls. 7,253,750 $
2 12 1393 اروندكنار کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 241,436 19,749,515,538 Rls. 748,529 $
3 12 1393 اروندكنار کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 94,295 19,739,860,440 Rls. 758,899 $
4 12 1393 اروندكنار کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 68,345 8,321,087,753 Rls. 312,668 $
5 12 1393 اروندكنار کويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 55,200 2,867,822,160 Rls. 110,400 $
6 12 1393 اروندكنار کويت 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 11,020 1,219,138,847 Rls. 45,761 $
7 12 1393 اروندكنار کويت 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 7,730 964,147,165 Rls. 36,211 $
8 12 1393 اروندكنار کويت 03019310 ماهي کپوربرا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش (Carp) 420 43,933,386 Rls. 1,722 $
9 12 1393 اروندكنار کويت 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 160 16,388,848 Rls. 653 $
مجموع کل
248,431,419,287 ريال
مجموع کل
9,268,592 دلار
[1]