آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 334,600 26,331,808,440 Rls. 1,003,864 $
2 12 1393 اصفهان آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 166,595 21,957,368,690 Rls. 833,045 $
3 12 1393 اصفهان آذربايجان 90051000 دوربين دوچشمي 850 9,539,937,792 Rls. 358,173 $
4 12 1393 اصفهان آذربايجان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,298 5,906,896,344 Rls. 231,576 $
5 12 1393 اصفهان آذربايجان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 185,200 5,266,774,480 Rls. 203,964 $
6 12 1393 اصفهان آذربايجان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,860 4,673,706,360 Rls. 172,220 $
7 12 1393 اصفهان آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 43,580 3,029,245,800 Rls. 108,950 $
8 12 1393 اصفهان آذربايجان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 62,400 2,723,309,520 Rls. 99,840 $
9 12 1393 اصفهان آذربايجان 29153100 استات اتيل 53,200 1,615,803,444 Rls. 61,176 $
10 12 1393 اصفهان آذربايجان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 60,920 1,244,973,526 Rls. 47,578 $
11 12 1393 اصفهان آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 164,889 967,220,140 Rls. 37,513 $
12 12 1393 اصفهان آذربايجان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 22,100 787,988,542 Rls. 28,438 $
13 12 1393 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 21,980 742,637,994 Rls. 27,006 $
14 12 1393 اصفهان آذربايجان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 32,000 591,673,600 Rls. 22,400 $
15 12 1393 اصفهان آذربايجان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 1,470 397,280,500 Rls. 15,500 $
16 12 1393 اصفهان آذربايجان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,730 359,124,622 Rls. 13,334 $
17 12 1393 ذوب آهن اصفهان آذربايجان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,000 269,422,800 Rls. 10,200 $
18 12 1393 اصفهان آذربايجان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 22,660 157,255,680 Rls. 6,144 $
19 12 1393 اصفهان آذربايجان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 24,125 135,697,380 Rls. 5,278 $
مجموع کل
86,698,125,654 ريال
مجموع کل
3,286,200 دلار
[1]