آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان آلمان 13019040 كتيرا 41,830 17,934,336,525 Rls. 670,450 $
2 12 1393 اصفهان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 37,190 9,911,919,786 Rls. 370,678 $
3 12 1393 اصفهان آلمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 26,860 8,743,345,188 Rls. 314,663 $
4 12 1393 اصفهان آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 53,375 5,890,379,250 Rls. 215,250 $
5 12 1393 اصفهان آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,326 4,248,663,120 Rls. 159,120 $
6 12 1393 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 28,600 3,325,790,800 Rls. 122,850 $
7 12 1393 اصفهان آلمان 27132000 قيرنفت 93,500 1,333,186,344 Rls. 50,022 $
8 12 1393 اصفهان آلمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 4,670 874,228,670 Rls. 32,690 $
9 12 1393 اصفهان آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 9,740 692,178,100 Rls. 25,700 $
10 12 1393 فرودگاه اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 204 328,804,226 Rls. 12,611 $
11 12 1393 فرودگاه اصفهان آلمان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 350 280,486,500 Rls. 10,500 $
12 12 1393 اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 43 230,187,828 Rls. 8,607 $
13 12 1393 فرودگاه اصفهان آلمان 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 157 125,639,250 Rls. 4,710 $
14 12 1393 اصفهان آلمان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 21,900 113,425,848 Rls. 4,248 $
15 12 1393 فرودگاه اصفهان آلمان 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 37 99,231,000 Rls. 3,720 $
16 12 1393 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 7,578 80,229,000 Rls. 3,000 $
17 12 1393 فرودگاه اصفهان آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 87 79,406,970 Rls. 2,985 $
18 12 1393 اصفهان آلمان 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 123 78,910,202 Rls. 2,954 $
19 12 1393 فرودگاه اصفهان آلمان 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 29 52,816,500 Rls. 1,980 $
20 12 1393 فرودگاه اصفهان آلمان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 230 42,829,220 Rls. 1,610 $
مجموع کل
54,465,994,327 ريال
مجموع کل
2,018,348 دلار
[1]