آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,171,335 28,326,482,516 Rls. 1,036,255 $
2 12 1393 اصفهان ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 788,340 14,376,588,100 Rls. 551,838 $
3 12 1393 اصفهان ارمنستان 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 217,390 10,449,155,322 Rls. 391,302 $
4 12 1393 اصفهان ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 26,032 10,163,895,352 Rls. 381,572 $
5 12 1393 ذوب آهن اصفهان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 449,840 9,695,305,240 Rls. 378,748 $
6 12 1393 اصفهان ارمنستان 90281000 کنتورگاز 37,173 6,745,725,120 Rls. 254,160 $
7 12 1393 اصفهان ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 137,845 5,474,806,418 Rls. 207,035 $
8 12 1393 اصفهان ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 201,000 5,258,264,520 Rls. 201,000 $
9 12 1393 اصفهان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 757,600 4,984,466,164 Rls. 188,497 $
10 12 1393 اصفهان ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 34,125 4,453,145,625 Rls. 170,625 $
11 12 1393 اصفهان ارمنستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 25,000 2,551,800,000 Rls. 100,000 $
12 12 1393 اصفهان ارمنستان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 19,100 2,208,502,600 Rls. 82,300 $
13 12 1393 اصفهان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 257,500 1,950,408,943 Rls. 73,138 $
14 12 1393 اصفهان ارمنستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 265,980 1,648,455,938 Rls. 62,763 $
15 12 1393 ذوب آهن اصفهان ارمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 80,000 1,536,252,503 Rls. 58,211 $
16 12 1393 اصفهان ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 24,320 1,482,043,548 Rls. 55,936 $
17 12 1393 اصفهان ارمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 215,715 1,287,353,480 Rls. 48,202 $
18 12 1393 اصفهان ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 66,000 1,115,442,900 Rls. 42,900 $
19 12 1393 اصفهان ارمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 7,800 1,037,478,000 Rls. 39,000 $
20 12 1393 اصفهان ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 51,323 1,004,481,616 Rls. 38,272 $
21 12 1393 اصفهان ارمنستان 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 6,650 722,168,720 Rls. 26,600 $
22 12 1393 اصفهان ارمنستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 19,500 681,408,000 Rls. 25,350 $
23 12 1393 اصفهان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,043 533,245,440 Rls. 19,838 $
24 12 1393 اصفهان ارمنستان 28289090 ساير كلريتها، هيپوبروميتها غير از هيپو كلريت سديم ، هيپوكلريت كلسيم وساير هيپو كلريتهاي كلسيم 65,500 436,932,365 Rls. 16,375 $
25 12 1393 اصفهان ارمنستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 71,360 402,578,420 Rls. 15,175 $
26 12 1393 اصفهان ارمنستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 22,000 365,150,500 Rls. 14,300 $
27 12 1393 اصفهان ارمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 22,000 365,150,500 Rls. 14,300 $
28 12 1393 اصفهان ارمنستان 02102000 گوشت حيوا نات ا ز نوع گاو ,نمک زده ... در آب نمک ,خشک کرده يا دودي 46,090 342,510,071 Rls. 12,444 $
29 12 1393 اصفهان ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,000 327,087,500 Rls. 12,500 $
30 12 1393 اصفهان ارمنستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 6,000 255,816,000 Rls. 9,900 $
31 12 1393 اصفهان ارمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 232 248,829,315 Rls. 9,345 $
32 12 1393 اصفهان ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2,500 245,909,125 Rls. 9,625 $
33 12 1393 اصفهان ارمنستان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 123,910 231,059,023 Rls. 8,674 $
34 12 1393 اصفهان ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 98,500 204,593,720 Rls. 7,677 $
35 12 1393 اصفهان ارمنستان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 8,620 168,015,038 Rls. 6,206 $
36 12 1393 اصفهان ارمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 21,290 153,285,120 Rls. 5,760 $
37 12 1393 اصفهان ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 4,500 119,709,000 Rls. 4,500 $
38 12 1393 اصفهان ارمنستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,500 105,241,125 Rls. 4,125 $
39 12 1393 اصفهان ارمنستان 28011000 کلر 11,700 59,836,140 Rls. 2,340 $
40 12 1393 اصفهان ارمنستان 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 500 26,699,000 Rls. 1,000 $
41 12 1393 اصفهان ارمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 2,000 21,370,400 Rls. 800 $
42 12 1393 اصفهان ارمنستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 9,460 20,918,343 Rls. 757 $
43 12 1393 اصفهان ارمنستان 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 1,000 4,522,340 Rls. 170 $
44 12 1393 اصفهان ارمنستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 1,115 2,799,869 Rls. 107 $
مجموع کل
121,794,888,979 ريال
مجموع کل
4,589,621 دلار
[1]